Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းတူၼ်

တီႈမိူင်းတူၼ် မီးပၢင်လွင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇတင်ႈတႄႇႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆပႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတေႃႇလွင်းလဵၼ်ႈၸွမ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17/4/2022  မႃး ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၵိုၵ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈပွၵ်ႉၼွင်ပႃယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆသေတႃႉ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းယဝ်ႉၵႂႃႇလီငၢမ်းၵေႃႈပၢင်လွင်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇယူႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်မီးမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း...

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶၢၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ် ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၵုမ်းၵႅဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/1/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ၺႃးၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်း ပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၶၢၼ်းႁွင်ႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ႁၼ်လီ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ၊ ယိပ်းပၢႆႉ...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ ပိတၵၢတ်ႈ မိူင်းတူၼ် ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ မႁႃသတ်ထမ်မ ၸေႃတိၵထၸ မႁႃၼႃယၵ ဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇ ႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 100 ပီလႄႈ ဝႃႇသႃ 80 ဝႃႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/12/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:45 မူင်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸႃႇရိင်ႇတ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ် ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်  ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမီး မွၵ်ႈ 600 ပၢႆ ထုၵ်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈၵေႃႉ သီႇႁႃႈႁဵင်ၵေႃႈမီးဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆဝဵင်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ်၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9:50 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်မွၵ်ႈ 600 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ပႆႁွပ်ႈဝဵင်း  တႄႇဢဝ်ပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်သေ ႁွတ်ႈထိုင်ၼႃးႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်...

ႁူဝ်သိူဝ်မိူင်းတူၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 2 မိုၼ်ႇၶႅပ်းပၢႆ

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တႃႇ 15 ႁူင်း/ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 မိုၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်း - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ...

သၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ် တီႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇတႆး ဢမ်ႇလႆႈသေတီႈၼင်ႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႆႈဢၢၼ်ႇၶႅပ်းမႄးယဝ်ႉသေ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၶေႃႈ ယိုၼ်ယၼ်တီႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈဝဵင်းဝႃႈ တီႈမိူင်းတူၼ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်၊  လႆႈတႃႇ  3 တီႈၼင်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇ တီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ WNP လႆႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ယိပ်းဝႂ်တူင်ႇၵိၼ်ႇ (ဝႂ်ၶိဝ်း) ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းတင်းၼမ် တီႈမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ဢွၼ်ၵၼ် ယိပ်းဝႂ်တူဝ်ႇၵိၼ်ႇ (ဝႂ်ၶိဝ်း) ၵႂႃႇ သႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 တင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ၼမ်ႉယွၼ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ၾၢႆ...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ – မိူင်းတူၼ် တိုၵ်ႉၵူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယူႇ ပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ - မိူင်းတူၼ် တိုၵ်ႉၵူဝ် ပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇမႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈမိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဝၢႆးထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13 ဝၼ်းဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ - မိူင်းတူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 70 ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ MOHS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈဝၼ်း 1000 ပၢႆ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 70 ပၢႆယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 18 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ MOHS  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 1150 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပႃး...

ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းလၢႆဝဵင်း ပႃးၵဵင်းတုင် ပိၵ်ႉတၢင်းၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 3 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း - ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိၵ်ႉတၢင်း ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း။  ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး...

UWSA  ဝႃႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်၊မိူင်းသၢတ်ႇ  ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်းထပ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/09/2018 တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈထမ်ႈမိူင်းႁၢင် လႄႈ တၢင်ႈၽႄၶဝ်ႈမိူင်းၶိတ်ႈ ႁိမ်းလွႆဢလူး ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img