Sunday, May 26, 2024

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၵူႈဝၼ်းထပ်းၵၼ်

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ၵေႃႈလိူင်ႇ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၵေႃႈလိူင်ႇၼမ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်း ၼႃးၵွင်းမူး – ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁၢႆၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 15 လမ်းယဝ်ႉ။

ပၢႆႉဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ႁၢႆ 2 လမ်း  ၽွင်းၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈႁႆႈၼႃး သူၼ်ႁိူၵ်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၵူၼ်းပႅၵ်ႈၼႃႇ ပႅၵ်ႇတႃ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းမႃးယူႇၵေႃႈၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵူၺ်း တီႈပုင်ႇပႃႇၶႅမ်ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁၢႆ 2 လမ်းယဝ်ႉ။  ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ် ၼႃးၵွင်းမူးတင်း ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ  ဢမ်ႇယွမ်း 15 လမ်းယဝ်ႉ။ တီႈၼႃႈၵွင်းမူးသမ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၵိုတ်းဝႆႉ ၸွမ်းၼႃႈၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉႁၢႆ။ ဢၼ် လၢၵ်ႇလၢႆးတႄႉ   ပၢင်ႇတေႃႇလွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ် ၵူၼ်းပႅၵ်ႇတႃႈပႅၵ်ႇတႃ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း တူင်ႈပဵင်းမႃးၵေႃႈၼမ်ဢေႃႈ   ”– ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်ပၼ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်း  ၽူႈလၵ်ႉမႃးလႆႈသေပွၵ်ႈ။

“ပေႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ  ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတိူင်ႇတီႈလႂ် ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁဵတ်းသင်ပၼ် ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းပၼ်။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးသင် ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ”- ၵူၼ်းမိူင်း ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢႆႉမိူင်းတူၼ်/ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ လၵ်ႉၶႅင်းလဵၵ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ဢိင်ၼိူဝ် ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇၼမ်မႃးႁႅင်းၼႆႉသေ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇၽႂ်မၼ်း တေဢွၼ်ၵၼ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၸုမ်း တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼိုင်ႈပွၵ်ႉ လႂ် 15 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ တေႃႈၼင်ႇ ၶႅင်းလဵၵ်းဢၼ်ႁႄႉဝႆႉၵၢႆႇဝႆႉ ၸွမ်းႁွင်ႈ/လၢႆႇၼမ်ႉ  ၼႃႈႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုတ်း လၵ်ႉဢဝ်မူတ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်လၢတ်ႈ။

တၢင်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၵူဝ်ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ပေႃးဝႃႈ လွင်ႈၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼႆတႄႉ ပေႇၸႂ်ၼႃႇယဝ်ႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ တေႃႈၼင်ႇၵၢင်ဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ယင်းၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ တေႃႇႁဝ်း။ ပၢင်တေႃႇလွင်းၵေႃႈ မၢၵ်ႇမိူဝ် ၵႂႃႇမူတ်း တီႈၼႆႈၼႆႉ”- ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်ႁႅင်း ၵူႈဝၼ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း