Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တႆး

ပၢင်ၵုမ်ၽႃသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတႆး

ပိုၼ်ႉလင် "ငဝ်ႈပိုၼ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ ပေႃးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁၢႆၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတၢႆ" "ၼႂ်းလူၵ်ႈ(လုမ်ႈၾႃႉ)ၼႆႉ  ဢၼ်လၢတ်ႈမိူၼ် တႅမ်ႈမိူၼ်  ပဵၼ်ၶိူဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ လၢတ်ႈဢမ်ႇမိူၼ် တႅမ်ႈမိူၼ်            - ပဵၼ်ၶိူဝ်းၶႄႇ လၢတ်ႈမိူၼ် တႅမ်ႈဢမ်ႇမိူၼ်           - ပဵၼ်ၶိူဝ်းတႆး" "တႃႇၶိူဝ်းတႆး တေၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈသေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ယူႇတီႈၵႂၢမ်းတႆးႁူမ်ႈၶေႃႈ ...

တႆး ၼႂ်းသၢႆတႃပိူၼ်ႈလႄႈႁဝ်း

ပေႃးတေလၢတ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တႆးၼႆၸိုင် လူဝ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈတႆးဢွၼ်တၢင်းယူႇ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတႆးၼႆႉၶုၼ်လူင် ပၢႆးပၺႃႇမိူင်းတႆး ၸဝ်ႈသၢႆမိူင်း လႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉ သေတႅမ်ႈဝႆႉ မီးၸိူင်ႉၼႆ။ မေႃၵႃႉမေႃၶၢႆ ၊ မေႃႁႃငိုၼ်း။ ပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉၸၵ်းဝႃႈ တႆးၼႆႉ ပႃးဝူဝ်းတၢင်ႇသေ ၵႃႉလွင်ႈတွင်ႈတဵဝ်းတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းထႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈၼႂ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈပေႃးၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉလူဝ်ႇမီးပိုၼ်ႉႁူႉ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ (education) ငိုၼ်းတိုၼ်း (capital)...

သဵင်ၵွင်ယွၼ်ႈ ႁဝ်းၶွၼ်ႈၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈလင်ႁဝ်းၽူင်ႉယၢႆႈ

သၽႃႇဝ ၾိင်ႈပိူင်ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်တုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ် လႄႈယူႇၼႂ်း ပၢၼ် သုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်မေႃး ဢိၵ်ႇတင်းထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၽႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈယူႇၵတ်းယူႇယဵၼ်ပဵၼ်သုၶ ႁူမ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶမ်းမၢၵ်ႈၼမ် ဢမ်ႇမီးရူတ်ႉမီးၵႃးၶီႇ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လႆႈယူႇႁိူၼ်းၶႃးဢွၼ်ႇၵွႆးၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵူႈလႆႈယိုမ် ဢမ်ႇလႆႈယွၼ်းပိူၼ်ႈၵိၼ် မီးၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဵတ်း မီးၵိၼ်မီးယူႇၵႂႃႇဝၼ်းဝၼ်း ဢမ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇမႆႈ ဢမ်ႇၶႆႈဢမ်ႇၼၢဝ်ၵေႃႈလႆႈဝႃႈမီးသူးလၢပ်ႈလီယဝ်ႉ။ တႆးႁဝ်းယိင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶႂ်ႈယူႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈမီးလိူင်ႈမီးလၢဝ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈၽိတ်းၽႂ် ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ၽရႃႉၸဝ်ႈၽရႃႉထမ်း(ၽြႃးတြႃး) ၵူၼ်းၶိူဝ်းမီးၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ...

လၢၼ့်ၸဝ်ႈ ၸွင်ႇၸႂ်ႈတႆး

ၵၢၼ်ၶႆႈၶူၼ့် ဝူၼ့်ထတ်းၶိုၼ်းၶိူဝ်းငိူၼ်ႈပိုၼ်း လၢႆပီပူၼ့်မႃးမိူဝ်ႈယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် တၢင်းထီႊဝီႊၶျွင့် 9 ၶွင်ထႆး ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၶူၼ်ႊထႆႊ (ၵူၼ်းထႆး) ဢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇထၢႆႇ ဝီႊၻီႊဢူဝ်ႊ တီႈမိူင်းမွင်ႊၵူဝ်ႊလီႊယႃႊ (Mongolia) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးႁၼ်လၢႆးမႂ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈ “ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆ့ဢမ်ႇလုၵ့်တီႈၼၼ့်မႃး၊ လွႆဢၼ်းတႆး (Altai) ၵေႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇဝႃႈပဵၼ်တီႈယူႇတႆး။ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇ ၶွင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတႆးၼၼ့်ၵူၺ်း၊ ပိူင်ၼိုင်ႈ ပေႃးလုၵ့် မိူင်း...

တႆးၸႂ်ၵႂၢင်ႈ ၶဝ်ႈၶၢင်ႈပိူၼ်ႈႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်

လွင်ႈၸႂ်သိုဝ်ႈၸႂ်လီၸႂ်ၵႂၢင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်မီးၵတိသၸ်ႉၸႃးၶွင်တႆး ပဵၼ်ဢၼ်လီႁူမ်ၸူမ်းႁၢၼ်ႉၸႂ် ဢၼ်တႆးမီးတေႃႇ ၵၼ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်း လၢႆၶိူဝ်းၵူၼ်း လၢႆၸိူဝ်ႉ လၢႆၸၢတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸဵမ်ပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးလွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင် ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဢေႇၸုမ်းလႂ် ဢမ်ႇဝႃႈ ၶွၼ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ငိုၼ်းတွင်း ၵူႈလွင်ႈ မိူဝ်ႈၵဵပ်းၵေႃႈၽဵင်ႇပဵင်းထၢၼ်ႈၸၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၼႃႈလဵၵ်ႉ တႃယႂ်ႇ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈသၢႆလိူတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းၸဵမ်လႂ်လႂ်မႃး။ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႄထိုင်လွင်ႈသိုဝ်ႈသႂ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၸႂ်ၶၢဝ်သႂ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ...

ပၢၵ်ႇပီတၢင်းၼႃႈ ႁဵၵ်ႈဝႃႈမိူင်းတႆး ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတႆးလိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး(ပွင်ႈၵႂၢမ်း)

ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းပဵၼ်ရူၶ်ႈၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ ၽႄႈမၢၵ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈယူႇၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉဢၼ်ထုၵ်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႈ 1 လိူၼ်ၾႅပ်းၿိဝ်ႊရီႊ 2021 မႃးပီပၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇဝၢႆးယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃးတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ႁဵတ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်းတႆးလႆႈတုၶ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်မႃးလၢႆသိပ်းပီမိူင်းပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။ လူၺ်ႈႁဵတ်ႇၼႆႉသေလႄႈၸီးဝတ်ႉသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်လူႉတၢႆယွၼ်ႉၽေးရူၶ်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉလူင်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ19 ၵွႆးၵေႃႈ တႄႇပီဢွၼ်ပူၼ်ႉမႃးတေႃႇပီ 2022 ၼႆႉၵွႆး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၽူႈတႅမ်ႈၽဵင်းၵႂၢမ်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈယႂ်ႇၸဝ်ႈလူင်ႁဝ်းလႆႈလူႉႁၢႆတၢႆၽၢတ်ႇၵႂႃႇတင်းၼမ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလဵင်ႉပၢၵ်ႇၵေႃႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်ယႂ်ႇ ယွၼ်ႉရူၶ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိၻ်ႉ...

တႆးႁွတ်ႈ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇဝႆႉ မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/10/2021 ယူႇတီႈမူႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းဢမေရိၵၢၼ်ႇ/ အမေရိကန်သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ (SHAN AMERICAN COMMUNITY) လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်မႃး တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း...

လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးလႄႈထႆႇဝၼ်ႇ

လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းႁိုင်ယၢဝ်းၶၢဝ်းယဵတ်ႇမႃးလွင်ႈယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းၸွႆႈထႅမ်မိူင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ လႆႈတေႃႇသူႈၵၼ်တင်းၾရင်ႇသဵတ်ႈလႄႈ US။ ၶဝ်ၵေႃႈၶႅၼ်ႇတႄႉ။ၵူၺ်းၵႃႈ ၼွၵ်ႈ သေၶႅၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈယင်းလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈၶႄႇတင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ 1975 ၼႆႉလႆႈၶိုၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ။ ပႃႇတီႇၶွမ်ႊမိဝ်ႊၼိတ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတင်ႈသဝ်းပိုၼ်ႉထၢၼ် (Base) ꨁၶဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူဝ်တေႃႇတိၼ်တၢင်းၶႄႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းထုၵ်ႇတၢင်းၵူဝ်းၵၢင်ႉလႄႈဝႃႉ ၽိုၼ်ႉ ဝၢႆႇသေတူၵ်းၸူမ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ 1989 ။ (ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်းၵေႃႈယင်းၵိူဝ်းလႆႈလွင်ႈၸွႆႈတီႈၶႄႇသေ 1956 ၼႆႉၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈ ပႃႇတီႇ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၵေႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး- ထႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးထိုင် 1500 ပၢႆ  လူႉတၢႆမီး 10 ပၢႆ ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ယင်းပႆႇတဵမ် 10 ဝၼ်းၵေႃႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉတီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်းမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ဢႃယု 8 ဝၼ်းၵေႃႈၼိုင်ႈ ဢႃယု 25 ဝၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉၼၵ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၶိုၼ်း

ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူတ်းယွမ်းလူင်းမႃးၽွင်ႈ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇဢမ်ႇပေႃးမီးၶိုၼ်ႈမႃးၼမ် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လိုၼ်ႈတၢင်းပဵၼ် ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်မႃး လႄႈ ၾၢႆႇယူႇလီ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ ၵၢင်လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးၼမ်၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/1/2021 ၼႆႉ မီး...

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႁႂ်ႈသူင်းဢူၼ်ႈ ၼွမ်းၵူမ်ႈတႂ်ႈလွင်ႈ ၵမ်ပႃယဵၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၾႃႉ ၶဵင်ႇတႃႉတေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တေႁႃလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈ?

ပွႆႇဝႃႈ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆး(2)ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆၵေႃႈ သဵင်ဢိုတ်ႇႁႆႈသဵင်ၶၢင်းပွင်ႉ သဵင်လႃႇၵူၼ်းမိူင်းပေႃးဢူၼ်ဢၢၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်းႁွင်ႉလႃႇတဵမ်သူပ်းတဵမ်ပၢၵ်ႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်းပွင်ႉဢုမ်းဢုမ်းဢၢမ်းဢၢမ်း၊ မၢင် ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈသိုဝ်ႈသႅတ်ႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇတၢင်းလဵင်ႉၶဝ်ႈၶဝ်ၼႆၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ​သဵင်ၶၢင်းသဵင်ပွင်ႉသဵင်လႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လင်သေသဵင်ၵွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ၼင်ႇႁၢင်ႈပႆႇဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇၶေႃးၶဝ်သႄႈ။ ယင်းတိုၵ်ႉၶႂ်ႈဝႄႈတၢင်းၽိတ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢဝ်ၵႂၢမ်းၽိတ်းၵႂၢမ်း ၾူၼ်သႂၢင်းသႂ်ႇႁူ၊ တႅမ်ႈလွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈၾူၼ်ၼႄၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းယိုင်။ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈသဵင် လင်လင်ဝႃႈ ဢဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ လၢႆးႁဵတ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းမိူၼ်ၼင်ႇသဵင်လၢတ်ႈ...

ၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႈ UP ၼမ်ႉၶမ်း ပိုတ်ႇတူဝ် ၸုၵ်းၾၢႆႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၽူႈတႅမ်ႈပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းတႆး ၵေႃႉ႞၊ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵေႃႉ႞  သၢၼ်မိုဝ်းၵမ်ႉထႅမ်သိူဝ်ႇၽိူၵ်ႇ၊ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်လပ်ႉလင် ၶွင်ၵူႈၶႅင်ႇပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မႃးႁၢဝ်ႈ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းႁႅင်းသေတႃႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇႁတ်းပိုတ်ႇတူဝ်ၼႄၸႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်း ၶွတ်ႇလိူၵ်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉႁိူၼ်း လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၶူဝ်းၶွင် ၼမ်မႃး

ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်း၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းဝဵင်းမူႇၸႄႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်းဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉသမ်ႉဢွၵ်ႇသွၵ်ႈ ယႃႉႁိူၼ်း ယႃႉယေး ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ၊ လၵ်ႉဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ထပ်းၵၼ်မႃး။ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉၾၢႆႇၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃး ၵူၼ်းလၵ်ႉယႃႉတဝ်၊ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆး မီးသွင်ဢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉၵႂင်ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 တေမႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆးမီးသွင်ဢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ်တိုၵ်ႉၵႂင်ၸႂ်ၸွမ်း ထိုင်တီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇႁူႉလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇတွတ်းပၼ်ပႃႇတီႇလႂ်ၼႆၵေႃႈမီးၼမ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုၵ်ႉသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႆႉထႅင်ႈ 200 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူဝ်ၵူၼ်း 200 ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဢဝ်ၼမ်ႉမုၵ်ႈ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်း ဝႆႉထႅင်ႈယူႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 28/7/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းထႆးပွၵ်ႈမႃးသေ ထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ် Quarantine Center ဝႆႉ တင်းမူတ်းမီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img