Wednesday, July 17, 2024

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေႁႂ်ႈသူင်းဢူၼ်ႈ ၼွမ်းၵူမ်ႈတႂ်ႈလွင်ႈ ၵမ်ပႃယဵၼ်ႇၶိုၼ်ႈ ၾႃႉ ၶဵင်ႇတႃႉတေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တေႁႃလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈ?

Must read

ပွႆႇဝႃႈ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတႆး(2)ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆၵေႃႈ သဵင်ဢိုတ်ႇႁႆႈသဵင်ၶၢင်းပွင်ႉ သဵင်လႃႇၵူၼ်းမိူင်းပေႃးဢူၼ်ဢၢၼ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်းႁွင်ႉလႃႇတဵမ်သူပ်းတဵမ်ပၢၵ်ႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်းပွင်ႉဢုမ်းဢုမ်းဢၢမ်းဢၢမ်း၊ မၢင် ၸိူဝ်းၵေႃႈဝႃႈသိုဝ်ႈသႅတ်ႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇတၢင်းလဵင်ႉၶဝ်ႈၶဝ်ၼႆၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

​သဵင်ၶၢင်းသဵင်ပွင်ႉသဵင်လႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လင်သေသဵင်ၵွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် ၼင်ႇႁၢင်ႈပႆႇဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇၶေႃးၶဝ်သႄႈ။ ယင်းတိုၵ်ႉၶႂ်ႈဝႄႈတၢင်းၽိတ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢဝ်ၵႂၢမ်းၽိတ်းၵႂၢမ်း ၾူၼ်သႂၢင်းသႂ်ႇႁူ၊ တႅမ်ႈလွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈၾူၼ်ၼႄၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းယိုင်။ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ၵၢဝ်ႇလၢတ်ႈသဵင် လင်လင်ဝႃႈ ဢဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၼႆ လၢႆးႁဵတ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းမိူၼ်ၼင်ႇသဵင်လၢတ်ႈ ပေႃးလၢတ်ႈလိူင်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵူၼ်းလိုမ်းၸၢတ်ႈဝႆႉဢူႈတေႉမႄႈတေႉ မိူၼ်ၼင်ႇဢူႈသိုပ်ႇမႄႈသိုပ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းလူင်။

- Subscription -

ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈဢိူဝ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇသၢင်ႈလႆႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈ မိူင်းတေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈၼႆ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈႁူႉဢိူဝ်ႈ၊ လၢတ်ႈဢိူဝ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵွပ်ႈသင်ဢမ်ႇ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်တူဝ်မႃးလႃႇ၊ ၵူၺ်းၵုမ်ႇ ႁဵတ်းဢသႂၢင်ႇပလၢင်ႇမၼ်းၼႄၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ႇ ၶႃႇရႁၢၼ်းၶဝ်ၵူၺ်းယိုင်။

​ယႃႇဝႃႈမုၵ်ႉၸုမ်းဢၼ်ဝႃႈတေၵွပ်ႇၵူႈဢဝ်မိူင်း၊ တေပူၵ်းပွင်ဢွၼ်ႁူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လႃႈ တေႃႈၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈလင်ၵူၺ်း ပေႃးပူႇဢွၵ်ႇၽူဝ်မႄးဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်၊ ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၵၼ်၊ ၽိတ်းၽႅၵ်ႇမေႃးၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်၊ ဢၢႆႈဝႃႈၸီႇယီႈဝႃႈႁုင် သၢမ်ပုမ် လူင်ဝႃႈတူမ်ႈၼႆၸိုင် ၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ။ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ၼိယႃႇမတြႃး ဢၼ်ဢမ်ႇ ၽိတ်းဢမ်ႇပိူင်ႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

​လွင်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇသူပ်းငၢႆႈငၢႆႈငႅမ်ႈငႅမ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းထူပ်းမိုဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးသူႈႁၼ်ၵူၼ်းဢၼ်သိပ်ႉႁႂ်ႈထီႇ၊ ၵူၺ်းၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီႇႁႂ်ႈ ႁၢင်ႇၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈတေႉတေႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းသေႃႇသူၼ်း ပူင်းၸႃႉယႃႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵူၺ်း။ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉသုတ်းတေႉ မီးၵူၼ်းမီးၸုမ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄႁၢင်ႈၼႄသဵင် လၢတ်ႈၼမ်ႉလၢႆးပေႃးၽူင်ႉၽၢၼ်ၽၢၼ်၊ ၼႃႈဢမ်ႇဢၢႆတႃဢမ်ႇၶၢၼ်ႉႁေ လၢတ်ႈယူႇဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း။ သင်ဝႃႈယွၼ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်ႁေ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတေပဵၼ်မႃးလႆႈၼႆၸိုင် တဢွၼ်ၵၼ်ဝိူင်းလွမ်ႉၶဝ်၊ ပၼ်ႁႅင်းၶဝ်တေႉဢိူဝ်ႈ။ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈၶဝ်ၼႆႉ ယိုင်ႈယူႇယိုင်ႈၼႃႈလိူမ်ႈတိုၼ်ႈၵႂၢမ်းပူၼ်ႉလိူဝ်မႃးၵူႈ မိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉတၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်သေ မီးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႉၼိူဝ်ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢိူဝ်ႈ ၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၶဝ်တိုၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႉၵူၼ်းလႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၵိူင်းၵဝ်ၵိူင်းမႂ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ​

သင်ဝႃႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတေႉ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ တေလႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း၊ ပႃးၸႂ်ပႃးၶေႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈတေႉတေႉတိူဝ်ႇတိူဝ်ႇ၊ ၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ဢမ်ႇၸူးသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းမၼ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈ ပၼ်ႁႅင်း၊ လူဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသိပ်ႉႁႂ်ႈထီႇ၊ ယႃႇႁဵတ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမီႇႁႂ်ႈႁၢင်ႇလႄႈ လွင်ႈထိင်းသိမ်းပႂ်ႉပႃး ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႃႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလႂ် တီႈလႂ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇဝႄႈလွင်ႈသေႉၼေး  ၵၼ် ဢဝ်လၢႆးဝူၼ်ႉမႄးၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇၶူးမေႃယႃ လုမ်းလႃး ယူတ်းယႃ ၵူၼ်းပဵၼ်ႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၼၼ်ႉၸင်ႇ တေပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉယွင်ႈ တႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈယဝ်ႉ။ ဝူၼ်ႉသင်ၵေႃႈ တေလႆႈဝူၼ်ႉပႃးတႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လၢတ်ႈသင်ၵေႃႈ တေလႆႈဝူၼ်ႉတေႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ တေလႆႈဝူၼ်ႉတေႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ၵႃႇယ၊ ဝၸီႇ၊ မၼေႃး တင်းသဵင်ႈ ပဵၼ်တႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊သွင်ၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ သၢမ်ၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ သီႇၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ႁႃႈၵေႃႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၊ ပေႃးႁဵတ်း ၼႆၸင်ႇ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတေၶိုပ်ႈၼႃႈယဝ်ႉ။

​လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ထီႉၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်ၶေႃႈလပ်ႉလွင်းတႃႇၽႅဝ်ယိူင်းမၢႆလႄႈ ပေႃးပႆႇၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တေဢမ်ႇထိုင်လႆႈယိူင်းမၢႆ မီးတီႈပွင်ႇၸိူင်ႉၼႆယိုင်။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆးဝႆးၵူၺ်း ဢမ်ႇႁူႉ ငိူၼ်ႈငဝ်ႈလွင်ႈတၢင်းၵွပ်ႈသင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလွၵ်းၵဝ်ႇလၢႆးမွၼ် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈထိုင်တီႈထိုင်တၢင်းလႆႈ။

​ၵႃႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၾၢႆႇသၢႆႉၾၢႆႇၶႂႃ၊ တီႈယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵွၼ်းၶေႃဝႃႇ၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇဝႃႇ ပၢႆႈပိူင်ႈၵၼ်။ ယွၼ်ႉလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၵပ်းသၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ယၢပ်ႇ၊ တိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ပဵၼ်ၵႆႇၼိုင်ႈတူဝ်ၶၼ်ၼိုင်ႈငွၼ်ႈ ဢမ်ႇၶွၼ်ႈဢမ်ႇတုမ် ပဵၼ်ၶုၼ်ၵဝ်ၶုၼ်မႂ်း၊ ၼႃႈတီႈ ၵဝ်ၼႃႈတီႈမႂ်း ႁဵတ်းၼႆမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတေႉ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမႃးပဵၼ်လွင်ႈၵိတ်ႇၶွင်ႈ ၵၼ်လူင်လၢင်သေ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်၊ မီးသုၼ်ႇငူပ်ႉငီႉၵၼ်လႆႈ(24)ၸူဝ်ႈမူင်း ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈထိုင်တီႈလႃႇၼႆ ပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ်ဝႆႉယူႇ။

​သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁၼ်တေႉ ၵၢၼ်ၽွမ်ႈႁူမ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၶွင်ႈၶမ်ၵၼ်ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈဢူၺ်းလီလႄႈၽူႈၶဵၼ်၊ လွင်ႈၼႃႈတီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ် ၵိုတ်းသွင်လွင်ႈၼႆႉၵူၺ်း။ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈဢူၺ်းလီလႄႈၽူႈၶဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမိူၼ်ၵၼ်လႆႈၵေႃႈ သင်ၶတ်း ၸႂ်ၵႄႈၶႆ လွင်ႈမၵ်းတတ်း ၼႃႈတီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ်လႆႈ တေပဵၼ်လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈတႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈတေႉတေႉယူႇ။ ပေႃးမၵ်းတတ်း ၼႃႈတီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၵၼ်ၸိုင် ပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႃႈတီႈသွၼ်ႉၵၼ်၊ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸွႆႈ ၵၢၼ်သွင်မူႇသွင်ၸုမ်း၊ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်သွင်ၵိူင်း သွင်ပႃႈ၊ လွင်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႈလိတ်ႈ တေႃႇၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေ ၵေႈၶႆႈလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈသေ တေမီးမႃး လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်၊ လွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ လွင်ႈပိၼ်ႇပၢႆႇမၵ်းမၼ်ႈ ယုမ်ႇယမ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တီႈဢၼ်ပႆႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢၼ်ႁဝ်းမုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈယူႇ မီးတၢင်းယုမ်ႇယမ်ဝႆႉ ၼင်ႇၼႆယူႇ။

​ဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆးၼၼ်ႉသေ သင်မီးတၢင်းဝူၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈ ၵဝ်ၶႂ်ႈပေႉမႂ်း၊ မႂ်းၶႂ်ႈပေႉၵဝ်၊ တေႁႃလွၵ်းလၢႆး ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇလၢႆးၵူႈပွၵ်ႈလၢႆးၵဝ်ႇလၢႆးမွၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် တေပဵၼ်လၢႆးငမ်ပႃယဵၼ်ႇၶိုၼ်ႈၾႃႉ တႃႉတေႃႇၵၼ်၊ ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၵူမ်ႈၼွမ်းယွမ်းလူင်း တေသူင်းႁၢႆလၢႆ ယိူင်းမၢႆ ၵၢၼ်မိူင်းၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းလူမ်းၵွႆးယဝ်ႉ။ သင်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၵေႃႈၵူၺ်းတေၵိုၵ်း ပိုၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ဢၼ်ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလမ်းပိုၼ်းၶဝ်မၢႆတွင်းဝႆႉပၼ်တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ် လူဢၢၼ်ႇၶေႃးၶူမ်ၸွမ်း မိူဝ်းၼႃႈပၢၼ်သိုၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ သင်ဢမ်ႇၶႂ်ႈငိၼ်းသဵင်ဢိုတ်ႇႁႆႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶႂ်ႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းသွင်ႉပၢႆႈၽူင်ႉၽူႇၽူႇ၊ ဢိမ်ႇမိူဝ်ႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင် မူၼ်ႉမႄးပၢႆးဝူၼ်ႉ ၼႅတ်ႈၶူၼ်ႉႁႃလၢႆးတၢင်း တႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁႂ်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈလႃႈ။

မၢင်ႇၵိူဝ်းမွင်းတိူဝ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႃႈသူမ်ႈ

ယွၼ်ႉတၢင်းဝူၼ်ႉလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈသူၵဝ်ႁဝ်းႁႃးတင်းသဵင်ႈသေ

လုင်းသၢမ်ယဵမ်ႈ ၵၢင်မိူင်း

(December 6, 2020)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း