Wednesday, April 24, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

လီႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ပုၼ်ႈ တႃႇ မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉၶိုၼ်း လုၵ်ႉၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသေယဝ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေႁၼ်ၵၼ်ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း။ ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၵႃး တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းတေႃႇထိုင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆႉ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ...

ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႄႈ ၵၢင်ၸႂ် RCSS/SSA ဝႆႉၼိူဝ် NCA

ၵၢင်လိူၼ်မေႊ ပီ 2019 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း မွၵ်ႇပႃးၸုမ်းပႆႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်း။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၵၼ်၊ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လၢႆလွင်ႈ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၶၵ်ႉၵၢၼ် ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း...

SHRF တင်း SSRC-TB ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်တႆး – ထႆး

ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းမႂ်ႇ SHRF တင်း SSRC-TB သပ်းၸႅင်ႈလီမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး 6,000 ပၢႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၽိုတ်ႉၸိမ်ၶဵင်ႈၶႅင် ဢိူမ်ႈၸမ်ပၢင်သဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 23/05/2019 ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF တင်း ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေးလႅၼ် လိၼ်တႆး SSRC-TB ႁူမ်ႈၵၼ်သပ်းၸႅင်ႈငဝ်းလၢႆး လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး 3 ၸဝ်ႈ/ ၵေႃႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ၽူႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတွၵ်ႊတိူဝ်ႊၾၢႆႇပိုၼ် ၽႄႈသႃသၼႃပုတ်ႉထၸဝ်ႈ၊ ၸုမ်ႈၾၢႆႇပၢႆးၸႂ်ၼႂ်းပုတ်ႉထလႄႈ ၸုမ်ႈၶႅပ်းၶမ်း တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူးလႃး ဝင်းၼွႆႉ ဢယု ထယႃး ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 26/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းသႃသၼႃ ပုၼ်ႈတႃႇမႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း တီႈဝတ်ႉမႄႈတႅင် ၸႄႈဝဵင်း မႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁဵတ်းႁူင်းသဝ်းပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁေႃ (ႁူင်းသဝ်း) တီႈယူႇ တႃႇႁပ်ႉ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈလၢႆးတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ။ သြႃႇၸၢႆးဢွင်ႇၶိၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး လၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်မေႊ ၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈႁူင်းသဝ်းတီႈယူႇ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ သၢင်ႈပၼ်တီႈၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၸဵမ်ႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်ၶႃႈ ။...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈမွင်ၸႂ်ထိုင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လွင်ႈမႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး သဵင်ႈၵမ်သုတ်းမုၼ်

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ သူင်ႇၸူး မွင်ၸႂ်ၸွမ်း မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မႄႈထဝ်ႈၶမ်း ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵမ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ (မလဵင်း) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵဝ်ႈတူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လင်ၼိုင်ႈ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵဝ်ႈတူၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:35 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၸၢႆးဢၢႆႈသေႃး(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးလူႇသႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇ ၵဝ်ႈတူၼ်ႈ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈသင် မႆႈႁုပ်ႇ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်း ပိုတ်ႇလုမ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်းမုၼ်းလႅင်းမွၵ်ႇၵွၼ် သိုပ်ႇပိုတ်ႇလုမ်းၵိင်ႇၽႄ တႃႇၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းထႅင်ႈလင် ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းမုၼ်းလႅင်းထုင်ႉမွၵ်ႇၵွၼ် တင်း ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ(ၵူႈမိူင်းမိူင်း) ႁူမ်ႈ ၵၼ် ပိုတ်ႇလုမ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (Migrant Worker Resource Centre) တီႈဝၢၼ်ႈလူင် - ႁွင်ႈ လိုၵ်ႉ/ ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တေႁူပ်ႉတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း တေႁူပ်ႉတူဝ်တႅၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မေႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 24-25/05/2019 ၸိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းတဢၢင်း TNLA၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA (ၵူဝ်းၵၢင်ႉ)၊ ၶၢင် KIA လႄႈ ရၶႅင်ႇ AA...

သိုၵ်းတဢၢင်း တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(တပ်ႉမတေႃႇ) တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:22 ထိုင် 5:30 မူင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 101 ဢၼ်ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ ၶိူဝ်း...

RCSS ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 260 ပၢႆ မၢႆတွင်း ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 61 ပီ

RCSS/SSA ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် လူတ်းယွမ်းပၼ် တၢင်းၽိတ်း တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ - ႁႂ်ႈပဵၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼၵ်း - ႁႂ်ႈမဝ်၊ တူတ်ႈတၢမ်ႇမဝ်ႁႂ်ႈပူၼ်ႉၼႆသေ ပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တင်းမူတ်း 265 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 19/05/2019 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် လူတ်းယွမ်းပၼ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၶိုၼ်းတီႈလိၼ် 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်း ဢဝ်တီႈလိၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇ 600 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵေႃႇ သၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ (စက်မှုဇုန်) 284 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆၵူၺ်းလႄႈ ဢၼ်လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းမွပ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2019 ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁွင်ႉၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၸိူဝ်းၺႃးယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵႂႃႇ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈဝတ်ႉႁွင်ႈလိုၵ်ႉ(ႁွင်ႉ) ပွၵ်ႉသိူဝ်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး...

ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈႁဵင်ပၢႆ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်  လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ် တီႉလႆႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 1,200 ပၢႆ။ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/10/2018 တေႃႇထိုင်  ဝၼ်းတီႈ 7/5/2019 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး လႆႈ  လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ 1,229 ၵေႃႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းမု ၵႂႃႇႁႆႈယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လုတၢႆၽွင်းသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ

ၵူၼ်းမိူင်းမု ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵႂႃႇႁႆႈ၊  ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လုတၢႆၽွင်းၵႂႃႇႁူင်းယႃ။ ၵေႃႉဢၼ်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုင်းသၢင်ႇၵျၢၼ်ႇ ဢႃယု 50 ယူႇမိူင်းမု ။ ဝၼ်းတီႈ 20 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မၼ်းၸၢႆးလုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ဢၢင်ႈတေၵႂႃႇႁႆႈ   ဢၼ်မီးတီႈ သၼ်လွႆ ၾၢႆႇတူၵ်းမိူင်းမု (တၢင်းၵႂႃႇလွႆႁၢင်း  ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီၼႆႉၼၼ်ႉ)သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ။ ဝၢႆးလင်ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵေႃႈ တၢင်ႇလူတ်ႉၵႃးၸုမ်းၼုမ်ႇၸၢမ်ႁွမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း