Wednesday, March 22, 2023

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၸတ်းဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ပၢႆးပၺ်ၺႃလႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းတႆးၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/01/2018 ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF ၊ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ် မိူင်း ဢိၵ်ႇၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၼိူဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းထႆး တီႈလုမ်းၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ် MWF တီႈဢိူင်ႇ ၶျႆႊသထၢၼ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းသႃရၽီး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီး 300 ၵေႃႉပၢႆ။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးၵၢၼ်လဵၼ်ႈၵဵမ်ႊသ် ၊ၸႅၵ်ႇၶဝ်ႈမုၼ်း၊ လၢတ်ႈလွင်ႈဝၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊...

ၸုမ်း UNFC တင်း PPST ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ဝၢင်းၽႅၼ်ႁႂ်ႈၵႆႉလႆႈႁူပ်ႉၵၼ် တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃ ဝူင်ႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၶွင်ႊသီႊၾႅတ်ႊၻရႄႊၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UNFC) တင်း ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ႁူပ်ႉၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းဝၢင်းၽႅၼ်ႁႂ်ႈၵႆႉလႆႈႁူပ်ႉၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃ ဝူင်ႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်လႄႈ တေတိုၵ်းသူၼ်းၸိူဝ်း ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းႁူမ်ႈသၢင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် (PPST) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝၼ်းတီႈ 11-12/01/2018...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.06 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1350 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 208.95 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉၼမ်ႉၶူင်း ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 12/01/2018 လုင်းၸၢႆးလူင် (ႁွင်ႉ) ၸၢႆးပၢၼ်းဢွင်ႇလႄႈၸုမ်းၸိူဝ်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၺႃး ၽေးသိုၵ်း၊ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ - သိုပ်ႇၵႂႃႇၸွႆႈပႃးတီႈမိူင်းငေႃႉ၊ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၺႃးၽေးသိုၵ်းမီးႁဵင်ပၢႆ၊တီႈမိူင်းငေႃႉမီးႁိမ်း 500 ၵေႃႉ။ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ၼမ်ႉၶူင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ ၵေႃၽႄတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈမိူင်းငေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ မၼ်းဢႃႇလူး ဢိၵ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၸုမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်း လွင်ႈၵၢၼ်မူႇၸုမ်း ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈမီး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၾၢႆႇၸတ်းပွင်ၵၢၼ်ၸုမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 12-14/01/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း3 ဝၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်း ၽွၼ်ႉ လွင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၸုမ်း တီႈဝတ်ႉ(ၵျွင်း)ႁူဝ်လွႆ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉပူင်သွၼ်ပၼ် လၢႆးတမ်းယူင်ႉၶၢပ်ႈၵၢၼ်ၸုမ်း၊ လၢႆးၸတ်းပွင်ၸုမ်း၊ လၢႆးတမ်းဝၢင်း ပိူင်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ လၢႆးတူၺ်းလွမ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း၊ လွင်ႈလမ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်တင်ႈၸုမ်း...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး 4 ၸုမ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆး

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပၺ်ၺႃတႆး 4 ၸုမ်းတေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇ လၢတ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆး မွၵ်ႇႁွင်ႉၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 27/01/2018 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး၊ ၸုမ်းၵေႃတႆး၊ၸုမ်းၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆးလႄႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆႉတေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈပိုၼ်းတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။ ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ၶူးသွၼ်ၸုမ်းၵေႃတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်း ၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 12/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.25 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1351 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 207.99 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မၼ်းလိူၵ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ(ၵေႃႉၵဝ်ႇ) တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းဢၼ်မၼ်းလိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဝႆႉၵူၼ်း 2 ၵေႃႉသေ တဵၵ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵႂႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

သဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၸိင်းၶူဝ်လမ် ႁိမ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

သဵၼ်ႈတၢင်း ၵေးသီး ဝၢၼ်ႈၸိင်းလႄႈ ၶူဝ်လမ် ၵႆႉမီးၸူၼ်ပႂ်ႉႁႄႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 08/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃး ဢူးသီႇႁႃႉ တင်းမေးၼၢင်း တေႃႇၼိၼ်းၼိၼ်းၶၢႆႇ လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးယေးထႅတ်ႉဢွင်ႇ ထုၵ်ႇၸူၼ်ႁႄႉတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၸိင်း ဝၢၼ်ႈသၢႆးမူၼ်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်တင်း...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ပႆႇလႆႈႁူႉလွင်ႈလူႉသုမ်း ၵၢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ ပွတ်းၼႂ်ဝၼ်းသုၵ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ တၢင်းႁႅင်း 6.0 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၼႂ်းတိူင်းပၵူဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းပႆႇမီးႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်လူႉသုမ်း။ ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 11/01/2018 ယၢမ်းတဵင်းၶိုၼ်းလိုၵ်းၸၢႆႉ ႁိုဝ် ပွတ်းၼႂ်ဝၼ်းသုၵ်းတီႈ 12 မွၵ်ႈယၢမ်း 1 မူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ သုၼ်ၵၢင်ယူႇတီႈၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၽျူး...

တူဝ်တႅၼ်းတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ယုၵ်ႉမုၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸၢႆးယိင်း

တူဝ်တႅၼ်းတႆးၵဵင်းမႆႇလႄႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၸၢႆးယိင်း တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 09 – 11/01/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်တူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈပၵ်းပိူင် လွင်ႈတူၺ်းလွမ်သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၸၢႆး - ယိင်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၵဵင်းမႆႇဢေႃႊၶိတ်ႉ ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၸုမ်းNGOလႄႈတူဝ်တႅၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 9 ၶိူဝ်းႁူမ်ႈၽူႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆၾၢႆႇ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်တီႈၼၶွၼ်းပထူမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁူင်းၵၢၼ် 2 တီႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Naewna ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ၼၶွၼ်ႊပထူမ်ႊ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်တင်းပလိၵ်ႈ၊ သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ပၢႆၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁူင်းၵၢၼ်ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇ သီသႃႊထွင်း ၸႄႈဝဵင်းၶျႆႊသီ ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်းပထူမ်...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 11/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.14 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1349 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 207.17 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 40 ပၢႆ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈႁပ်ႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇသေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်း ႁၼ်ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ မွင်ႇၼၢႆႇ ဢႃယု 40 ပၢႆ...

ပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်း EAOs 8 ၸုမ်း ႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ PPST ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ၵဵင်းမႆႇ မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၽႂ်မၼ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 4...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း