Thursday, April 18, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

မိူင်းၼၢႆးႁဵတ်းပွႆးၼူၾႆးတီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၵၢဝ်ႇယွၼ်းၾူၼ်ၼမ်ႉ ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼူၾႆး တီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သေ တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းၼမ်ႉယွၼ်းၾူၼ် ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇမူၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/5/2019 သင်ၶၸဝ်ႈပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပွႆႇၼူၾႆး ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ဢၼ် ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးပၢင်သိုပ်ႇပၢၼ်။ ပၢင်ပွႆး ၼႆၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၢၵ်ႈတေႃႇၼမ်ႉႁူး...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ (တွၼ်ႈၵၼ် 3)

ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း 6. လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၸိုင်ႈမိူင်း ပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼႃႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ် ႈၵၢၼ် ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉသေ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ပွင်သၢင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇ။ 7. လွင်ႈတမ်းဝၢင်းၼႃႈတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼင်ႇႁိုဝ်တေငိူင်ႉဝႄႈလွတ်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၼႃႈၵၼ်။ (ၵ) ပုၼ်ႈတႃႇတေငိူင်ႉဝႄႈလွတ်ႈလႆႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃး တေႃႇၼႃႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ...

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵူၺ်း သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်

ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းၵွႆး သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တင်းၸုမ်းၶွတ်ႇလိူတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးသွင်တပ်ႉ SSPP လႄႈ RCSS သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁႃလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ် ပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/05/2019 ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UP လႄႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ၸႄႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပူင်သွၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ပၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 50 ၵေႃႉ။ ပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်း မိူင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းလူလွမ် မႄႈလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တီႈလုမ်းၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ တႄႇပူင်သွၼ်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/5/2019...

ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ႁဵတ်းၸေႈ တီႈမူႇၸေႊ လူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 200 သႅၼ်ပျႃး

ၾႆးမႆႈတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၸေႈ မၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ သႅၼ်ပျႃး၊ ၵူၺ်းၵူၼ်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်း ၾႆးမႆႈႁူင်းၸၢၵ်ႈဢိၵ်ႇၸေႈ မၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ႁွင်ႇ။ ၸၢႆးပၢင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢၼ်ႈၼွင်မူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶဝ်မႄးရူတ်ႉၵႃးထုၺ်လိၼ်။...

မႄႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လူႉသဵင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 17/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:45 မူင်း မႄႈထဝ်ႈၶမ်း ဢႃယု 86 ပီ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈလူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇ/ တၢင်းပဵၼ်...

မိူင်းၶႄႇလူတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူမိူင်း မူႇၸေႊ – မိူင်းမၢဝ်း/ၸေႊၵဝ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ လူတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပိုတ်ႇၽၵ်ႇတူမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝူင်ႈၵၢင်မူႇၸေႊ- မိူင်းမၢဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 14/05/2019 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ လိၵ်ႈၶႄႇတင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ ၽၵ်းတူၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵုၼ် ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ မူႇၸေႊ - မိူင်းမၢဝ်း (တႆး - ၶႄႇ) တၢင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တေပိၵ်ႉၸဝ်ႉလိူဝ် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵမ်ႈၼမ် တေႁႂ်ႈၵႂႃႇၶဝ်ႈတၢင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း(ၵျိၼ်းသၢၼ်းၵျေႃႉ)...

ၶၢဝ်းမႆႈ ၼမ်ႉသၢႆႁႅင်ႈ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈ-ဢွၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉ ၼမ်ႉသၢႆႁႅင်ႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လၵ်ႉၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆ ၼမ် လိူဝ်ၵူႈၶၢဝ်းလႄႈ ၾၢႆႇထႆးၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႉၺွပ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ လၢႆလၢႆၵမ်း။ တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇထႆး တိူဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ - ၵူၼ်းဢွၵ်ႇလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး မႄႈသၢႆ - တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ၵႆႉတီႉၺွပ်းၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵႆႉလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ...

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆးတူၼ်မႂ်ႇ မဵတ်ႉတႃႇပွႆႇၽႃႈၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ သၢမ်မိုၼ်ႇပၢႆပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇ

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတူၼ်မႂ်ႇမိူင်းထႆး  ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ မိူင်းထႆးပတ်းပိုၼ်ႉသၢမ်မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆ  ပႃးတင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၽွင်ႈ တင်းၼမ်။ မႆတွင်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်မႂ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁေႃသေ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ  ၼႂ်းဝၢင်းႁေႃ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 4 လိူၼ်မေႊ 2019 ၼႆႉ  ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး တႃႇ သၢမ်မိုၼ်ႇၵေႃႉပၢႆ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉမဵတ်ႉတႃႇၸဝ်ႈသေ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈဢၼ်...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမိူင်းတႆး သင်ႇၶွမ်ႊပၼီႊႁပ်ႉမဝ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵိုတ်းၵၢၼ်

ၶွမ်ႊပၼီႊႁပ်ႉမဝ်ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၸႄႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈႁႂ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊဢွင်ႇၵရုၼႃႇ ဢၼ်ႁပ်ႉမဝ် ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇယုၵ်းယၵ်း မီးလွင်ႈယူပ်ႈ ယွမ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမွပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၸူး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၶွမ်ႊပၼီႊဢွင်ႇၵရုၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊသုၼ်ႇတူဝ်သေ ႁပ်ႉမဝ် ၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ ယွမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ မူႇၸေႊ 2 လင်

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၶၢတ်ႈ 2 လင် ၵူၼ်းၶၢတ်ႈယူႇမီး 12 မေႃႈၶဝ်ႈၺႃးၽေး ၾႆးမႆႈ ၵႃႈၶၼ်လူႉသုမ်းၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်ပျႃး။ ဝၼ်းတီႈ 15/05/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလုင်းၸၢမ်ႇၺဵင်း လၢမ်းမႆႈပႃးႁိူၼ်းလုင်းၶမ်းထႅၵ်ႉ ဢၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ် တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၺႃးႁူၺ်းၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး 200 ၵေႃႉပၢႆ ၺႃးႁူၺ်းၶွၼ်ႈတုမ် ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇႁၵ်ႉသႃ မႅတ်ႇပႅင်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး ၼႂ်းၶေႃႈမၢႆမီႈမတ်ႉတႃ (261) ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/05/2019 ယူႇတီႈသုၼ်ၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မႃးယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း

ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမႃႉ ၼမ်ႉၶမ်း( သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း)ၼၼ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁွင်ႉမႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈသေ တင်း 2 ၾၢႆႇ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢၼ်ႉၸႂ် တေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 11/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမႃႉ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ပေႃႉထုပ်ႉ...

ပီၼႆႉ မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ႁႅင်းႁႅတ်းလိူဝ်ၵူႈပီ

မႄႈၼမ်ႉသၢႆ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆး တင်း မိူင်းထႆး ႁႅင်ႈယွမ်းလူင်းလိူဝ်ၵူႈပီ ယွၼ်ႉတၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆး တပ်ႉၼမ်ႉသၢႆ ၵႅတ်ႇၶဝ်ႈ တူင်ႈႁႆႈတူင်းၼႃး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉမႃး မႆႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်လႆလူင်းၼႂ်းၵႄႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး (တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ) ၼၼ်ႉ ႁႅင်ႈယွမ်းလူင်း ထိုင်တီႈဢမ်ႇမီးၼမ်ႉလႆ...

ၸုမ်းၼူၵ်ႉတူဝ်းၵႃႈတၢၼ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီၽရထၢတ်ႈၵၢတ်ႇၵူႇ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးႁူမ်ႈၵၼ်

ၸုမ်းၵႃႈၼူၵ်ႉၵႃႈတူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Shan Youth Organization) ၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်း တီႈၽရထၢတ်ႈၵၢတ်ႇၵူႇသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 12/05/2019 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆတီႈသေ ႁူမ်ႈၼႄတၢင်းၵႃႈၼူၵ်ႉတူဝ်း ယိၼ်း ၸူမ်းၸွမ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ လႆႈဢဝ်ၼူၵ်ႉၵိၼ်ႇၼရီႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း