Saturday, May 18, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႃပီႈၼွင်ႉ ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လူႉတၢႆတီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ ပဵၼ် လူမ်းႁူဝ်ၸႂ်သၼ်ႇသေ လူႉတၢႆတီႈ ႁွင်ႈၶၢတ်ႈမၼ်းၸၢႆးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသၼ်ပႃႇတွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ တေႃႈ လဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆး မီးတီႈႁူင်းယႃသၼ်ပႃႇတွင်းဝႆႉယူႇ။ ၼၢင်းသႅင်မူၼ်း လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတၢႆဢမ်ႇမီးပီႈၼွင်ႉ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင်ႁွင်ႈၶၢတ်ႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (တပ်ႉမတေႃႇ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ 2 လိူၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 31 ။ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2019 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(တပ်ႉမတေႃႇ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တႄႇ ဢဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ထိုင် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 31။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်မႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်...

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 4 မိူင်းလႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီ မီးပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်၊ ၸုမ်းဢူၺ်းလီယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉမ တေႃႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 30/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃး...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (4)

“ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈ ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်း” 11. ယူႇတီႈၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတမ်းပိူင် ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း (ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း) ဢၼ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ တေလႆႈပိၼ်ႇပႆႇၵၼ်သေ ၼပ်ႉထိုဝ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ဝၢႆးလင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမၵ်းတမ်းပႃးဝႆႉၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ တႃႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း...

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ ၸွင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈ

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တေယူႇၼႂ်း တၼ်းႁဵင်းၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ တႃႇပီ 2020 လႆႈႁၼ် ပႃႇတီႇၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မႃးၼင်ႇၼႆ။ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢဝ်ပဵၼ်ဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈထၢမ်ထဵင်ဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆးလိူဝ်ပိူင်ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉသေ တေႃႇ ထိုင်ပေႃးၸမ်လိူၵ်ႈတင်ႈလူဝ်ႇထႅင်ႈလၢႆလိူၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ သုၼ်ႇယွၼ်ႉသင်။...

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၵူႈဝၼ်း တီႉလႆႈထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27 /06/2019 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းႁွတ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ဢၼ်ပလိၵ်ႈထႆးတီႉလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်   ၼၢင်းဢေးၵီႇ၊ ၼၢင်းၼေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်းမီး 10...

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵႂႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ

ၽွင်ႈလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2019 ၼႆႉ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉ ၾႆးၾႃႉ ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၶိုၼ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၾႆး ထႅင်ႈ ပႅင်ႈၼင်ႇႁဝ်းၸႂ်ႉ။ ဢၼ်ၸႂ်ႉၸွမ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၸွမ်းႁူင်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်လၢႆ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ဢၢၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ

ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 2,000 ၵရမ်ႇ သိုဝ်ႉမႃးတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ တေဢၢၼ်းတေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇ တၢင်း မိူင်းႁွင်ႊၵွင်ႊ ၺႃးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႉလႆႈတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 23/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တႃႈၵုင်ႈ X-Ray ထူင်ၶူဝ်းၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း ႁၼ်မႅၼ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းထူင် မဝိၼ်းတူႇၼၢႆႇ ဢႃႇယု 25 ပီ ဢၼ်တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်း...

ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈတၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း 46 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ယူႇမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် မွပ်ႈပၼ်တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း မၢႆ 2 တင်းမူတ်း 46 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၼမ် ယူႇမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:45 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း(လဝၵ) ၾင်ႇထႆးသေ လႆႈသူင်ႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပၼ်တၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈၾင်ႇတႃႇၶီႈလဵၵ်း တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇ 7 ၵေႃႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 7 ၵေႃႉဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၸႄႈမိူင်းလူင်ၶျွၼ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇသေ လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃမိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းၶႄႇ ယႃဢမ်ႇလႆႈလႄႈ သူင်ႇတူဝ်မႃးၶိုၼ်းၾင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 ၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 7 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵိၼ်ၺႃးႁဵပ်းမိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်း မူႇၸေႊ တၢင်းၽၵ်းတူမိူင်းႁေႃၶမ်းလူင် (လႅၼ်လိၼ်...

ပလိၵ်ႈထႆး ထူပ်းႁၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် 60 ၸၢၼ်ႈပၢႆႈ ၼႂ်းထမ်ႈ တီႈၵဵင်းလၢဝ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ၼႂ်းထမ်ႈၵဵင်းလၢဝ် ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးPBS ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇဝႃႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇ ၶွင်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၵႅပ်ႇ ဢိူင်ႇပိင်းၵူင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် သေ ထူပ်းႁၼ်ထုင်ႈၸၢၼ်ႈ 64 ၸၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ပွတ်းသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ လေႃႇယိုဝ်း သိုၵ်းတႆး RCSS တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းလိုင်း တၢင်းပွတ်းသၼဵၼ်း မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်၊  သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 525 သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႈသေ ၽႃႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တိလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 2 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်း ပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းတိလႆႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် တႃႇၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2 လၢၼ်ႉလၢၼ်ႉပျႃး တူၵ်းငိုၼ်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ 134 လၢၼ်ႉတေႃႊလႃႊ။ ဝၼ်းတီႈ 26/06/2019 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ ပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (ဢဝုၺ်ႇယႃႇ) ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ။ ၸေႃႇၶိၼ်ႇဢွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇဝႃႈ “  မိူင်းတႆးၼႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယႃႈၼႆႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း KIA လႄႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်မၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင်၊ သိုၵ်းတဢၢင်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ပီ 2018 လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 21 ထိုင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 24 ပီ 2019 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း...

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး လႃႈသဵဝ်ႈ တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢၼ်သိုၵ်းႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉ

ၸဝ်ႈႁႆႈ/ ၼႃး ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သွင်ၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈတီႈလိၼ် သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁုပ်ႈယိုတ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 3 မူင်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၶိူဝ်းၼိမ်း - ၶိူဝ်းၶမ်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း၊ ၸႄႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း