ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇလူင် ၼမ်ႉလၼ်ႈ/သီႇပေႃႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်းၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁၢႆ 3 လမ်း

63

ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ(မေႃႇတေႃႇသၢႆႇၵႄႇ) ႁၢႆ 3 လမ်း၊ ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းလၵ်ႉ။

ၵၢတ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇ 15/12/2021 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမႃးၸၢႆႇၵၢတ်ႇ၊ ၵူၼ်းမႃးၶၢႆၵၢတ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ႁၢႆၵႂႃႇ   3 လမ်း။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈပူၼ်ႉမႃး 7-8 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ မၼ်းတၢင်ႇၶူဝ်း ၵုၼ်ႇ ၵိုတ်းဝႆႉတီႈႁပ်ႉၾၢၵ်ႇရူတ်ႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၵမ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း။ ၽိူဝ်ႇၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ”– ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်း တႄႇပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ႁၢႆလမ်းၼိုင်ႈ၊ ၵႃႈၶၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ မွၵ်ႈ 8 သႅၼ်ပျႃး ၽူႈႁပ်ႉၾၢၵ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ သၢႆႈပၼ်ၶိုၼ်း သွင်သႅၼ်ႁႃႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ရူတ်ႉ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ သၢႆႈပၼ် 4 သႅၼ်။ ၶဝ်သိုဝ်ႉမႃး လႆႈ မွၵ်ႈ 2 ပီၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈၶဝ်သိုဝ်ႉတႄႉ 7-8 သႅၼ်ၼႆဢေႃႈ။ ဢၼ်ႁၢႆထႅင်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶဝ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ”– ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ ႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉလၼ်ႈၵူၺ်း၊ ရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်း ၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉႁၢႆ။ ၸူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ မႃး 10 လိူၼ်ပၢႆ ၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉ လိူင်ႇၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 4 လိူၼ် ။ တႄႇပိုတ်ႇ သိုဝ်ႉၶၢႆ ၵၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ