Monday, May 20, 2024

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၵူဝ်ႁႄၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၸၼ်ႉတႅမ်ႇ

Must read

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းထိင်း(ယိုတ်း) ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ  မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၸၼ်ႉတႅမ်ႇတႄႉတႄႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်လုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းၼင်ႇၼႆ။

ႁၢင်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ

ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ သေ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မလဢ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ- ၸုမ်းဢၼ်ယိပ်းၵွင်ႈသေ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁႄၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၸၼ်ႉတႅမ်ႇတႄႉတႄႉ။ ပၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းတီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊၼႆႉ ဢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈၵူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်းပိူင်တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ- ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် မျႃႇဝတီႇ မျၢၼ်ႇမႃႉဢတၢၼ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

 ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းတႄႉ ႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ။ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၸႅၵ်ႇၽႄဢႃႇၼႃႇပၼ်ပႃးၵူၼ်းမိူင်း။ ဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းၵုမ်းထိင်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းသေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵူၺ်း ၊  ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈသိုၵ်းသေႁုပ်ႈငမ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႉလဵဝ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ပိူင်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ၶွင်ၸၵၸ (ၸိတ်ႉၵွင်ႇၸီႇ / ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း) ၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းမႃးဢဝ်တီႈယူႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝႆႉၶိုင်ႈၼိုင်ႈ – ၼႆ   မဢလ ဢၼ်ဢဝ်တီႈယူႇႁူဝ်ပဝ်ႈၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းဝႆႉတင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်တႄႉမၼ်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်း ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ၊ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႂ်း ဝဵင်း ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ယုမ်ႇယမ်ဝၢင်းၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် သိုၵ်းထၢၵ်ႈ ၽွင်းငမ်းဝႆႉသေ ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ႁၢႆးငၢၼ်းထိုင်ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်း ၊ ပေႃးၾၢႆႇသိုၵ်းႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶၢဝ်းလႂ် သိုၵ်းၸႂ်ႉ /ၸီႉသင်ႇသင်ၵေႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းပၼ်ၵူႈဢၼ်ၵူႈလွင်ႈ – ၸုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်သိုၵ်းၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းပႆႇၼိမ်ယဵၼ်၊ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်း၊ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ယၢင်းၽိူၵ်ႇ လႄႈ မိူင်းၶျၢင်း တိူင်းမၵူၺ်း တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ Generation Z ၶဝ်ၵမ်ႈၼမ်ၶဝ်ႈပႃးယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း