Saturday, May 25, 2024

လီႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း

Must read

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ တူၼ်ႈတီးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်ပုၼ်ႈ တႃႇ မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉၶိုၼ်း လုၵ်ႉၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသေယဝ်ႉ မိူၼ် ၼင်ႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတေႁၼ်ၵၼ်ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း။

ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၵႃး တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လၢမ်းတေႃႇထိုင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႂႃႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆႉ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ၼႃႈ သမ်ႉတေၸၢင်ႈပဵၼ် မႃးထႅင်ႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းၵွၼ်ႇ။ ပၼ်ႁႃပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၾိင်ႈမိူင်း(တယႃးဢုပတေႇ) ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးမိူင်းၵူၺ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်လွင်ႈ ၼႆႉသေ တေႃႉတႆႇၶႂ်ႈၼႄၵၼ်ၵႂႃႇပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၶႃႈၼေႃႈ ဝူင်ႈၼႆႉ။

- Subscription -

ပေႃးတေမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ လၢႆးတၢင်းမၼ်းတေမီးယူႇ 3 သဵၼ်ႈ။ လၢႆးတၢင်း 1 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵေႃႁူမ်ႈၵၢၼ် မူၼ်ႉမႄးလၵ်းမိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်မူၼ်ႉမႄးယူႇ ၼႂ်းသၽႃး။ လၢႆးတၢင်း 2 သမ်ႉ မူၼ်ႉမႄးၸွမ်း မတ်ႉတႃ 435 ၵၼ် 12 ဢၼ်ၼႂ်း လၵ်းမိူင်း 2008 မီးဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ လၢႆးတၢင်း 3 သမ်ႉ မူၼ်ႉမႄးၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၢင်လူင်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ 21 ၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးဝႆႉယူႇ 3 ယၢင်ႇ။

လၢႆးတၢင်းတီႈ 2 ဢၼ်ဝႃႈ မူၼ်ႉမႄးၸွမ်း မတ်ႉတႃ 435 ၵၼ် 12 ၼင်ႇလၵ်းမိူင်း 2008 မီးဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းတေႁၢမ်ႈ ပဵၼ်ယၢပ်ႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၶဝ်ပေႃးႁႅၼ်းတမ်းဝႆႉယဝ်ႉၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉၵၼ်ယူႇ။ ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းသၽႃးတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈလႆႈၸႂ် တူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပႃးၸွမ်း တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း 1 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊတိုၼ်းဢမ်ႇမႄးလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ တမ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်တႃႇတေမႄးလႆႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ။ ၾၢႆႇ တပ်ႉမတေႃႇၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပႆႇထိုင်ၶၢဝ်း တေလႆႈမႄး ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းတေလႆႈမႄးမႃး ၶဝ်တေမႄးၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၶၢဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလီမႄးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလႂ်၊ ယၢမ်းလႂ်၊ မိူဝ်ႈလႂ် ပီလႂ် ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉလႄႈ လၢႆးတၢင်းထီႉ 2 ၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။

ၵမ်းၼႆႉ လၢႆးတၢင်းထီႉ 1 ဢၼ်ဝႃႈ ယူႇတီႈၵေႃႁူမ်ႈၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း ယူႇတီႈၶဝ်ၸဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉယူႇတႄႉ ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးတၢင်းၸိူင်ႉၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၺ်းလႃႇၼႆ ပႃႇတီႇၸိူဝ်း ဢွင်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ၵႂႃႇမီးယူႇၼႂ်းလုမ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄး မတ်ႉတႃ လၵ်းမိူင်းဢၼ်လႂ်၊ ၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးၵၼ်တွၼ်ႈဢၼ်လႂ်၊ ၶၼ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်လႂ်ၼႆ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းတင်းလိၵ်ႈတင်းလၢႆးသေ တၢင်ႇထိုင်၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ တႄႇထတ်းထွင်ဢဝ် ၶၼ်ႉတွၼ်ႈ 1 (အခန်း ၁) ၵႂႃႇ။

ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ တေႇဢဝ်မတ်ႉတႃ 1 တေႃႇထိုင် မတ်ႉတႃ 457 ပေႃးယဝ်ႉၵႂႃႇမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၶဝ်တေႁုပ်ႈႁူမ်ႈၼႄ ဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်ႇထိုင်တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်သၽႃး ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ၽႂ်လႆႈၸႂ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼမ် ဝႃႈသေ မၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ။ လီယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈမၵ်းမၼ်ႈမႃး မီးမႃးၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၶေႃႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈၸႂ် ႁဵတ်းၸွမ်းၵူၼ်းၼမ် လႆႈၸႂ်သေယဝ်ႉ လိူၵ်ႈထၢမ်လႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ တေမႄးယဝ်ႉ လူဝ်ႇမႄးယဝ်ႉတႄႉ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မႄး တေ ႁဵတ်း ႁိုဝ်မၵ်းမၼ်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈဢႃႇၼႃႇဝႆႉၼႆၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ ၶဝ်တေ ႁဵတ်း ႁိုဝ်သိုပ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၵႂႃႇ တေႁဵတ်းႁိုဝ် သိုပ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၢၼ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ၽႂ်ပႆႇႁူႉ ၸွမ်းလႆႈ။ ၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်တၢင်းဝႃႈ မၼ်းပႆႇၼႄႉၼွၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵမ်းၼႆႉ လၢႆးတၢင်းၶေႃႈထီႉ 3 မူၼ်ႉမႄးၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ၸူဝ်ႈ ပၢၵ်ႇပီ 21 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်း ၶေႃႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း NCA ၵၼ် ထူၼ်ႈ 5 တွၼ်ႈ 20 (စ) ၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉဝႃႈ ၶေႃႈဢၼ်ၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေသူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင် ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢဝ်ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈတွၼ်ႈ 22 (ၵ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႄဝႆႉဝႃႈ – ယိုၼ်ယၼ်ၼိူဝ် ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၸိူဝ်းလႆႈမႃးတီႈပၢင်ၵုမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်တႃႇမူၼ်ႉမႄး၊ တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်၊ တႃႇပူၵ်းယႃႉ၊ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတၢင်းမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ပႃးလူၺ်ႈတၢင်း ၾိင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ တေမူၼ်ႉ မႄး တေၽိူမ်ႉထႅမ် တေပူတ်းယႃႉ ႁႂ်ႈပေႃးၵိုင်ႇငၢမ်ႇၸွမ်း ပိူင်ပၢႆးလၢႆးၵၢၼ်ၵႂႃႇ။

ၵူၺ်းဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်သေတႃႉၵေႃႈ တမ်ႈတီႈ သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၾၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇသမ်ႉၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶိုၼ်းပိၼ်ႇငၢၵ်ႈ ၼႄလွင်ႈတၢင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်သေလႄႈ ယႃႉလႆႈၶိုၼ်းလႃႇပေႃးမႃးတူၺ်းၼႆ ၶဝ်ၵူၺ်းတေၼႄးဝႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးတေၼႄလွင်ႈတၢင်း ဝႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇလွၼ်ႉမွၼ်း ၶွင်လၵ်းမိူင်း 2008 ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈၶိုၼ်းၶေႃႈမူၼ်ႉမႄး ၶေႃႈၽိူမ်ႉထႅမ် ဢၼ်ယူႇ တီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းမႃးၼၼ်ႉ လွၵ်းငိုတ်ႈဢၼ်ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇမူၼ်ႉမႄးဝႆႉ ၼႂ်း NCA ၵေႃႈ ပႆႇတႅမ်ႈတမ်းဝႆႉဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် မၵ်းမၼ်ႈၶေႃႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ဢၼ်တၢင်ႇထိုင်ၵႂႃႇၼႂ်း လုမ်းသၽႃး ၽူႈတႅၼ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပေႃးတေဢမ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈလႆႈၼၼ်ႉႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၵႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃးၸဵမ်တင်းတပ်ႉမတေႃႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၾၢႆႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ပႆႇမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသင်ၵၼ်။

ၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်တင်းဝႃႈ တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လၢႆးတၢင်းထီႉ 3 ၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇပဵၼ်ၵၢၼ် ပေႃးႁုပ်ႈသေ ဢဝ်မႃးလၢတ်ႈတႄႉ လၢႆးတၢင်း 1 လၢႆးတၢင်း 2 လၢႆးတၢင်း 3 ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ မၼ်းတေၵႂႃႇယဝ်ႉတီႈ မတ်ႉတႃ 436 ဢၼ်ဝႃႈ ၵႃႈၸူဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ပႆႇၽွမ်ႉၸွမ်း ပႆႇတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ပႃးၸွမ်းဝႃႈ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း 1 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ ၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးလႆႈ ႁဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးလႆႈ တီႈပွင်ႇမၼ်းမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ တီႈၼႆႈႁဝ်းၶႃႈ ၽူႈပွင်မိူင်းတင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းတင်းသဵင်ႈ တၵ်းလႆႈထတ်းသၢင်လူင်ႉလႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႃ ႁႂ်ႈပေႃး ပုတ်းၶၢတ်ႇဝႆႉၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ပၼ်ႁႃပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၸိုင်ႈ မိူင်းႁိုဝ်၊ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၵ်းပိူင်ႁိုဝ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃပၢႆးမိူင်းၼႄႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈႁူႉၵၼ်ၸႅင်ႈ လႅင်း။

ပေႃးတေၵုမ်ႇၵႂင်မဝ်းၸွမ်းဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၾိင်ႈမိူင်းဢိူဝ်ႈ၊ ပၵ်းပိူင်ဢိူဝ်ႈ ဝႃႈၼၼ်ၼႆၸိုင် ၵႄႈလိတ်ႈမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ယႃႇပေပႅတ်ႉလႅၼ်ၵၼ် သေ တၵ်ႉၵၼ်သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ပၢႆးမိူင်း ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးဝႃႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ပၼ်ႁႃပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၼႆႉ တေဢမ်ႇတၢပ်ႈမီးယဝ်ႉ ႁဝ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈယူႇ ဝႆႉၸႂ်ၸိူင်ႉၼၼ်သေ သုတ်ႉ ၸူးၸမ်ၵၼ်တႄႉ မၼ်းတေပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈၸူၵ်းၼႄဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈၶႃႈ။

သင်ဝႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶတ်းၸႂ်မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၸွမ်းလၢႆး ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်းၸိူဝ်းဢၼ် မီးၸႂ်မီးၶေႃႈသေယဝ်ႉ တူင်ႉၼိုင် ၶတ်းၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် ပေႃးႁဝ်းတေၵႂႃႇလူမ်ႉၸွမ်း ၶေႃႈသဵင်ဢၼ်ပိူၼ်ႈၽၼ်ႇသၢင်းဝႆႉဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင် ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဢဝ်ပၵ်းပိူင်ၵႄႈလိတ်ႈဢမ်ႇလႆႈ မၼ်းၸၢင်ႈယၢပ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ သုတ်ႉၼႃႈ ၸူးယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းတႄႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၼ်တီႈယွမ်းမၼ်းလႆႈ ပိူင်ယႂ်ႇသုတ်းတႄႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၽွင်းပိူၼ်ႈမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင် လၵ်းမိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈသမ်ႉမီးၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉ ႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉမတေႃႇယူႇ ပွင်ႇ တၢင်းဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်းယူႇ။ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ပိူင်ပၢႆးလၢႆးၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၵူၺ်းလႄႈ ၽႂ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႈ မၼ်းတေႁဵတ်းယူႇ ပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်သေယဝ်ႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ တၵ်းတေလႆႈတႄႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ပၵ်းပိူင်လၵ်း မိူင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈယၢင်ႈပႆၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း လီငၢမ်းယဝ်ႉသေ ဢဝ်မႃးငူပ်ႉငီႉၶဝ်ႈၶိုင်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း တေပဵၼ်လၢႆးဢၼ်တေၸၢင်ႈၸဵဝ်းၽႅဝ်လႆႈတီႈငမ်းယဵၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉထတ်းႁၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

ၶေႃႈလိုၼ်းသုတ်းမႃးတႄႉၵေႃႈ လၢႆးၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း၊ လၢႆးၵၢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း လၢႆးၵၢၼ် ပူတ်ႉယႃႉ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢၼ်မီးယူႇ 3 လၢႆးၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ်ၵၢၼ်တႄႉ တၵ်းတေလႆႈႁႃလၢႆးတၢင်း ဢၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇ ၸင်ႇယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းပၼ်တၢင်းႁၼ်ၵၼ် ပွတ်း ဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်းၵႃယၢင်း

25/05/2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း