Saturday, May 25, 2024

ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႄႈ ၵၢင်ၸႂ် RCSS/SSA ဝႆႉၼိူဝ် NCA

Must read

ၵၢင်လိူၼ်မေႊ ပီ 2019 ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း မွၵ်ႇပႃးၸုမ်းပႆႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်း။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၵၼ်၊ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လၢႆလွင်ႈ ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၶၵ်ႉၵၢၼ် ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ႁိုဝ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း

ထၢမ် – ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ PPST လႄႈ လွင်ႈၶႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈထႅင်ႈ ၸုမ်း PPCM ၼႆၼၼ်ႉ ၽွင်ႈၶႃႈ။

- Subscription -

တွပ်ႇ – ပၢင်ၵုမ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 14-18 ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပွင်ႇဝႃႈ ပၢင်ၵုမ် PPST မၼ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆး မိုဝ်း 10 ၸုမ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် Summit ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ (4)။ ဢၼ်ထၢမ်မႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈယႂ်ႇ ပွင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈမႄးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ PPST။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မႃးဢုပ်ႇၵၼ် PPST ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဝႆႉမိူၼ်ၵဝ်ႇႁႃႉ၊ ဝႆႉမိူၼ်ၵဝ်ႇသေ ႁဝ်းၶႃႈ တေမႄးထႅမ်ႁႅင်းမၼ်း ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတိူဝ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉၸုမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ သမ်ႉဝႃႈ တေဝႆႉပိူင်ၵဝ်ႇပၵ်းၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈႁဝ်းတေၽိူမ်ႉၵူၼ်းႁႃႉ၊ ၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉႁႃႉ၊ ၽိူမ်ႉလၢႆးႁဵတ်းလၢႆး သၢင်ႈႁႃႉ ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ၶဝ်သမ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁဝ်းမႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁဝ်းဢမ်ႇဝႆႉ PPST ၊ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ PPCM ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းတေပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မၼ်းတေပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉတိူင်ႇပၢင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း ႁဝ်းမႃးၸူႉတုမ် ၵၼ်၊ ဢုပ်ႇၵၼ်၊ ႁဝ်းမႃးဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ပေႃးယဝ်ႉၶိုၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်ၵၢၼ်မၼ်း မၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈၼႄႈ။

မၼ်းတေမီးဝႆႉယူႇ 2 လၢႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈ 2 လၢႆးၼႆႉ တေႃႈလဵဝ် လၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈတႄႉ ပႆႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈတေၶိုၼ်း ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ႁဝ်းၶႃႈ ပွၵ်ႈတီႈ 4 တွၼ်ႈ 2 ၼႆႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးၼႂ်းႁဝ်းၶႃႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉၼႆ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးဝႃႈ ႁဝ်း တေဢဝ်ဢၼ်လႂ်တႄႉတႄႉ ၸင်ႇတေၶိုၼ်းမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၵႄႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယၢင်ႉပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်း PPST။ ၵဵဝ်ႇၵပ်း PPCM ၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၸဵမ်ဢဝ်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမၼ်း၊ ယူင်ႉၶၢပ်ႈမၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းယူႇ။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းတေ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်လူင်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈပၢင်ၵုမ်ၵမ်းထီႉ 4 ၼႆႉၵူၺ်း တေပဵၼ်တွၼ်ႈ 2 ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇမႃးဢဝ် ၶေႃႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢဝ် PPST ၶိုၼ်းၼႄႇ။ တေဢဝ် PPCM ၼႄႇ မၼ်းၸင်ႇတေမႃးၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၼႄႈ။ ၵမ်းလိုၼ်း သုတ်းၸင်ႇမႃးႁုပ်ႈၶိုၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။

ထၢမ် – ပၢင်ၵုမ် ၼႂ်းတွၼ်ႈထီႉ 2 ၵမ်းပွၵ်ႈ 4 ၼႆႉၶႃႈလူး တေၶိုၼ်းႁွင်ႉမိူဝ်ႈလႂ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇ တေၶတ်းၸႂ်ႁွင်ႉဝႆးဝႆးၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းတႄႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁွင်ႉၶႃႈ။ ႁဝ်းပႂ်ႉတူၺ်းၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်တေယဝ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းဝူင်ႈတေမႃး ႁဝ်းတေႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် ယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းတေမႃးၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင် လၢႆးၶွတ်ႇၽွတ်ႈမိူဝ်ႈၵႆႈ 2 ဢၼ်ၼၼ်ႉ တေဢဝ်ဢၼ်လႂ် ပေႃးယဝ်ႉ ႁဝ်းၸင်ႇ တေႁွင်ႉပၢင်ၵုမ် တွၼ်ႈထီႉ 2 ၸင်ႇတေမႃးတႅပ်းတတ်း ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

ထၢမ် – PPST တင်း PPCM ၼႆႉ ၶိုၼ်းတေလႆႈတႅမ်ႈယူင်ႉၶၢပ်ႈမၼ်းမႂ်ႇမႂ်ႇတင်းမူတ်းၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းတေလႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ တေႃႈလဵဝ်မၼ်းမီး 2 တွၼ်ႈ PPST တေဢဝ်ၶိုၼ်းၵဝ်ႇၼႄႇ၊ တေၶိုၼ်း မူၼ်ႉမႄးၼႄႇ၊ တေဢဝ် PPCM ၼႄႇ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းၽႂ် ႁဵတ်းမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ 2 ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄႇ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈ ပေႃးပႆႇဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ မၼ်းၸၢင်ႇတေဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တေဢဝ်ဢၼ်ၵဝ်ႇႁႃႉ၊ ဢၼ်မႂ်ႇႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢၼ်ၵဝ်ႇဢၼ်မႂ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။

ထၢမ် – မိူၼ်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 10 ၸုမ်းၼႆႉ တိုၼ်းဝႆႉၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈၼွင်ႉ မွၼ်း၊ လႃးႁူႇၶဝ်သမ်ႉ မႃးၾၢႆႇလင်ၼႆ ၼႆႉလူးၶဝ်မီးသုၼ်ႇပဵင်းတင်းၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ – မီးသုၼ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း 10 ၸုမ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၸုမ်းလဵၵ်ႉ၊ ၸုမ်းယႂ်ႇ မၼ်းဢမ်ႇမီးဝႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဢွၼ်တၢင်း၊ ၸုမ်းမႃးၾၢႆႇလင် မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ။ ၽဵင်ႇၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ႁဝ်းၶႃႈ 10 ၸုမ်း ၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈမီးသုၼ်ႇလၢတ်ႈလႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။ မီးသုၼ်ႇတၢင်ႇလၢတ်ႈ ပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်မူတ်း သုၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၵၼ်။

ထၢမ် –  တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ PPST ၶႃႈလူး ပဵၼ်ၽႂ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉၶႃႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸွမ် သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းတင်း ၾၢႆႇ KNU ၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းဝႆႉၼႆ  ၽႂ်တေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ။

တွပ်ႇ – တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၽူႈတၢင်တူဝ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၢင် ၵုမ် တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉဝႃႈ ႁႂ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶိုၼ်းသိုပ်ႇယိပ်းဝႆႉႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တေႃႇထိုင်ပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈၵမ်းၶႃႈ – ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

ထၢမ် – ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ် ပီႈၼွင်ႉၶၢင်ၶဝ် လၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈမႃးၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈလဵပ်ႈ ႁဵၼ်း တီႈပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 10 ၸုမ်းၼႆႉၶႃႈလူး ။

တွပ်ႇ – ႁဝ်းၶႃႈမွၵ်ႈၸိူဝ်းၶဝ် မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၵူၺ်း၊ လွင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းမိူၼ်ႁိုဝ် ၶဝ်ၵေႃႈတေလႆႈ ႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းၼၼ်ႉၼႃႇ။ ပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ တွၼ်ႈၾၢႆႇၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ငိၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ တေႁူပ်ႉတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆ ၵူၺ်းပဵၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁူႉ။

ထၢမ် – သင်ဝႃႈ ၽႅဝ်မႃးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိူဝ်း ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉထႅင်ႈလူး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ ။

တွပ်ႇ – လွင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႈလဵဝ် မၼ်းပႆႇၽႅဝ်ၼႄႇ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ မၼ်းတေလႆႈဢုပ်ႇယူႇၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႄႈ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ဢဝ်လိူင်ႈၼႆႉမႃးသႂ်ႇ ႁဝ်းၵေႃႈတေလႆႈထၢမ်ၶဝ်ၼၼ်ႉၼႃႇ၊ လိူင်ႈဢၼ်ဝႃႈ ၾၢႆႇႁဝ်းဢမ်ႇႁပ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈတေ လႆႈလၢတ်ႈၶဝ်ဝႃႈ လိူင်ႈၸိူင်ႉၼႆ ၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းမီးပိုၼ်းၸိူင်ႉၼႆ ႁဝ်းဢမ်ႇႁပ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈဝႃႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၼႃႇ။ ပေႃးထိုင်တွၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းတေလႆႈတေႃႇၼႃႈတေႃႇတႃၵၼ်သေ တေလႆႈဢုပ်ႇၵၼ် လူင်ႉလူင်ႉ လႅင်းလႅင်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၵႂႃႈ။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈတေႃႇၼႃႈၵၼ်ယူႇၵူၺ်း မၼ်းတေဢမ်ႇ ၸၢင်ႈဝႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ။ ႁဝ်းၵေႃႈလူဝ်ႇႁႃလၢႆးၵႄႈမၼ်းၼႃႇ ႁဝ်းတေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵွပ်ႈသင်လႄႈႁဝ်း ဢမ်ႇႁပ်ႉ ႁဝ်းတေၸၢင်ႈဝႃႈၼၼ်ႉၼႃႇ။ မိူဝ်ႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉၵွၼ်ႇၵႂႃႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ႁူဝ်ယွႆႈႁူဝ်ယမ်းမၼ်း ပေႃးဢဝ်လၵ်းၵၢၼ်မုၵ်ႇၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈဝႃႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တိုၼ်းဢမ်ႇႁပ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မီးပိုၼ်းဝႆႉ ၶႃႈလူး၊ မီးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ဝႆႉၶႃႈလူး ႁဝ်းၶႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ  ပေႃးဢုပ်ႇၵၼ်လိုၵ်ႉလိုၵ်ႉမႃးၵေႃႈ။

ထၢမ် – ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈထၢမ်မႅၼ်ႈသေ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈၽိူမ်ႉလၢတ်ႈ ထႅမ်ထွၼ် မီးသင်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ – ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ တေဝႃႈႁိုဝ် မၼ်းၶႂ်ႈၶမ်ၶမ်ၵိုတ်းၵိုတ်း လူမ်ႉလူမ်ႉ လုၵ်ႉလုၵ်ႉဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၼႄႈ။ ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၵူႈၾၢႆႇ ၼၼ်ႉၼႃႇ။ ပေႃးၵႂႃႇဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈတေၵိုတ်းၵမ်းၼိုင်ႈသေၶိုၼ်းထွႆ တေတူၺ်းလၢႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းလီလီသေ ၸင်ႇၶို ၼ်းတေသိုပ်ႇၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈသင်လႃႇၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း သေ ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃၶႃႈလူး ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈတေၸႂ်ႉ လၢႆးၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသေ ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃဢမ်ႇၸႂ်ႈ တေလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ တႃႇၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်း NCA ႁဝ်းၶႃႈ မီးဝႆႉ ပၢင်ၵုမ်ပၢင်လူင်၊ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း၊  ၵူႈၶၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈၶတ်းၸႂ်ယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈငူပ်ႉငီႉၵၼ် ႁႂ်ႈတင်းႁၼ်ထိုင်ႁဝ်းပေႃးပွင်ႇၵၼ် ပေႃးႁဝ်းၵုမ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈယိပ်း မူႇပိူင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၶဝ်ၵေႃႈယိပ်းမူႇပိူင်ၶဝ်သေ ႁဝ်းဢမ်ႇယွၼ်ႇယၢၼ်းတေႃႇၵၼ်ၼႆ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈလူး ပဵၼ်ႁိုဝ် ၵေႃႈလီ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၵႃႈတေလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉယွၼ်ႇယၢၼ်းႁႃၵၼ်သေ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇယူႇၵူႈၾၢႆႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈၵေႃႇတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၶတ်းၸႂ် ။ တွၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေဢမ်ႇပၼ် လွင်ႈငမ်း ယဵၼ်လူႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း NCA ထိုင်တီႈႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းတွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း