ၸဝ်ႈၶူး(တႆး) ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်တႅမ်ႈ/ လၢတ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် 2 ပၢင် ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် မီးသင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ။

Photo by – ၶူးသွၼ် ဝဵင်းမိူင်းၼွင်/ ပၢင်လူင်ပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဝၼ်းတီႈ 26/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး မိူင်းထႆး ဢွၼ် ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ၶၢဝ်းမႆႈ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸဝ်ႈၶူးမွၼ်းၶိူဝ်း ပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ မိူင်းၼွင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယိၼ်းၸူမ်းထိုင် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် မႃးတႃႇပၢင်သွၼ် ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇပၢင်သွၼ်ဢင်းၵိတ်းႁဝ်းၶႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ဢိင်ပိုင်ႈၼိူဝ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ၵမ်ႉထႅမ်လူႇတၢၼ်းမႃး၊ ပုၼ်ႈတႃႇလွင်ႈယူႇၵိၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းၵႂႃႇ သီႇသိပ်းဢဵတ်း သႅၼ်ပၢႆၸဵတ်းမိုၼ်ႇပႅတ်ႇႁဵင်သီႇပၢၵ်ႇပျႃး။ လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ၺႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်းၶဝ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လူင်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းၼႆႉ မီးႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပွၵ်ႉ၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ လုၵ်းႁဵၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇ မီးမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းၶၢဝ်းမႆႈ တီႈမိူင်းၼွင်ၼႆႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်။ ပိုတ်ႇပူင်သွၼ် ပၼ် တႃႇ 2 ဢွင်ႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်တီႈၼိုင်ႈလႄႈ ဝဵင်းၵဝ်ႇ မိူင်းၼွင် တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶူးဢၼ်မႃးပူင်သွၼ်ပၼ်သမ်ႉ တင်းမူတ်း မီး 7 တူၼ် ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး မိူင်းထႆး။ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်သမ်ႉ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ သႅင်ၵႅဝ်ႉ၊ ၾၢႆၶုၼ်၊ မိူင်းသူႈ၊ မိူင်းၼၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မႃးယူႇသဝ်းတီႈဝတ်ႉသေ ႁဵၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃး ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်မေႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်တီႈမိူင်းၼွင်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီး 104 ၵေႃႉ။ တီႈဝဵင်းၵဝ်ႇမိူင်းၼွင်သမ်ႉ မီး 90 ၵေႃႉ၊ ပူင်သွၼ်လၢႆးလၢတ်ႈ၊ လၢႆးတႅမ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ ပူၵ်းပွင်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE