ၶၢဝ်ႇ

ၽႂ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ႁႂ်ႈလူင်းၸိုဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇ ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈသွမ်ႈၼၼ်ႉ တေပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလႆႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/05/2018 ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈယိူင်း လၢႆးၶႃႈ ၶႂၢၵ်ႈၸၼ်ႉသေ ပိုတ်ႇပၢႆႉမႂ်ႇ

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိုတ်ႇပၢႆႉႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ပိုတ်ႇႁွင်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇထႅင်ႈ မီးၽူႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ၶွမ်ႊမတီႊႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး၊...

ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈ ပၢႆးမွၼ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈ ပၢႆးမွၼ်းတႆး 8 ၸုမ်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇပဵၼ်လွင်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ တႃႇတိုတ်ႉတၢႆးၸုင်ၸၼ်ၵၼ် ႁႂ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶိုတ်းၸၼ်ႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ...

ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈမႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၾၼ်းၵူၼ်းတၢႆ 7 ၵေႃႉ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး မီးၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵိၼ်ယႃႈမႃႉၼမ်သေ ပႃးလႅဝ်းလမ်းၾၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 14 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2018...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း RCSS တေႁဵတ်းသၢင်ႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇႁႂ်ႈၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်ၵႆလႆႈမႃးလိုဝ်ႈသဝ်းဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018ၼႆႉမႃးၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ် ၵဝ်ႉၵၼ်းသေပူၵ်းတင်ႈသဝ်တႄႇၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးယႃတူဝ်လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး...

ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလၢႆၵေႃႉလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ငဝ်ႈငႃႇၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ထႆးလႄႈ ပိုၼ်းထႆးတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇတႆးလၢႆၵေႃႉ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး AM1476 KHz သေႃႊဝေႃႊထေႃႊၵဵင်းမႆႇသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ပွႆႇသဵင်ထႆး ပိုၼ်းထႆးတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 23 -26/05/2018 ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းထႆး AM 1476 KHz...

ၸုမ်းပၢင်ႇလႅင်းသႂ်တင်းတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တီႉလႆႈယႃႈလမ် 900 ၸွႆႉပၢႆ

0
ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လႄႈ တပ်ႉပလိၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈ လူတ်ႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၸိတ်ႇ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႇၾိၼ်ႇလမ် ၼမ်ႉၼၵ်း 920 ၸွႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/5/2018 ဢိင်ၼိူဝ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၸၢင်...

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးသုတ်းမုၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 80 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈထၢတ်ႈ(ၵွင်းမူး) ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11...

ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ႁႃႈၵေႃႉ ပူၼ်ႉလွတ်ႈတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ

0
ၵူၼ်းသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၶွၵ်ႈလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈသေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး 5 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 22/5/2018 ၵူၼ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ႈၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉ...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 25/05/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.31 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊ လိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ...

တႆးသွင်ၽူဝ်မေး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉ – ၵူၼ်းလူင်းၸွႆႈတၢႆၸွမ်း

သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ဝႅၼ်တူၵ်းမႄႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃး တီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ဢမ်ႇမေႃလုၺ်းၼမ်ႉ ၸႂ်ႉဢူၺ်းၵေႃႉ/ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လူင်းၸွႆႈ-ပႃးၵၼ်ၸူမ်တၢႆတင်းသွင်ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 23/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးပၢၼ်း ဢႃယု 31...

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈလၵ်းၾႆးၶိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ယၢတ်ႇတူၵ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ ၶိုၼ်ႈသဝ်ၾႆးၾႃႉ 2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ - ၼမ်ႉၶမ်း ထိုင်မႃး...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

0
လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇယူႇပွၵ်ႉၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၺႃးၵူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈ ႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 26 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉၵၼ်ႉၸၼ်၊ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် 5 ဝၼ်းတီႈႁူင်းယႃလူင် တူၼ်ႈတီး...

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾႆးမႆႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႅၼ်ႈပၢႆႈ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇယၢင်းသေ လူင်းမႃးတင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁေႃႈမႃးဝႆးသေ တူၵ်းတၢင်း ၵႂႃႇ ထုၵ်ႇၾႆးႁုပ်ႇမႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႅၼ်ႈပၢႆႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 4...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင် ၺႃးၽေးၾႃႉၽႃႇ တၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ် 2 ၵေႃႉ ၺႃးၽေးၾႃႉၽႃႇသႂ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးၵမ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း