Sunday, January 17, 2021

ၶၢဝ်ႇ

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 11/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.14 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 40 ပၢႆ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇယၢင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း...

ပၢင်ၵုမ် ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽူႈၼမ်း EAOs 8 ၸုမ်း ႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ

ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ PPST ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ၵဵင်းမႆႇ မီးတူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းၽႂ်မၼ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်...

ပၢင်သွၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈလဵပ်ႈ ႁိမ်း 30 ။ ဝၼ်းတီႈ 07-09/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9...

TYN လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်တႃႇၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇတမ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ။ ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် တႃႇႁူမ်ႈဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ တီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈလွႆသႅင်...

သင်ၶၸဝ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးတေၸတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈပိူဝ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ

သင်ၶၸဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တေၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ယဝ်ႉၸၼ်ႉ သုင်ၼႂ်းမိူင်းလႄႈၼွၵ်ႈမိူင်း။ ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 01-05/02/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇ မပႃႇလ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇၸဝ်ႈဢွင်ႇၸၼ်ႉလိၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းလႄႈၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈ ၵျွင်းလူင်ပုင်ႇဝူဝ်း ထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶတ်းလိူၵ်ႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး လႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဢေႇလိူဝ်ႁႅင်း

ၼႂ်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2017-2018 ၼႆႉ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶတ်းလိူၵ်ႈမေႃသွၼ်လိၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႃႇသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ 5 ႁဵင်ပၢႆၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပႃး 675 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉ...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 10/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 41.98 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 5 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃတႅပ်းၽိုၼ်းၼႆသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတူဝ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 5 ၵေႃႉ တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/01/2018...

ပၢင်သွၼ်တၢင်းၵႃႈ ၼူၵ်ႉတူဝ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်တၢင်ၵႃႈ ၾိင်ႈငႄႈ ၼူၵ်ႉတူဝ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈ ပေႃးသိုပ်ႇတႅၼ်းၵႂႃႇၼႃႈသေ ဢမ်ႇၵႃး ႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးၾိင်ႈငႄႈ မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်...

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ လိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸတ်းပၢင် လိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁၢမ်ႈတပ်ႉဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ ႁႂ်ႈဢဝ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉ ၵဝ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်း ဢိူင်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း တၢင်ႉယၢၼ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူး လုမ်းၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁႂ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉပၼ် လွင်ႈပၢင်တေႃႇလွင်း

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ပၢင်လွင်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈထမ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူးၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ႁႂ်ႈၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပၢင်ပွႆး တီႈထမ်ႈၵျွၵ်ႉၵူႇ...

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ထတ်းသၢင်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၸီႉၸမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပႆၸွမ်းႁွႆး

ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ပႃႈတႂ်ႈႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ၊ ထတ်းသၢင်လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွင်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေမီးပၢင်ၵုမ် PPST ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်လွင်ႈၼႆႉ။ ဝၢႆးသေၽူႈၼမ်းၾၢႆႇသိုၵ်း...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 41.67 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမေႃး ၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၵိၼ်လဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်မဝ်းယဝ်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈပေႃး ႁႅမ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႉၺွပ်း။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Bangkokbiznews ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/01/2018 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း