Sunday, May 26, 2024

ႁႃႊမၢသ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် ပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႁႃႊမၢသ်ႊ ပိုတ်ႇသိုၵ်း ဢလ်ႊ- ဢိၵ်းသႃႊ ၾလတ်ႊ တေႃႇဢိသ်သရႃႊဢဵလ်ႊ (Operation Al-Aqsa Flood) လႄႈ ဢၢင်ႈဝႃႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တင်းၼမ်ၶၢမ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ပွတ်းတႂ်ႈၶွင် ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်  ပိူဝ်ႈတႃႇပိုတ်ႇတၢင်းႁႂ်ႈၵေႃႉသိုၵ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မုတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် လၢႆၾၢႆႇလၢႆတၢင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွၵ်ႉ ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းၶျၼူၼ်ၵႃႊသႃႊ (ၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ) ၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိၺွပ်းဢဝ်ၽူႈၵူၼ်းပဵၼ် တူဝ်ယိူဝ်ႇ (hostage) ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လိူင်ႈလၢဝ်းၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ။

ႁႃႊမၢသ်ႊပဵၼ်ၸုမ်းဢဵၼ်ႁႅင်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်ပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊ ဢၼ်ၶဵင်ႈႁၢဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ် သႃသၼႃ ဢိသ်ႊလၢမ်း ဢၼ်ၽွင်းငမ်းၼႂ်းပိႈၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ ၸုမ်းႁႃႊမၢသ်ႊ တင်ႈၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေပွင်ႁၢႆႉဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် လႄႈ လႆႈပိုတ်ႇသိုၵ်းပိုတ်းတိုၵ်းတင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်မႃးယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းၼပ်ႉ ဢမ်ႇထူၼ်ႈတင်ႈတႄႇၽွင်းငမ်းၵုၼ် ၵႃႊသႃႊ(ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသ)မႃးၼႂ်းပီ 2007။

- Subscription -

ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇသူႈ ၸုမ်းႁႃႊမၢသ်ႊ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ႁိုဝ် ဢၼုၺၢတ်ႈ ႁႂ်ႈတၢင်ႇၸုမ်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇ လူင်သႂ်ႇ ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် လၢႆႁဵင်လုၵ်ႈလႄႈပိုတ်ႇသိုၵ်းတေႃႇဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း တေႃႈၼင်ႇၼၼ် ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်ၵေႃႈ ပိုတ်ႇသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တၢင်းၵၢင်ႁၢဝ်သႂ်ႇၸုမ်းႁႃႊမၢသ်ႊ လၢႆတေႃႇလၢႆပွၵ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈပႃးတင်းဢီႊၵျိပ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ဢိုတ်းႁွပ်ႈ ၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ တင်ႈတႄႇပီ 2007 လူၺ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈပႂ်ႉပႃးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်ယဵၼ်လႄႈပူၼ်ႉလွတ်ႈၽေးၶဵၼ်။

ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် ဢမေႊရိၵႃႊ ႁူမ်ႈတုမ်းယူႊရူပ်ႉ ႁူမ်ႈတင်း ဢင်းၵိတ်း(ဢိင်ႊၵလဵသျ်ႊ) ပႃးတင်းလၢႆၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းမႁႃဢမ်းၼၢၸ်ႈ မၵ်းတတ်းဝႆႉဝႃႈၸုမ်းႁႃႊမၢသ်ႊ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ။ ၾၢႆႇတင်းၸုမ်း ႁႃႊမၢသ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်တၢင်းၾၢႆႇဢီႊလၢၼ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းတိုၼ်း လႄႈၸတ်းႁႃၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း။

ဢိင်လွင်ႈတၢင်ႈလၵ်းၵၢၼ် 4 လွင်ႈ ၵွပ်ႈသင်ၸုမ်းႁႃးမၢသ်ႊ ပိုတ်ႇသိုၵ်းတေႃႇဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်

ၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ(ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသ) မီးပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းၵႂၢင်ႈ ဢႃးၼႃးၸၵ်ႇ 41 ၵီႊလူဝ်ႊ ၵႂၢင်ႈ 10 ၵီႊလူဝ်ႊ ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် – ဢီႊၵျိပ်ႉလႄႈပၢင်ႇလၢႆႇလေႊမေႊတိၶိူဝ်ႊရ်ရေႊၼဵၼ်ႊ မိးႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်း 2.3 လၢၼ်ႉ ၵေႃႉလႄႈ ထိုဝ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼႃၼႅၼ်ႈသုတ်းတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းလူၵ်ႈ။

ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်ၶူပ်ႈၵုမ်းၼိူဝ်ၾႃႉ(ၵၢင်ႁၢဝ်)ၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ(ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသ)လႄႈတႅဝ်းၸၢႆးၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈၽူႈၵူၼ်း လႄႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လိူဝ်သေလႆႈႁပ်ႉဢၼုၺၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇလႆႈၼၼ်ႉၵွႆး။ ၾၢႆႇတၢင်းဢီႊၵျိပ်ႉၵေႃႈၶူပ်ႈၵုမ်လႄႈ ၵႅတ်ႇၵင်ႈၽူႈၵူၼ်းလတ်းၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၵႃႊသႃႊ တၢင်းၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ်ၼိူဝ်ၼႃႈလိၼ်ဢၼ်တိတ်းၸပ်းဢီႊၵျိပ်ႉ။

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) လၢတ်ႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ(ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသ) 80% တၵ်းပိုင်ႈပႃး ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၵူႈၾၢႆႇၵူႈပႃႈၵူႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ မွၵ်ႈ 1 လၢၼ်ႉၵေႃႉ တၵ်းလႆႈယွၼ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။

ဢၼ်ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်လႄႈႁႃႊမၢသ်ႊတေႃႇသူႈၵၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင် ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် တင်း ႁႃႊမၢသ်ႊ ၶဵင်ႈၶႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းၵူႈမိူဝ်ႈ။ ၵွႆးၵႃႈယွၼ်ႉလူၺ်ႈၸုမ်းႁႃႊမၢသ်ႊ လႆႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် လၢႆႁဵင်လုၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ဢွၵ်ႉထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၾၢင်ႉၵၼ်လူင်ႈၼႃႈသေ ၽွင်းၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် ႁႃႊမၢသ်ႊ  ၶဝ်ႈယိုဝ်းတၢင်း လႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈၵႂၢတ်ႇၽဵဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ပၢႆတိၺွပ်းမတ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ (ဓားစာခံ) ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈထုၵ်ႇႁႃႊမၢသ်ႊ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်ၵေႃႈ တၢင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် ဢဝ်ႁိူဝ်းဝိၼ်ၶိုၼ်ႈပိုတ်ႇသိုၵ်းတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ်လႄႈယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ယိူင်းမၢႆ ၵႂႃႇ ၸူးပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ(ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသ) ထၢၼ်တီႈတင်ႈဢၼ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉလႄႈမီးၽူႈၵူၼ်းလူမ်ႉတၢႆဢမ်ႇၵႃး 200 ၵေႃႉ။

ၶေႃႈၽိတ်းၽူၼ်ဢၼ်ပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊ

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဵတ်ႇဝဵသ်ႊပႅင်ႉ လႄႈၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ(ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသ) ဢၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈပဵၼ် လိၼ်လႅၼ်ပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊ မိူၼ်ၵၼ်တင်း ၵျေႊရုတ်ႉသလႅမ်ႊ တႃဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် ဢၼ်ပဵၼ်သူၼ်ႇၼိုင်ၶွင် လႅၼ် လိၼ် ဢၼ်ႁဵၵ်ႈၶၢၼ်ဝႃႈ ပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊ တင်ႈတႄႇပၢၼ်ရူဝ်ႊမၼ်ႊ ပိုၼ်ႉတီႈဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်-ပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊ ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈယူႇသဝ်းထင်ၶွင်ၸၢဝ်းၵျူႊ (ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်) လႄႈၸၢဝ်သးဢႃႊရပ်ႇ (ပႃၢႊလဵသ်ႊသတႆးၼ်) ။

လိၼ်လႅၼ်ပႃႊလဵသ်ႊသတႆးၼ် ၸဵမ်မိုၼ်ႉသိုဝ်းၵွၼ်ႇ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၶွင်ၸၢဝ်းၵျူႊ ၼႂ်းဝႂ်ၽိုၼ်ပေႇႁိုၼ်ပိုၼ်း Bible လႄႈၸၢဝ်းၵျူႊထိုဝ်ဝႃႈတီႈၼႆႉပဵၼ်တီႈယူႇသဝ်းထင် ၶွင်ပူႇမွၼ်ႇယႃႈၼၢႆး မႃးၸဵမ်မိုၼ်ႉသိုၼ်းၵွၼ်ႇယဝ်ႉ ၵွႆးၵႃႈၸၢဝ်းဢႃႊရပ်ႇ ၼႂ်းပႃႊလဵသ်းသတႆးၼ်ၵေႃႈဝွၵ်ႇဝႃႈ ၼႆႉပဵၼ်တီႈယူႇထိၼ်ႇထၢၼ်ၶွင်ၶဝ်မိူၼ်ၵၼ်။

ပီ 1947 ၼၼ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ႁႂ်ႈဝႅင်ႇပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊ ပဵၼ်မိူင်းၶွင်ၸၢဝ်းၵျူႊ လႄႈၸၢဝ်းဢႃႊရပ်ႇ ၽႄၵၼ် ႁႂ်ႈယေႊရူႊသႃႊလဵမ်ႊပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း (International) လႄႈၽူႈၼမ်း ၸၢဝ်းၵျူႊတွပ်ႇႁပ်ႉၽႅၼ်ၼႆႉ ၵွႆးၵႃႈၾၢႆႇဢႃႊရပ်ႇတွပ်ႇပၢၵ်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ။

1948 ၽူႈၽွင်းငမ်းၸၢဝ်းဢင်းၵိတ်း(ဢိင်းၵလဵသျ်ႊ) လႄႈၽူႈၼမ်းၸၢဝ်းၵျူႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃႇတင်ႈပဵၼ်မိူင်းၶွင် ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ် လူၺ်ႈၸၢဝ်းဢႃႊရပ်ႇဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ပဵၼ်သူၼ်ႇၶွင်ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်လႄႈၵိူတ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃး ၸင်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢႃႊရပ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃးပႃး။

ၸၢဝ်းပႃးလဵသ်ႊသတႆးၼ်လၢႆသႅၼ်ၵေႃႉထုၵ်ႇႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇႁေႃဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢွၼ်ၼႃႈတေမီးၵၢၼ်ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၼႂ်းပီတေႃႇမႃး ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်ၵေႃႈၶဝ်ႈယိုတ်းပိုၼ်ႉတီႈသူၼ်ႇယႂ်ႇၶွင်ႃႊလဵသ်ႊသတႆႊၼ် လႆႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸေႃႊရ်ၻႅၼ်ႊ လႆႈၶူပ်ႈၵုမ်းပိုၼ်ႈတီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ဝဵသ်ႊၿႅင်ႉၵ် ဢီႊၵျိပ်ႉလႆႈၶူပ်ႈၵုမ်း ၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ (ဂါဇာကမ်းမြောင် ဒေသ) သူၼ်ႇ တီႈယေႊရူႊသႃႊလဵမ်ႊ ထုၵ်ႇၽႄဢွၵ်ႇပဵၼ်ၶွင်ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်ၾင်တႃဝၼ်းတူၵ်း လႄႈၶွင်ၸေႃႊရ်ၻႅꧣ်ႊၼႂ်းၾင်ႇတႃႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၸၢဝ်းပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊ ယင်းၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊ ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းၵၢင် ပုၼ်ႇတႃႇ ဝဵသ်ႊၿႅင်ႉၵ် ၵႃႊသႃႊ လႄႈ ယေႊရူႊသႃႊလဵမ်ႊတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇ။

လူၺ်ႈလွင်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်သင်သိင် တၢင်ႇၾၢႆႇၵေႃႈတၢင်ႇၼႄးၵၼ်လႄႈၵၼ် ၸင်ႇပဵၼ်တီႈမႃးၶွ င်ၵၢၼ်ၶတ်းယႅင်ႈၵၼ်လႄႈပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယိုတ်ႈယၢဝ်းမႃးလၢႆႈၸုပ်ႈသႅၼ်းပၢၼ်။ ပီ 1967 ၵိူတ်ႇပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ ဢၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၼႂ်းၼၢမ်းဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း 6 ဝၼ်း(Six Day War) ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်ယိုတ်းႁုပ်ႈလႆႈယေႊရူႊသႃႊလဵမ်ႊတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၶဵတ်ႇ ဝဵသ်ႊၿႅင်ႉၵ် ၵုၼ်ၵႃႊသႃႊ(ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသ) ပိုၼ်ႉတီႈသူၼ်ႇယႂ်ႇၶွင်တီႈၼႃႈလိၼ်ၵူဝ်ႊလၼ်ႊ ၶွင်သီႊရေႊယ် လႄႈ သႆႊၼၢႆႊ ဝႆႉလႆႈ။

ၽူႈပၢႆႈၽႆး(ၽေး) ၸၢဝ်းပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊၵမ်ႈၼမ်လႄႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၶွင်ၸိူဝ်းၶဝ် ဢၼ်သဝ်းယူႇၼႂ်းၵႃႊသႃႊ လႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵသ်ႊၿႅင်ႉၵ် ဢိၵ်ႇတင်းၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၸေႃႊရ်ႊၻႅၼ်ႊ သီႊရေႊယ် လႄႈ လေႊၿႃႊၼွၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉႁူမ်ႈတင်းလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉဢၼုၺၢတ်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်း ၼွၼ်း။ ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလူၼ်ႉမိူင်း လႄႈပဵၼ်ၽႆး(ၽေး) တေႃႇလွင်ႈမၼ်ႈ ၼိမ်ယဵၼ်ၶွင်ၵျူႊ။

ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်ထိုဝ်ဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းယေႊရူႊသႃႊလဵမ်ႊတင်းမူတ်း ပဵၼ်မိူင်းလူင်ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႃႈၼင်ႇ ၼၼ်ၵေႃႈ ၸၢဝ်းပႃႊလႅတ်ႊသ်တၢႆႊဝွၵ်ႇဝႃႈ ယေႊရူႊသႃႊလဵမ်ႊတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇတေပဵၼ်မိူင်းလူင် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်း ၼႃႈၶွင်ၸိူဝ်းၶဝ်။ မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵွမ်ႉၼိုင်ႈၼႂ်းဢမ်ႇလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယွမ်းႁပ်ႉ ၵၢၼ်ဢၢင်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ယေႊရူႊသႃႊလဵမ်ႊ တင်းမိူင်းၶွင်ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်။

ၼႂ်းၸူဝ်ၽွင်းၶိုင်ႈၸူဝ်ႈၵူၼ်းပူၼ်ႉမႃး ဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်လႆႈၶဝ်ႈမႃးၵေႃႇသၢင်ႈတင်ႈလၵ်းလႄႈထိၼ်ႇထၢၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ လူၺ်ႈမီးၸၢဝ်းၵျူႊ 6 သႅၼ်ပၢႆ မႃးထင်သဝ်းယူႇၵိၼ် ၽွင်းၼင်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၸၢဝ်းပႃႊလဵသ်ႊ

သတႆႊၼ်ႁၼ်ဝႃႈၵၢၼ်လူင်းလၵ်းပၵ်းထၢၼ်ၼႆႉၽိတ်းၵူတ်းမၢႆ(ဢုပတေႇ)လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၵိတ်ႇၶွင်ႈတေႃႇတႅဝ်းႁူမ်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၵွႆးၵႃႈဢိတ်ႉသ်ရေႊလ်ၵေႃႈထဵင်ပၢၵ်ႈ။

20231025

မွၼ်းၶိူဝ်း

(*** ပွင်ႈၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းလႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်သုၼ်ႇတူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈပၢႆၵမ် ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ။)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း