Sunday, January 17, 2021

ၶၢဝ်ႇ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 3 လၢၼ်ႉပျႃး

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ယွၼ်ႉတႆႈၾႆးတဵၼ်းၽြႃးဝႆႉသေ တႄႇလုၵ်ႉမႆႈၼႂ်းႁွင်ႈၶဵင်ႇၽြႃးမႃး လွင်ႈၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး လူႉသုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 06/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၼၢင်းသူၺ်ႇၵျႃႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA – လူႉသဵင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ လေႃႇၺႃး တင်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းတင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မီးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ထႆး – လၢဝ်း – မၢၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၾိုၵ်းသွၼ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈပၼ်ႁႃၾႆးမႆႈပႃႇ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ် သၢမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ထႆး- လၢဝ်း - မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ထုင်ႉသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ႁႃးတၢင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၾႆးမႆႈပႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 07/01/2018 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈထႆး၊...

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈမႄႈသၢႆ လႆႈၸႂ်တေၵေႃႇတႅၼ်ႈ ႁဵတ်းၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉသၢႆ

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼမ်ႉၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈ။ ဝၼ်းတီႈ 06/01/2018 ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႅၼ် လိၼ်လႄႈ တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တင်းသွင်ၾၢႆႇလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈ...

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိူၼ်ႈၶၢႆႉပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိူၼ်ႈၶၢႆႉဝၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈလၢင်းၶိူဝ်း။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ-"ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆတီႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်သိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး မီးႁိမ်း 1,500 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၸူးၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/12/2017 တေႃႇထိုင်...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ တေလူင်းၶုတ်းၶမ်း

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Access resources Asia co.Ltd တေၶဝ်ႈၶုတ်းၶမ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 08/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 41.74 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတီႉၵႂႃႇ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ

ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးတီႉဢဝ်တီႈႁိူၼ်းၵႂႃႇ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်းတၢင်းႁိူၼ်း တိုၵ်ႉထၢမ်ႁႃၶၢဝ်ႇ လႄႈ မုင်ႈမွင်းပႂ်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ၊ တီႈဝဵင်းၸေႈလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ...

တႃႇတေၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း ပႆႇတႅတ်ႈတေႃး

ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်ဝႃႈတေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းလိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်း ယင်းပႆႇတႅတ်ႈတေႃး။ ဝၼ်းတီႈ 12-14/01/2018 ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၼွႆႇဝႃႇတီႇ...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 05/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.12 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်း ပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ရယွင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပေႃးတေမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ယၢၼ်ၵႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/12/2017 မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ရယွင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ပၢႆႈလူင်းၸူးၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ TNLA တိုၵ်ႉၶႅင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ပၢႆႈၸူးၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 03/01/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵႆႇတၢႆ၊ ဝၢၼ်ႈႁိၼ်ၽိူၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ...

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး တေပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ 8 တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵေႃၵပ်းသၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသၼ်လွႆမိူင်းတႆး တေၸတ်းပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 8 ဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႃႇ 200 ၵေႃႉ။ ပၢင်သွၼ်ပိုၼ်ႉထၢၼ် (ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ)လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝၼ်းတီႈ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 1000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ/ ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2018 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း