Tuesday, May 21, 2024

ၶႄႇယူႇၵၢင်ၸတ်းပၢင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႂ်းၵႄႈၸုမ်းသိုၵ်း ဢူၺ်းလီလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

Must read

ဢိင်ၼိူဝ်ၶႄႇယူႇၵႄႈၵၢင်ႁူၺ်းႁွင်ႉၾၢႆႇတူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း (ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇယၢမ်းလဵဝ်) ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းလူင်ၶုၼ်းမိင် မိူင်းၶႄႇ၊ တူၵ်းလူင်းဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းလိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉဝႃႈၼႆ။

NSPNC လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းလူင်ၶုၼ်းမိင် မိူင်းၶႄႇ

ၸွမ်သိုၵ်း ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ -“ NSPNC လႄႈ တူဝ်တႅၼ်း MNDAA- TNLA-AA ၶဝ် ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငိၵၼ် – လူၺ်ႈမိူင်းၶႄႇၸွႆႈထႅမ်။ ၽွၼ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ငဝ်းလၢႆးလီ။ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉတေၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ – ၶႆႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆၼႆတႄႉ တင်းသွင်ၾၢႆႇဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ၸွမ်းၼင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉၸတ်းၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လႄႈ 9 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၊ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 30 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းတီႈ 11/12/2023 ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမိၼ်ၼိူဝ်ဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်းတင်းဝၼ်း။ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၵေႃႈ မႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ – ၵူၼ်းမူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူင်းၶႄႇ မၢဝ်ႊၼိင်ႊ

ၾၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးလီ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းမိူင်းၶႄႇ မႃႊဢူဝ်ႊၼိင်ႊ တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်သၢႆလႅင်းႁိူဝ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈမိူင်းၶႄႇဝႃႈ – “ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ လႆႈႁၼ်လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ တႃႇလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်ၵၼ်လႄႈပဵၼ်ဢၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉတႄႉ။ ႁၼ်ဝႃႈ ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းပဵၼ်လွင်ႈလီ၊ ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇသေလႄႈ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် တႃႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ၊ တေသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်တေႃႇပေႃးလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ” ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၼၢင်းယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ – ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်သူၼ်ၸႂ်လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ မိူင်းၶႄႇယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေၸၢင်ႈၸွႆႈ ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁႂ်ႈလႆႈ- ဝႃႈၼႆပႃး။

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆၼႆႉပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းၽႄႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးယိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၵူႈၶမ်ႈၵူႈၼႂ်။ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ပိူင်လူင်ပဵၼ်ၼႂ်း 8 ၸႄႈဝဵင်း ။ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် ဢမ်ႇထၢတ်ႇသေဝၼ်း လႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇယွမ်း 10၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းမီးႁိမ်းၸမ် 100 ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸဵမ်ၼႂ်းဝဵင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း။ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉမီးမွၵ်ႈ 6000 ၵေႃႉ။ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူႈၶမ်ႈၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉပေႃးၶႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးပၢႆးၸႂ်။ UNOCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမီး 5 သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း