Sunday, January 17, 2021

ၶၢဝ်ႇ

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းမႆႇ တီႉလႆႈတႆး ၵေႃႉတႅင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇတူၼ်ႈလမ်းယႆး

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈတႆးၸုမ်းမူဝ်လမ် 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ တႅင်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႇ တူၼ်ႈလမ်းယႆး ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ဝၼ်းတီႈ 17/01/2018 ႁူင်းပလိၵ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႅတ်ႉလွမ်ႉတီႉၺွပ်း...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 18/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.07 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ပေႃႈမႄႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းပၼ်ႇ ၶွၼ်ႈႁႅင်းပေႃႉႁႅမ် တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသေ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတပ်ႉ ၸၵၶ 17 မိူင်းပၼ်ႇ ပွၵ်ႈမိူဝ်းတိူင်ႇ လၢတ်ႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးတီႈၼႂ်းတပ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30 ၸူဝ်းႁွင်ႉၵၼ်မႃးပေႃႉႁႅမ် ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း ၸယၽ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇဢႅဝ်ႇၵဵပ်းသၢႆမၢႆၽူႈၶဝ်ႈၵေႃ – ႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း – ၸိူဝ်းၶပ်းၶိုင်တႃႇပၢင်ၵုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးတီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း ၸယၽ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇႁႃၵဵပ်း/တွင်ႈထၢမ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း။ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸၢႆးလဵၵ်ႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ - “ဢၼ်ၶဝ်ထၢမ်ၼႆႉလွင်ႈလုၵ်ႈၸုမ်း CSSU ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢဝ်းတေ ၶၢႆၾႆးၾႃႉပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ လၢဝ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တေသိုဝ်ႉၶၢႆၾႆးၾႃႉတေႃႇၵၼ်၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းတေႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 16/01/2018 ၼႆႉႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ Xinhua ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢဝ်း လႄႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈတႃႇ 20 လင်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ တွၼ်ႈတႃႇလႆႈပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈတႃႇ 20 လင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လူင်းထူပ်းမေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁႅင်း 4.4 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ

ၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ႁိမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယၢၼ်ၵႆ 38 လၵ်း တၢင်းႁႅင်း 4.4 ရိၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၽႅၼ်ႇလိၼ်ဝႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း...

CSSU တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ တေထိုင်ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 01-02/02/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းပၢင်ၵုမ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ဝၢႆးဝၼ်း...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 17/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.02 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈ(မၢၼ်ႈ) ဢၼ်ၶိုၼ်ႈၸုၵ်းၵႃႈၼိူဝ်ၵွင်တႆး ယွမ်းၼွမ်းတၢင်းၽိတ်း တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းမၢၼ်ႈ 2 ၸုမ်း ဢၼ်ႁႆႇၵွင် မွင်းတႆး ၶိုၼ်ႈၸုၵ်းၼိူဝ်ၵွင်တႆးသေ ၵႃႈၼႄ ၵူၼ်းၵႂႃႇဝႆႈၽြႃးၵျၢႆႉထီးယူဝ်း ၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ ယွၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်တၢင်းၵႃႈတႆး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽုၺ်း(ပၢၼ်ႉၽုၺ်း) ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽုၺ်း (ပၢၼ်ႉၽုၺ်း)...

တႆးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ၽိတ်းမေႃးၾၼ်းတႅင်းၵၼ် တီႈၵၢတ်ႇတူၼ်ႈလမ်းယႆး

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ်တႅင်းၵၼ်၊ ၸၢဝ်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢႆမွၵ်ႇ တီႈၵၢတ်ႇလူင် ၵဵင်းမႆႇ ထုၵ်ႇတႅင်းတီႈတွင်ႉလၢႆႁွႆး၊ ႁူဝ်ၵေႃႈတႅၵ်ႇ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ သူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး။ ၶမ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းၸၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၶုၼ်သၢမ်လေႃး

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၶုၵ်းထူပ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇပိုၼ်းၸိူင်းႁၵ်ႉ ၶုၼ်သၢမ်လေႃး ၼၢင်းဢူဝ်ႈပဵမ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 1003 ပီ တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇသႃ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ဝၼ်းတီႈ...

သၽႃးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႅပ်းတတ်းတေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈထႅင်ႈ

ဢွင်ႈတီႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း/ တိူင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 16/01/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.19 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ =...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း