Saturday, June 15, 2024

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈ

Must read

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၵဵပ်းငိုၼ်းလူႇ ၊ ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ  တင်းၵိၼ်  ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၊ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း သိုပ်ႇၾူၼ်းမႃးလွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်သၢႆၸႂ်။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈလၢႆးၶႃႈ
Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/10/2021   ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တူင်ႉၼိုင်ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တုင်းႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇ ၊ ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ။ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ သူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း / ႁွင်ႉၾူၼ်းမႅတ်ႊသိင်ႊၵျႃႊ ၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈမႃးလၢႆလၢႆၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်း Facebook ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းမႃး တၢင်း Messenger ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပိုတ်ႇ ၶဝ်ႈ တူၺ်း  ။ ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ထူဝ်းမႃးတၢင်း Video Call ၼႂ်း messenger ဝႃႈ- သူၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင် ႁဵတ်းသင်လႄႈ သူႁဵတ်း ၸိူင်ႉၼႆ။  ပေႃးသူၶဝ်ၵတ်ႉၵေႃႈ သူင်ႇတီႈယူႇသူၶဝ်ၼႄမႃးလႄႈ ဝႃႈၼႆလႄႈႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်သေ တဵၵ်းဝၢင်းပႅတ်ႈၾူၼ်းမႅတ်ႊသိင်ႊၵျႃႊ ၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ႁွင်ႉၾူၼ်းမႃးၼၼ်ႉပဵၼ်ၽႂ် ယူႇလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း။ သမ်ႉလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး တေႃႇမႃးလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇၸႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပူၼ်ႉမႃး မွၵ်ႈဝူင်ႈ႞ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၶိုင်ပွင်တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇလွၵ်ႈငိုတ်ႈ မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႈၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ၵႂႃႇ ၵဵပ်းငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း။ၶဝ်သမ်ႉတႅမ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် ၽူႈၸွႆႈထႅမ် (ၸဝ်ႈတႃႇၼ) သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတၢင်ႇပၼ်ၼႂ်းၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းထူဝ်းမႅတ်ႊသိင်ႊၵျႃႊၶဝ်ႈမႃးသေလွၵ်ႇငိုတ်ႈထၢမ်ဝႃႈ  ၵွပ်ႈ သင် သူမႃးတူင်ႉၼိုင်တႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။  သင်ဝႃႈ သူသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၸိုင် သၢႆၸႂ်သူလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသူၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေဢမ်ႇ ႁပ်ႉႁွင်းလႆႈ – လၢတ်ႈလွၵ်ႈငိုတ်ႈမႃး ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ထၢမ်ၶိုၼ်း သူပဵၼ်ၽႂ် သူၶႂ်ႈပဵၼ်သင်  ၼႆၵေႃႈ မၼ်းဝၢင်းၾူၼ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၽႂ် လုၵ်ႉလႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးဢမ်ႇႁူႉ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼႃႈၵၢၼ်လႄႈသိုပ်ႇမႃးၵေႃႈပဵၼ်လႆႈၼႆသေတႃႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈထိုင်သၢႆၸႂ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူင်ႉၼႆပဵၼ်ဢၼ်လီယုပ်းၽၢၼ်ႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆးၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ – မိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵၢၼ်မဵဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမဵဝ်းလႆႈၵိၼ်ငိုၼ်းလိူၼ်။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်။ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်လၢႆလႄႈ  ထုၵ်ႇလီပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈ​​ၽေး ယူႇ။ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်း​​သေ ထၢင်ႇထိူမ်ၽိတ်း​​မေႃးၵၼ် သေႉ​​ၼေးၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၸုမ်းပုၼ်ႉ ၸုမ်းၼႆႉ ၼႆၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်သႄႈ။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်တင်းလၢႆ​​ၵေႃႈ ပၵ်းၸႂ်ၼိူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႆႈပၢႆႈ​​ၽေးသိုၵ်း ၵူၺ်းလူး”- ဝႃႈၼႆ။

  သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈ​​ၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၢႆးတူဝ် ပၢႆးၸႂ် ထုၵ်ႇ​​သေႉ​​ၼေး လွၵ်ႇငိုတ်ႈ တဵၵ်းတဵင် ၼႆၸိုင် မၼ်းၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်  ၊ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႊ​​ၽေးသိုၵ်း   ​​​​တေမီးလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လိူဝ်ႁႅင်း ။

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – တီႈ​​တႄႉမၼ်း လူဝ်ႇပၼ်ႁႅင်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းလူးၵွၼ်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိူဝ်း ၶဝ်တေမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်လႄႈ တေၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်လႆႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ  -ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 14/9/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 3 ႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် လွင်ႈတီႈယူႇသဝ်း လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း