RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

157

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်မႃးၶၢဝ်းႁိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ဢၼ်လီမွင်ၸႂ်ၶေႃးၶူမ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ လႆႈတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ထုၵ်ႇလီဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ။

RCSS လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ
လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ဝၼ်းတီႈ 1/10/2021

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/10/2021 ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ 6 ၶေႃႈ။  

 ပိူင်လူင်လၢတ်ႈဝႆႉလွင်ႈပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ  SSPP လႄႈ TNLA ဢမ်ႇဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ဢဝ်လၢႆးသိုၵ်းသိူဝ်သေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ –  ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၶတ်းၸႂ်ၶဝ်ႈၵႄႈၶိုင်ပၼ်လၢႆလၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ၵၢၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ ။  

 ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တွၼ်ႈတႃႇပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႉ သင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈ ၵၼ်ၼႆ မၼ်းလီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လၢတ်ႈမႃး ၸိူင်ႉၼႆတႃႇသေႇ ၸုၵ်းမၼ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼႆတႃႇသေႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇပႃးယူႇတႃႇသေႇ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး”- ဝႃႈၼႆ။

  ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 8 လိူၼ်ၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ  ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 7-8 လိူၼ်ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉၽေး  တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢိၵ်ႇလွင်ႈယူႇၵိၼ်ၵႂႃႇမႃးပႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  ယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်။ 

“  ႁဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၼႆႉ မၼ်းပေႃးသုမ်းယူႇယဝ်ႉ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လႆႈတုၵ်ႉထႅင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတေၸႂ်ယႂ်ႇ ၽႂ် ပေႃးႁဝ်းႁဵတ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၼၵ်းၼႃပႃးပၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်း ၸၢမ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉပႃးထႅင်ႈဝႃႈ – တိုၵ်းသူၼ်းယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း လႄႈၶၢဝ်ႇသႄႉၼႄးၵၼ် -ၼႆပႃး။

 ၶေႃႈလိုၼ်းသုတ်းၸီႉၸမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉ ယူႇတီႈ RCSS လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ၸွမ်းသိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် SSPP သေတႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်တွပ်ႇသင်မႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပၢင်တိုၵ်းယိုင်ႈၶႅၼ်း တိူဝ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈမႃး ၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းလႆႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇသေ ပဵၼ်ဢၼ်ၶေႃးၶူမ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉ RCSS ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ