Thursday, April 18, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၼၢင်းယိင်းတုၵ်ႉၶိတ ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၺႃးဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်

ၼၢင်းယိင်း တုၵ်ႉၶိတ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးလၢၵ်ႈၸၼ်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 9/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၼၢင်းယိင်းတုၵ်ႉၶိတ ဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇသဝ်းၼႂ်းသုမ်ႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၼွၵ်ႈပၢင်သဝ်း ၶဝ်ႈမႃးလၢၵ်ႈၸၼ်။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၶဝ်ႈၵႄႈၵၢင် လၢတ်ႈၸွႆႈလႄႈ ၾၢႆႇၽူႈၸၢႆးမႃးယွၼ်း ၼွမ်းသေ လႆႈတူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉပၼ် လူၺ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ ဢဝ်တၢင်း။ တေႃႇပွၵ်ႉတွင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းယု ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းလႆႈသူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ

ၵူၼ်းမိူင်းယု ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉပူၵ်ႇသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း လႆႈသူင်ႇတူဝ်ႁူင်းယႃ မူႇၸေႊ။ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2020 မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းမွၵ်ႈဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း  မၢႆးဢၢႆႈလွမ်ႉ ဢႃယု 32 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းဢိူင်ႇမိူင်းယု ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉပူၵ်ႇတႃႇဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတီႈႁိူၼ်း။ ယဵပ်ႇႁႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တႅၵ်ႇသႂ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၶႃၶႂႃလႄႈ ၶႅၼ်ၶႂႃ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမႃးသူင်ႇႁူင်းယႃၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ ဝႃႈ -...

ၵူၼ်းမိူင်းလိူတ်ႇမႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈၵႄႈလူၺ်ႈလၢႆးငမ်းယဵၼ်

ဢိင်ၼိူဝ် ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁူဝ်မူမ်ႈပိူၼ်ႈတဵၵ်း- ႁူဝ်လဵၵ်းပိူၼ်ႈဝႄႈ သေတႃႉၵေႃႈ ယိုင်ႈတဵၵ်းယိုင်ႈမႅၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/07/2020 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်...

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS/SSA ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၾၢႆယေးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/07/2020 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃတူဝ်ၶႃၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆလၢႆလၢႆ ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

သိုၵ်းၸွႆးတြႃးၵူၼ်းမိူင်း (ၸဝ်ႈသူၼ်) တီႈၶူဝ်လမ် တူဝ်သိုၵ်းသမ်ႉဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးသေၵမ်း

လုမ်းတြႃး ၼမ်ႉၸၢင် ႁွင်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈ ၾၢႆႇၸဝ်ႈသူၼ် (ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းယိုတ်းလိၼ်သူၼ်သေ ၶိုၼ်းဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး တေႃႇ) ၼၼ်ႉ မႃးၶိုၼ်ႈလုမ်း 4 ပွၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢမ်ႇမႃးသေၵမ်း။ ၶလရ 66 ဢၼ်ပၵ်းၶူဝ်လမ် ယိုတ်းလိၼ်သူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပူၼ်ႉမႃး  ၶိုၼ်းဢဝ်လိူင်ႈ ၸွႆးတြႃးတေႃႇ ၸဝ်ႈသူၼ်...

ပလိၵ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼေၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်လဵပ်ႈဝဵင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ်လႆႈ ပေႃႉထုပ်ႉလႄႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်း၊ ၺႃးပလိၵ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ လႆႈထဵင်မေႃးသုၵ်ႉယုင်ႈၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 10/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵႅၼ်၊ ဝၢၼ်ႈဢႅၵ်ႉၵီးလႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မွၵ်ႈ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ ၼေၵၢင်ၸႂ်တေႃႇတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႃလီႉ ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူႈၵေႃႉၼႆသေ ၽွင်းၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵႃလီႉ ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႃလီႉ  ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ တင်ႈတႄႇၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႈဝဵင်းၵႃလီႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (လဝၵ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိုတ်ႇႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) ဝႆႉယူႇ။  ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵူႈၵေႃႉ ၸိူဝ်းပႆႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇလဝ်ႈယိုၼ်ႈယွၼ်းႁဵတ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃး ပေႃႉထုပ်ႉၽွင်းပၢင်တိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ

လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ ၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2020 လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ ဢႃယု 60 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းထဵတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁၢႆၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉလႄႈ လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်းႁူင်းယႃ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်း

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၻူဝ်ႊမိၼိၵ်း ရႅပ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းၸၼ် ဝၼ်းတီႈ 6/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်လီလီသေ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ရူဝ်ႊႁိၼ်ႊၵျႃႊလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ Mark Farmaner ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၸိသင်ႇ တီႈ Burma Campaign UK လၢတ်ႈတီႈၶၢဝ်ႇ...

ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈထွၼ်ၶိုၼ်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးသႅင် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶိုၼ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်း သင်ၶၸဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈထွၼ်ပၼ်ၶေႃႈသၢၼ်ၶတ်းဝႆႉၼၼ်ႉၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/7/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:40 မူင်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်တေမႃးၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်တီႈလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ပွႆႇၵူၼ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ၵျွင်းႁေႃၶမ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈသေ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈထွၼ်ၶိုၼ်း...

ၼမ်ႉထူမ်ႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မိူင်းရၶႅင်ႇ

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းထူမ်ႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မျွၵ်ႉဢူးလႄႈ ဝဵင်းမျေႇပူင်ႇ။ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ရႅၷ်ႉၵႃႉၶျွင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မျေႇပူင်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 100 ၼႃႈႁိူၼ်းပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်သုမ်ႉပၢင်သဝ်း။ ပၢင်သဝ်းတီႈ ရႅၷ်ႉၵႃႉၶျွင်း ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်း မျေႇပူင်ႇ ၊ မိၼ်းပျႃး၊ မျွၵ်ႉဢူး ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉ မီးၼႃႈႁိူၼ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းႁူၵ်းႁဵင်ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ လွင်ႈတႃႇတေၵႂႃႇၼႄပၢႆးယူႇလီ တၢင်းမိူင်းထႆးလႄႈ လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႇတေၵႂႃႇၶိုၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉလွႆတွၼ်းမိူင်းၵိုင် ၺႃးၶၢၼ်းတေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶိုၼ်ႈသူင်ႇပၢင်သဝ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သူင်ႇပၼ်ၶဝ် တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ၼိုင်ႈလိူၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 2 ပွၵ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 5/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉ ၶၢၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ထူဝ်ႈ 3 လမ်း ၵႂႃႇတေႃႉဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆးသေ သူင်ႇၸူးတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၸဵဝ်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဝႆးဝႆး

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တင်းသွင်မိူင်း ပိုတ်ႇၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ဝႆးဝႆးၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽၵ်းတူပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉယင်းပႆႇပိုတ်ႇ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ မွင်းႁႂ်ႈပိုတ်ႇၼႃႇၶႃႈယဝ်ႉ ၽၵ်းတူၼႆႉ။ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႃႉၶၢႆၵၼ်လႆႈလီလီ။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတႄႉ တေႃႉသူင်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႆႈယူႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်တပ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယႃႉသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တႅပ်းပႅတ်ႈတူၼ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူ ၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈထီႇမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႈသီႇသႅင်ႇ ဝႃႈပဵၼ်တီႈလိၼ်တပ်ႉၼႆသေ ယႃႉတႅပ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆတင်းၼမ် ။ ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယႃႉတႅပ်းပႅတ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း