ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပၼ်ၶႅပ်းမႄးလိူၵ်ႈတင်ႈ တႄႇယိုၼ်ႈဝႂ်ၾွမ်ႊလႆႈယဝ်ႉ

0
428

တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တေၸၢင်ႈလႆႈပၼ်ၶႅပ်းမႄး တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တင်ႈဢဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 ၼႆႉ ယိုၼ်ႈပႅပ်ႇၾွမ်ႊ 15 လႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ပႅပ်ႇၾွမ်ႊ 15 ၼႆႉၻၢဝ်ႊလူတ်ႊဢဝ်တီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (www.mofa.gov.mm) ဢမ်ႇၼၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ  (https://www.mebangkok.org/) ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ၾွမ်ႊတီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၵဵင်းမႆႇ၊ မႄႈသွတ်ႇ၊ ရၼွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ထႅမ်ၶေႃႈမုၼ်းယဝ်ႉသူင်ႇထိုင်လုမ်းတၢင်ၶိုၼ်းတင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 16 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ် ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈတေလႆႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ဝႂ်တၢင်ႇယွၼ်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈထႅမ်ပၼ်တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၊ ၼိုင်ႈၵေႃႉတေလႆႈယိုၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵမ်းၵူၺ်း၊ တေလႆႈၼႅပ်ႇလေႃးပႃးဝႂ် ဢဵၵ်ႇၵသၢၼ် (Copy) ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း(ပတ်ႉသ်ပွတ်ႇ) ၵမ်းလဵဝ်။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- တေလႆႈထႅမ်တင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၵူၺ်းၶႃႈ။ ပေႃးထႅမ်မႃးတၢင်းလိၵ်ႈတၢင်ႇၽႃႇသႃႇၼႆ တေၺႃးပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၶႃႈ။ တေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း၊ တေလႆႈတဵၵ်းလၢႆးမိုဝ်းလီလီ  ။ ၼႆႉထုၵ်ႇလႆႈၾၢင်ႉသတိ ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈယိုၼ်ႈဝႂ် ပႅပ်ႇၾွမ်ႊ 15 တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ တေပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် ယိပ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ပတ်ႉသ်ပွတ်ႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်မၢႆၾၢင် ႁဵတ်းၵၢၼ် CI ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၼမ် တေယိုၼ်ႈယွၼ်းတၢင်ႇဝႂ်ပႅပ်ႇၾွမ်ႊ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းမႄး တႄႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉၵမ်ႈပႃႈၼမ် ဢမ်ႇယိပ်းဝႂ်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈယိပ်းဝႆႉဝႂ်ဢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉပၼ်ၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။

ၸိူဝ်းယိပ်းဝႆႉ ဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် CI ၵေႃႈ သမ်ႉၸိုဝ်ႈသဵင်ၼႂ်းဝႂ် CI လႄႈၸိုဝ်ႈသဵင် ၼႂ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၵေႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ တႃႇတေတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႂ်ပႅပ်ႇၾွမ်ႊ ဢမ်ႇငၢႆႈ – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူင်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ။ တေလိူၵ်ႈတႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 168  ၶဵတ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ၊  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း 330 ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸေႈမိူင်း / ၸေႈတိူင်း 29 ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE