Wednesday, February 8, 2023

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး33 ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉ တီႈႁၢၼ်ႉၼူတ်ႈ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီၼၼ်ႉ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ်မၼ်း

ဢွၼ်ႇယိင်း 33 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း တီႉႁၢၼ်ႉၼူတ်ႈ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2018 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈလၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်သေ သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ယိင်းသၢဝ်တႆး 33 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈႁၢၼ်ႉၼူတ်ႈ Victoria The Secret Forever ၽရႃႊရၢမ်ႊ9မိူင်း ၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သူင်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ တေၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈ ၵၢင်ဝႆႉၸွမ်းတၢင်း။ တၢႆထင်တီႈတင်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းၼၢႆႇ ဢႃယု 16 ပီ တင်း ပႃႈဢေးလူင် ၶႃသွင် ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း တၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊၾႆးၾႃႉၶိုၼ်ႈၵႃႈၾႆး

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊလွႆသၢမ်သုမ် ၶိုၼ်ႈၵႃႈၾႆးၾႃႉ 1 ယူႊၼိတ်ႊလႂ် 85 ပျႃး ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း တၢင်ႇထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2018 ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း ႁိမ်း 300 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းၸိုဝ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း...

ယေးငိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၵႆႉ ယိုတ်း-ပိၵ်ႉ ပပ်ႉယေးငိုၼ်း(Account) ၵူၼ်းၵႃႉတၢင်းမိူင်းတႆး

ယေးငိုၼ်းၶႄႇ တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႆႉၵႆႉပိၵ်ႉ ယိုတ်းပပ်ႉငိုၼ်းၵူၼ်း ၵႃႉပွတ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇၵဵပ်းဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၵမ်းၵမ်း ပိၵ်ႉပႅတ်ႈ ပပ်ႉယေးငိုၼ်း ၵူၼ်းၵႃႉတၢင်းမိူင်းတႆး။ ဢၼ်ၶဝ်ပိၵ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶဝ်။ ယူႇတီႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မဵတ်ႉတႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ငဝ်ႈငုၼ်း RCSS တင်း SSPP

ဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ တိူဝ်ႉၺႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇတူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထိုင်ယႃႇႁႂ်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃၼႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/06/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ငဝ်ႈငုၼ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်း လူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄလၢတ်ႈ

လိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်း ဢိူင်ႇႁူးမူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းၵႂႃႇ 400 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ဝႆႉၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလၵ်း ထၢၼ်သင်တႃႇၼႄဝႃႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်တီႈလိၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/06/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 6 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်း သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း

ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ်ႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွတ်းတွၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉ မိူင်းမၢဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၼ်မႅၼ်ႈမၢၵ်ႇမႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၾၢင်ႉတႃႇၵႂႃႇမႃး။ ဝၼ်းတီႈ 19/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈၼႃးသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ 2 လုၵ်ႈ တီႈတႂ်ႈၶူဝ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် တင်း ဝၢၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

ၵူၼ်းမဝ်းယႃႈ လမ်းၾၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝႃႉ ၵုမ်းၵမ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွင်ႇမဝ်းယႃႈမႃႉသေ ဢဝ်လႅဝ်းလမ်းၾၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ လူႉတၢႆၼႂ်းၼႃႈ လိၼ်ဝႃႉ ၵုမ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 10/06/2018 ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ မဝ်းယႃႈမႃႉသေ လမ်းၾၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းမင်းသႅင် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်း ငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉလႄႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AHN ဢူးၺီႇယၢၼ်ႊ...

ၵူၼ်းမိူင်း သီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇႁိမ်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ယင်းပႆႇလွတ်ႈမႃး

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 502 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ၵျွၵ်ႉမႄး တီႉမတ်ႉဢဝ်ပူႇၵႄႇလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးပူႇၵႄႇ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ   ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ပူႇၵႄႇလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးၼႆႉ ၺႃးတီႉၺွပ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1 မူင်း။ လုင်းၸၢႆးမွင်ႇ ပူႇၵႄႇ...

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွႆႈၵုမ်းလုမ်းလႃး ၼမ်ႉၼွင်ၶမ်း လၢႆးၶႃႈ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း တုၵ်းယွၼ်း တၢင်ႇထိုင် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွင်ႈၼမ်ႉ ၼွင်ၶမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇႁဵတ်းႁႆႈသူၼ်ၼႃး ႁိမ်း 100 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွႆႈ ၵုမ်းလုမ်းလႃးၸွႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/06/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 6 ၼၼ်ႉ...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ်

ၸူၼ်ပႃးမိတ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 9 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇ တင်းၼမ်၊ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ယိပ်းမိတ်ႈသေ ၶဝ်ႈ ၸူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 9 ၼႃႈလိၼ် 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢဝ်မိတ်ႉ...

ပလိၵ်ႈတူၼ်ႈတီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉၵႃး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ (Without) ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်လူတ်ႉၵႃးမီးၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/06/2018 မဵဝ်းသေႃႇဢွင်ႇ ၵႅမ်ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉ မၢႆ 18 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်တီႉၺွပ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉလူင်း ၵူတ်ႇထတ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 6, 000 ပၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး လႆႈႁပ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် 1,000 ထူင်ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းပၢႆႈၽေး လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး 6 တီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ ၸိူဝ်း ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၼႆႉ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်တႃႇၶဝ်ႈ 1,000 ထူင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး(လႅၼ်လိၼ်ထႆး) လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သေ သိုဝ်ႉၶဝ်ႈ သၢၼ်သူင်ႇၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 1,130 ထူင်...

သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ လွင်ႈဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်း ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လူႉလႅဝ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ မူႇၸေႊ- ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 19 လၵ်း။ ၵႃးတၢင်ႇသၢႆး၊ တၢင်ႇမႆႉ၊ တၢင်ႇထၢၼ်ႇ၊ တၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ တၢင်ႇႁႄႈ ၵႂႃႇမႃးတႃႇသေႇ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈၶိုၼ်း ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဢိၵ်ႇၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးၼမ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်းလူႉၵွႆၼမ်သေပိူၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း၊ တိုင်းလူင်၊ ၸႄႈလၢၼ်ႉ၊...

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၺႃးယိုဝ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၸုမ်း 1 ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃး 12 လေႃႉ တၢင်ႇဝူဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လူတ်ႉၵႃးမုင်ႈၼႃႈၸူးသီႇပေႃႉ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း