Wednesday, June 7, 2023

ပီႈဢၢႆႈမေႃၵႂၢမ်းၼၢင်းမျႃႉတီႇ ၺႃးၵူၼ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်း ၽၼ်း လႆႈယဵပ်ႉ 13 ၶဵမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ၵႃႈယူတ်းယႃ  

Must read

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ပီႈဢၢႆႈ မေႃၵႂၢမ်း ၼၢင်းမျႃႉတီႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းၽၼ်း လႆႈယဵပ်ႉ 13 ၶဵမ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တေလႆႈသိုပ်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ထႅင်ႈလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ ။

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ
Photo by – ၼွင်ႉယိင်း/ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၽွင်းၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (ဢၼ်ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈမေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းသဵင်ဝၢၼ် ၼၢင်းမျႃႉတီႇ) ၼၼ်ႉမီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ်တင်းႁိူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈလွင်ႈတႅပ်းၵိင်ႇမႆႉ၊ ၺႃးၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်း ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ ပေႃႉထုပ်ႉ လၢၵ်ႈမိတ်ႈၽၼ်းသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈယဵပ်ႉတီႈၶူး ၼင် 13 ၶဵမ် တေႃႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ပၢႆၶႅၼ်း။

- Subscription -

မေႃၵႂၢမ်း ၼၢင်းမျႃႉတီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်း လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၺႃးၽၼ်းသႂ်ႇတီႈၶူႈၼင်မၼ်း လႄႈလႆႈယဵပ်ႉၸပ်းၵၼ်ဝႆႉ ။ တလဵဝ်မၼ်းလႆႈထူၺ်ႈၸႂ်တင်းသူပ်းဢဝ်ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၶူႈလင်ထူၺ်ႈ ၸႂ်ၶႃႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လိူတ်ႈၼႆႉလႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းႁူဝ်ၸႂ် ၼႂ်းတွင်ႉမၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၸႂ်မၼ်းတဵၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမၢၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင်ၵေႃႈလၢတ်ႈ ၶႂ်ႈႁႆႈၵေႃႈႁႆႈ ၶႂ်ႈၶူဝ်ၵေႃႈၶူဝ်ယူႇႁဵတ်းၼၼ်။ ႁႂ်ႈၸဵပ်းတီႈၶူႈလင်မၼ်းႁၢႆလီၼၼ်ႉ မေႃယႃၶဝ်ဝႃႈ တေလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေယူတ်းယႃလီလီ ။ ၵႃႈယူတ်းယႃတေလႆႈသဵင်ႈမွၵ်ႈ 12 သႅၼ်ပျႃး ။ ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇ မီး ငိုၼ်းယဝ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼႆႉဝႆႉ။ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸွႆႈမႃးၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မၼ်းၵႂႃႇ ႁႃမေႃယႃသေ လႆႈသဵင်ႈၸွမ်း ၵူႈဝူင်ႈယဝ်ႉ။ ငိုၼ်းတီႈသုၼ်ႇၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းပဵၼ်ထမ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၽၼ်းလုင်းဢွင်ႇသႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉလၢႆၵမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁူပ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇဢဝ်လိူင်ႈ ။

ၸၢႆးႁၢၼ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶႃႈတၢင်း ပီႈမျႃႉတီႇ မိူဝ်ႈၸူး ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ဢၢႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းမႃးႁူပ်ႉႁဝ်းၶႃႈ။ ၵမ်းလိုၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်းၸူး ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွၼ်းပိုတ်ႇလိူင်ႇၸွႆးတြႃးၶဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်လိူင်ႈ။ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ႁိူၼ်းလုင်းဢွင်ႇသႃႇ ၼၢင်းမျႃႉတီႇၶဝ်ပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉဝၢင်းပိၵ်ႉတၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်း ပႃးၸဵမ် ၸၢႆးၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆလတ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်းဝၢင်းႁိူၼ်း မႃးတႃႇသေႇ။ ဝၢႆးလင်မီးပၼ်ႁႃၽၼ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၼၢင်းမျႃႉတီႇၶဝ်ပီႈၼွင်ႉ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ၸင်ႇယွၼ်းလွမ်ႉႁူဝ်ႉတၼ် ပိၵ်ႉတၢင်းလတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵေႃႈပၼ်ၶႂၢင်ႉလွမ်ႉယဝ်ႉ ၼၢင်းမျႃႉတီႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လွမ်ႉႁူဝ်ႉယဝ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပႆၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၸႂ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းယဝ်ႉလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶဝ်တေဢမ်ႇမႃးႁဵတ်းႁၢႆႉႁဝ်းထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉႁွင်ႉၶဝ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ” – ၼၢင်းမျႃႉတီႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉလဵဝ် ဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး။ မၼ်းၸၢႆး မီးပီႈၼွင်ႉ 9 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ ၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇဝႆႉၸွမ်းၼွင်ႉယိင်းလႄႈၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

တီႈပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ၵူႈပွၵ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႉၸၢဝ်းတႆးယူႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး ၶၢႆပၼ်ၸၢဝ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းမႃးယူႇၼမ်သေ ဢဝ်ပဵၼ်ၵႂႃႇ ပွၵ်ႉမၢၼ်ႈ တၢင်းလိၼ်ထုင်ႉပဵင်းၼၼ်ႉ မႃးသိုဝ်ႉယူႇသဝ်းၵႂႃႇၼမ်။ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉ မီးႁိူၼ်းတႆး ယူႇၸွမ်းဝႆႉ လၢႆလင် ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း ႁိူၼ်းလုင်းဢွင်ႇသႃႇၶဝ်ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလုၵ်ႉတၢင်းထုင်ႉလိၼ်ပဵင်း မႃးသိုဝ်ႉယူႇ ႁိုင်မွၵ်ႈ 4 ပီၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း