Tuesday, May 21, 2024

ဝႃႈ မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ  SSPP တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်

Must read

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း SSPP ၵပ်းၾူၼ်းႁွင်ႉဢဝ် မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး(ၸၢႆး) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝူင်ႈပၢႆ ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။

ပီ 2023 ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်း SSPP သိုပ်ႇၾူၼ်းႁွင်ႉဢဝ် မေႃသွၼ်ၸၢႆးႁၢၼ်ၶိူဝ်း ဢႃယု 35  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ဝႃႈမၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇ၊ သူင်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႆသေ  ႁွင်ႉဢဝ်မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းၼၢမ် ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး 16 ဝၼ်း၊ ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ် ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း မႆႈၸႂ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ မီးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ထူဝ်းၾူၼ်း ႁွင်ႉၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 8 ပုၼ်ႉၼႆဢေႃႈ။ မွၵ်ႈ 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉဝႃႇ မၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ။ ၽိူဝ်ႇထိုင် မွၵ်ႈ 2 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ SSPP တီႉၵႂႃႇၼႆၶႃႈ။ ဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႁေ တီႉၺွပ်းမၼ်းဝႆႉၶႃႈဝႃႇ။ ၾူၼ်းၵေႃႈသိမ်းဝႆႉ တေႃႇထိုင်တလဵဝ်ၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇပႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝႃႈမၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ပၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 3 တူၼ် ၺႃးၺွပ်းထၢၵ်ႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆသေ တီႉၺွပ်းမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုလ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈ တၢင်ႇႁၢႆးငၢၼ်း သေဢမ်ႇၵႃး လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ တၢင်းမေႃသွၼ် ၸၢႆးႁၢၼ်ၶိူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီး။ (ၶၢဝ်ႇလွင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ 3 တူၼ် ၺႃးၺွပ်းထၢၵ်ႈ ၵဵပ်းႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈတေႉဢမ်ႇၸႂ်ႈတေႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းဝႆႉယူႇ)

မေႃသွၼ် ၸၢႆးႁၢၼ်ၶိူဝ်းၼႆႉ တင်ႈတႄႇထၢၵ်ႈလူင်းၵျွင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 8-9 ပီ၊ ဢွၼ်ၼမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး၊ ပဵၼ်ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်၊ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈဢိင်လႆႈပိုင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမၼ်းၸၢႆး ၺႃးတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼႆႉသေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် သီႇႁရႃႇၸႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ-

ပေႃးဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇတီႉ၊ လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ — မၼ်းၸၢႆးၼႆ့ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၸၢႆးယိင်း ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ၊ သမ်ႉ ဢဝ်ၶေႃႈမုလ်းႁဝ်းၶႃႈ သူင်ႇပၼ်ၶူဝ်းလၢႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၶူဝ်းလၢႆး မီးလွင်ႈၶွင့်ၶမ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢၼ်ႁႃ တေႃႇၵၼ်မႃး။ — လၵ်းထၢၼ် ၼႂ်းၾူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ဢၼ်လႆႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇတီႈလႂ် သူင်ႇၸူးၽႂ်ၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဝႆ့ မူတ်းယဝ့်ၶႃႈ။ တိုၵ့်ႁၢင်ႈႁဵၼ်းတေသူင်ႇငဝ်ႈငုၼ်းယူႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/3/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းယေး လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း ႁူပ်ႉထူပ်းမၼ်းၸၢႆး။ လႆႈလၢတ်ႈတေႃႇလီလီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉသင်သေတႃႉ တၢင်းၼွင်ႈတၢင်းလင် ဢၼ်ပႂ်ႉၵိၼ် မီးလုၵ်ႈ 3 ၵေႃႉ ၊ ၵေႃႉလဵၵ်ႉသုတ်းတိုၵ်ႉမီးၶူပ်ႇပၢႆၵူၺ်းလႄႈ မႆႈၸႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းၸၢႆး ၸဵဝ်းလႆႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၺ်း၊ လွင်ႈၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈတႄႉ ပႃးၸဵမ်ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်၊ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ၊ ၵႃႉယႃႈ၊ ၽူႈၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢီႈသင်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႃႈလီႁဵတ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈ မီးၾၢႆႇတႅပ်းတတ်းတြႃး၊ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၸွမ်း ၶွပ်ႇပိူင်ထမ်းတြႃးၵူၺ်း” – ၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ လႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA (SSPP) ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇၵွပ်ႇၵူႈၶိုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ တႃႇၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊတရႄႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႆသေ ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းႁိူၼ်းၶမ်း ၼၢင်းၸုမ်ႈလူင် ၸဝ်ႈၾႃႉယွင်ႁူၺ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1964 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 24 ဝၼ်း။ ၽွင်းၵေႃႈတင်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းလွႆ၊ ၽူႈၼမ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ၊ ၽူႈၼမ်းၶၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း လႄႈ ယၢမ်ႈမီးတပ်ႉၵွင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇတႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA မႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း