Tuesday, May 21, 2024

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း လူႇၵွင်မွင်းသိူင်းၼိုင်ႈ ထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်တီႈႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း

Must read

ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သူင်ႇၵွင်မွင်းသိူင်းၼိုင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း  တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ်ၵွင်မွင်းမိူဝ်ႈ ႁၢင်ပီ ပီၵၢႆၼၼ်ႉ။

Photo : ႁၢင်ႈၵွင်မွင်းသိူင်း ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉမၢဝ်း လူႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/3/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ၵွင်မွင်းသိူင်းမႂ်ႇဢၼ်   ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်  သူင်ႇလူႇပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် တၢင်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းလီငၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပီႈၸၢႆး ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလူႇၵွင်မွင်းၼၼ်ႉ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်  ၼိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈဢိတ်းသေ  လူႇပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝႃႈ ၵွင်မွင်းၶဝ် ထုၵ်ႇယႃႉၵွႆပႅတ်ႈ ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၸူႉငိုၼ်းၵၼ်သေ သင်ႇလိူၵ်ႈ ၵွင်မွင်းဢၼ်ၶႅမ်ႉမၼ်း လူႇပၼ်ဢေႃႈ။ ၵႃႈၶၼ် မၼ်းမႅၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ သိပ်းႁႃႈသႅၼ်ပၢႆၼႆႉ။ဢၼ်သူင်ႇၵႂႃႇတႄႉ မီးမွၵ်ႈ သွင်ဝူင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ မၼ်းၵႂႃႇၶမ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းလိူဝ် ၵမ်းၼိုင်ႈ ။ ဝၼ်းထိ 21 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉ ထိုင်တီႈမၼ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

 ပီႈၼွင်ႉထုင်ႉမၢဝ်း ႁူမ်ႈမႃႇႁူမ်ႇႁႅင်းၵၼ်သေ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း သိုဝ်ႉၵွင်မွင်းမႂ်ႇ သိူင်းၼိုင်ႈလူႇပၼ်တီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် ၊ ၵႃႈၶၼ်ၵွင်မွင်း သိပ်းႁႃႈသႅၼ်(1500000 )ပျႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ  လူႇတၢၼ်းပႃးၼိူဝ်ႉငိုၼ်းထႅင်ႈ   သွင်သႅၼ် ႁူၵ်းမိုၼ်ႇ (260000) ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းႁူမ်ႈလူႇငိုၼ်းၼႆႉပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ မူႇၸႄႈ ၊ ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ် ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပီႈၼွင်ႉဢၼ်ႁူမ်ႈလူႇၵွင်မွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈၼႆႉတႄႉၵေႃႈ တႆးႁဝ်းတီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈ ၵႆၵၼ်သေတႃႉ ၸႂ်ၼႆႉၸမ်ၵၼ်ယူႇၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူႉၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးတၢင်းပုၼ်ႉ လႆႈၸႂ်လဵၵ်ႉ ၸႂ်ၼွႆႉ သင်ၼၼ်ႉ ၼႃႇၼေႃႈ။ တေလႆႈဝႃႈ တၢင်းပွတ်းၶဝ်ၼႆႉ ပႆႇယၢမ်ႈၺႃးပၼ်ႁႃၸိူင်ႉၼႆ တၢင်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉတႄႉ ၺႃးမႃးလၢႆၸူဝ်ႈလၢႆပၢၼ်ၼႃႇယဝ်ႉၼႃႇၼေႃ။လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵွင်မွင်းသိူင်းပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၼႆႉ ထုၵ်ႇ ၸုမ်း KIA လႄႈ PDF ႁဵတ်းႁၢႆႉပေႃႉထုပ်ႉၸုတ်ႇၽဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉမၢဝ်းဢၼ်ႁူမ်ႈလူႇၵွင်မွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-“ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်း ၸႄႈၵႅင်းသေဢမ်ႇဝႃႈ မိူင်းၶၢင်သေဢမ်ႇဝႃႈ တႆးၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်းၼႆႉတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း။ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇဝႃႈ တႆးတၢင်းပုၼ်ႉၵိၼ်းဢေႉ တႆးတၢင်းၵျေႃႇဢေႉၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်။ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလိုမ်းၵၼ်။ဢဝ်လွင်ႈႁၢႆႉၸႃႉသေ သုတ်ႉႁႃၶိုၼ်းတီႈလီ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးၼင်ႇၵၼ် တၢႆးႁႃၵၼ်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃ” – ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း HPDF 124 ယႃႉၵွင်မွင်း ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း ၽွင်းႁၢင်ပီ 2022

ပူၼ်ႉမႃးပီ 2022 မွၵ်ႈလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင် SNA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း HPDF 124 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ HPDF 124 ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊ ဢၼ် HPDF 124 ဢဝ်ၵွင်မွင်းတႆးသေပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ်ၼၼ်ႉ ၽႄႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၶျႃႊလီႊ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ HPDF 124 မၼ်းၸၢႆးႁပ်ႉပၢၵ်ႇဝႃႈ လႆႈပေႃႉထုပ်ႉၵွင်မွင်းလႅဝ်တႄႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်းလႆႈပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၸူမ်းသေ လႆႈပေႃႉထုပ်ႉလႅဝ်ပႅတ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၶဝ်တႄႉဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝၢႆးမႃး ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁူႉၶိုၼ်းဝႃႈ ႁဵတ်းၽိတ်းမႅၼ်ႈယဝ်ႉၼႆသေ ယင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈသေ ယွၼ်းၼွမ်းတွင်းပၢၼ်ႇယဝ်ႉၶိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းၵႃႈၵွင်မွင်းတႆး ၼၼ်ႉၶိုၼ်းဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶလိပ်ႉဝီႊတီႊဢူဝ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်မိုဝ်းထိုဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းထၢႆႇဝႆႉ- သမ်ႉဢဝ်တူၵ်းႁၢႆ။ သိုၵ်းတႆးလႅင်သမ်ႉၵဵပ်းလႆႈသေၶိုၼ်းတၢင်ႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ လႄႈၸင်ႇၽေႈမႃးဢေႃႈၼၼ်ႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၸိူဝ်းလႆႈယူႇၼႂ်းထုင်ႉၸႄႈၵႅင်း လႄႈ လႅၼ်လိၼ် ဢိၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼႆႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းတႆးလႅင်လႄႈ ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈ လိၵ်ႈလၢႆး တႆးလႅင်၊ တူင်ႉၼိုင်တႃႇသုၼ်ႇလႆႈတႆးလႅင် မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း