Wednesday, March 22, 2023

ၵူၼ်းမိူင်းပၢင်လွင်း ၺႃးၶႃႈတၢႆၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ 30 ပၢႆ  ပႃးသင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း မႃးယိုဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းသေဢမ်ႇၵႃး  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆၽေးသိုၵ်းၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ  30  ပၢႆၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးသင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈသေ ၵႂႃႇၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ၊ ႁူပ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈသေ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ပႃးၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ။

Photo Credit – ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပၢႆႈ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉဢေႃႈၼၼ်ႉ ။   ႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၺႃးႁႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ။ ယိၼ်းဝႃႈတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉမႃးၶဝ်ႈထႅဝ်ၵွင်လင်တေႃႇၶဝ်ႁေ ယူႇတၢင်းလင် ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈသဵင်ႈမူတ်းၼႆဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်မႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးၸဵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ 3 တူၼ် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ။ တီႈၽႃၵျွင်းႁိမ်းတူဝ်တၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉဝႆႉသမ်ႉပေႃးလၢႆးၵႂႃႇသဵင်ႈ- ဝႃႈၼႆဝႆႉ ။

ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းသိုဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁုၵ်ႉႁၢႆႉသုတ်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸၼ်ႉ WAR CRIME ၽိတ်းမၢႆမီႈလုမ်ႈၾႃႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ၵဝ်ႇငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ၸီႉၸမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -” ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢႆႉၸႃႉသုတ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ၵွပ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸွမ်းတီႈဝတ်ႉတီႈဝႃးၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်ၼႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၼ်းၸွမ်းၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ သၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆ။ ပေႃးတူၺ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၽိတ်းမၢႆမီႈႁႅင်းၼႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လုမ်ႈၾႃႉၶဝ်ႁူႉၵၼ်ဝႃႈ WAR CRIME ၽိတ်းပိူင်သိုၵ်း ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။ၶႂ်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ယိုၼ်းဢႃၼႃႇမႃးသေ ယႃႇဝႃႈတေလီ သမ်ႉၶႅၼ်းႁုၵ်ႉႁၢႆႉၼႆလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလီသင်မႃးသေ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းလႆႈတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၸႂ်ၸွမ်း ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်းပၼ်ပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆးဢေႃႈ “- ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼႂ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ၵွင်ႈဢွၼ်ႇပိုတ်း ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 150။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းပဵၼ်လၢႆလင်ဢေႃႈ။ၵေႃႉဢၼ်ၺႃး ႁိူၼ်းၾႆးမႆႈတႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆႉ မႃးမီးယူႇၸွမ်းၼႃႉၶဝ်ၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉဢေႃႈ မၼ်း ႁႆႈတင်းၶိုၼ်းၼႆၼႃႇ ဢမ်ႇပဵၼ်လပ်းပဵၼ်ၼွၼ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 300 ပၢႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႆးမႆႈသေႁိူၼ်းၵူၼ်းလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၶိုင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပႃးၼႂ်းၸုမ်းၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၽြႃးလွႆ ၊ ဝၢၼ်ႈၵေႃမႆႉသၢင်း(တောင်မဲသင်း) ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ပုမ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈသွင်းပျွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ပႅၼ်ႈ(လုံးပျဉ်ရွာ) ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ(နန့်နိန်ရွာ) ၊ ၸလူင်ႈဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈၼႆႉ မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆသေတႃႉပဵၼ်တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ မိူင်းတႆးလႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်၊ ပၢင်လွင်း- မိူင်းပၢႆး – ၾၢႆၶုၼ်။ ပဵၼ်ၸၢဝ်းတႆး-ပဢူဝ်းလႄႈယၢင်းလႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇသဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း