လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု ပႆႇတဵမ် 18 ၺႃးၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၵၼ်ႉ ၸၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ

0
249

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008) ၺႃးၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ။

ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႇသူဝ်ႉ ၊ ဢိူင်ႇလွႆဢူၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

မၼ်းၼၢင်းၺႃးၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ဝႃႇသူဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇၵျေႃႇလႃႉ ႁွင်ႉမႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 60 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ ။ တင်ႈတႄႇမၼ်းၼၢင်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 8 ထိုင် ၸၼ်ႉ 10 (ၸၼ်ႉ 10 မၼ်းၼၢင်းယူႇ 2 ပီ) ။

ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉလွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ ပေႃးမၼ်းၼၢင်းမိူဝ်းလၢတ်ႈပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၼၢင်းၸိုင် တေၶႃႈႁႅမ်တၢႆ၊ တေတီႉၺွပ်းယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ ၼႆလႄႈ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈၽႂ်သေပွၵ်ႈ။ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ မၼ်းၼၢင်း ၵိၼ်ယႃႈၶႃႈယိူဝ်ႈ ဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ သေ ထိုင်တီႈပေႃႈမႄႈမၼ်းၼၢင်းလႆႈႁူႉၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉၵႂႃႇ – ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸ ထၢႆးမ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၶုၼ်ႇၵျေႃႇလႃႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ -ပေႃးၾၢႆႇၼၢင်းယိင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပွႆႇဝၢင်း ယဝ်ႉယႃႇ ပၼ်ၼႆ တေတီႈၺွပ်းဢဝ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈဝႃႈၼႆဝႆႉ – ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ပေႃႈ မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းၼႆႉဢႃယု ယင်းတိုၵ်ႉတဵမ် 18  မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး ၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE