Thursday, June 20, 2024

တပ်ႉၶၢင် KIA ယိုၼ်ႁပ်ႉ/သၢႆႈတႅၼ်းငိုၼ်း ဢၼ်လႆႈၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင် 2 ၵေႃႉတၢႆ

Must read

ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင် 2 ၵေႃႉ တၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIA ပူၼ်ႉပႅၼ် မႅၼ်ႈတေႉလႄႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵၢၼ်တၢႆ သေ သၢႆႈပၼ်ငိုၼ်း ထိုင် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်း ၵိုတ်း တင်းလင်။

- Subscription -

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႅင် သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႃႇႁူၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်းတွၼ်ႈၼိူဝ်၊ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊဝၼ်းတီႈ 6 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၺႃးၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၶဝ်သေ ၺႃးသိုၵ်းၶၢင်တီႉၺွပ်း ဢဝ်ၵႂႃႇ ႁိုင် 16 ဝၼ်း  ယဝ်ႉၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းၶၢင် ၶႃႈတၢႆပႅတ်ႈ  လုင်းဢၢႆႈသၢၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ ၸၢႆးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇဢွင်ႇ –  လၢတ်ႈၼႄ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“လုၵ်ႉၸၢႆးၶႃႈ (ၸၢႆးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇဢွင်ႇ) ၼႆႉ  ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈ တီႈ လုမ်းတၢင် ဢမေရီၵၼ်ႊ ဝႆႉဢေႃႈ ပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်း ၶိုၼ်းဢမ်ႇႁိုင်သေ ပဵၼ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆ။ တေႃႈလဵဝ်တေႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းၶၢင် ၵေႃႈ ႁပ်ႉပၢၵ်ႇ ဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ဢမ်ႇႁူႉသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်မႅၼ်ႈတေႉၼႆႉ၊ ၶဝ်မႃးယွမ်းၼွမ်းသေ  သေပၼ် ငိုၼ်းၵႂႃႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ သွင်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃးဢေႃႈ” – လုင်းဢၢႆႈသၢၼ်း လၢတ်ႈၼႄႇၼင်ႇၼႆ။

ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢႆးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇဢွင်ႇ ဢႃႇယု 18 ပီ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ ၸွမ်၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸၢႆးၸေႃႇမဵဝ်းဢူး ဢႃႇယု 16 ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်ဝႆႉ တၢၼ်းၵဝ်ႈ။  ပေႃႈမႄႈ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/7/2020 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၶဝ်လႆႈႁဵတ်းပူၼ်ႉပႅၼ် မႅၼ်ႈတေႉၼႆသေ မႃးသေပၼ်ငိုၼ်း တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ 200 သႅၼ်ၵျၢတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈဢေႃႈ။ ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတီႉဝႆႉ ထတ်းထၢမ်ၶဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ် ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈၵေႃႈ တေ ၵုမ်းၵမ် သိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၸူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဢႅဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈၸႄႇၸိၼ်း တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ၊ လုၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပႃႇႁူၵ်ႉ ၵႂႃႇ မွၵ်ႈၶိုင်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်း။ ၽွင်းပွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ မႃးႁူပ်ႉၺႃးသိုၵ်းၶၢင် တီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၶဝ်သေ ၺႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တီႈတၢႆ။

“ပၼ်ႁႃၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ထႅင်ႈ ၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၢင် တၢင်း တႆး ဢၼ်ယူႇ ၼိူဝ် ၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၼႆႉဢမ်ႇလီၵၼ် တေသုၵ်ႉသၵ်ႉ” – ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶၢင် 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတႆၼႆႉသေ ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် TNDP ၊ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇ လိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် SSP ၊ ဢိၵ်ႇၸုမ်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်းၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်း ၶၢင် KIA ပူၼ်ႉပႅၼ်တေႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း တႆးလႅင် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း