Monday, July 15, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇ SSPP ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။

 ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ 22/7/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၊ ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးဢုင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်မူင်ႈ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆၽေးသိုၵ်း ထိုင်ဝၢၼ်ႈသွင်ၵႄး။

- Subscription -

ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်းၵူၼ်းပၢႆၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းသွင်ၵႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉသွမ်ႈၼႃးယူႇ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇလႄႈ ၼႅတ်ႈ ပၢႆႈမႃးၵမ်းသိုဝ်ႈဢေႃႈ။ ၶူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းမိူဝ်းဢဝ်သင် တီႈႁိူၼ်း။ လႆႈၸပ်းတူဝ်မႃးၶူဝ်းၼုင်ႈသွမ်ႈၼႃးၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ်မီးတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈသွင်ၵႄးၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ႁိုင်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်းသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မီးၸမ်ဝၢၼ်ႈၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၸူးၵျွင်း သွင်ၵႄးယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်း တၢင်းၵေႃႈပိူဝ်ႉပိူဝ်ႉဢုင်ဢုင်ဢေႃႈ။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶီႇထေႃႈလႃႈၵျီႈလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးဢေႃႈ ”- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈဝတ်ႉၵျွင်း သွင်ၵႄး လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈထိုင်ၵျွင်းယူႇသေတႃႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇသမ်ႉၵိုတ်းဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေၵႂႃႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈသွင်ၵႄး

 “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ သွင်ၵႄးၼႆႉမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉမွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈပၢႆႈမိူဝ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်မႅင်း ”- ၸၢႆးလၢဝ်မိူင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼႃးဢုင်လႄႈဝၢၼ်ႈပၢင်မူင်ႈၼႆႉ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ သီႇပေႃႉမွၵ်ႈ 15 လၵ်း။ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသေၵႂႃႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈသွင်ၵႄးသမ်ႉ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 2 လၵ်းၵူၺ်းသေတႃႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း တၢင်းမိုၼ်ႈတၢင်းဢုင်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

ထုင်ႉၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးတႃႇသေႇ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်။ ဝၢႆးလင်ၼႆႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီဝူၼ်ႉ- ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပၢႆလိူဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူင်းၼႃး သမ်ႉလႆႈပၢႆႈ ပၢင်တိုၵ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈၶဝ်ၵဝ်းႁႃႉ။ ဢမ်ႇၼၼ်ဢၼ်ဝႃႈပၢင်ၵုမ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸမ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ၶဝ်ၶႆႈၵဝ်းႁႃႉ ၼႆပဵၼ်ဢၼ်လီဝူၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸေႈမိူင်းဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ  သွင်ၸုမ်းယူႇသေတႃႉ ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ဝႆႉတေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် သဵင်ႈ။

တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ တင်ႈဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ် ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း