Saturday, May 18, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၸမ်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်း ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်တၢင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵဵပ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

ထႅင်ႈဢမ်ႇလၢႆလိူၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တေၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ငႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄၵၼ်။ ၶၢဝ်းၸမ်တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020  ၊ သိုၵ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသမ်ႉ တူင်ႉၼိုင် ထိုင်တီႈလႂ်ၵေႃႈ ၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်းတီႈၼၼ်ႈ...

ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉ ဢၼ်ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ၶိုင်ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ

ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်လူင် တၢတ်ႇၵဵင်းတွင်း ၶိုင်ယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ်ၶဝ်  ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊသေ တေႁဵတ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းပၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းၾႆးၾႃႉ။ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပွတ်းဢိူင်ႇၵုၼ်လူင် ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ/ ဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇလူင် တင်းဝၢၼ်ႈ လင်ႁိူၼ်း ႁိမ်းပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတၢင်ႇထိုင် လုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်းလႄႈ လုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း...

တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ/ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ယေးငိုၼ်း

ယေးငိုၼ်းဢၼ်ပၵ်း/ပိုတ်ႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢႆလၢႆလင်ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ် မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၾၢႆႇယေးငိုၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပိၵ်ႉႁပ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင် လႆႈႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပၵ်းပႂ်ႉဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် လၢႆတီႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/8/2020 ၼႆႉ ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ ဢၼ်မီး တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢႆလင် ၼၼ်ႉ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၸမ်မႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵပ်းတူဝ် တိုၵ်ႉၼမ်

ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 8 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းပႆႇမီး ဝႂ်ၵပ်းတူဝ် (မၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇ) တိုၵ်ႉမီးၼမ်။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2020...

ႁိမ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵေးသီး - မိူင်းယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2020 ၼႆႉမႃး တီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းၼွင် လႄႈ ၵဵတ်ႉတပ်ႉတၢင်းလွႆ ၵိဝ်ႇမွၵ်ႇၶၢဝ် ဝူင်ႈၵၢင်...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸမ်မႃးသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ်တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃၽႄၸႄႈဝဵင်း၊ ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢႆမၢႆ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ထႅင်ႈၵမ်းထူၼ်ႈသွင်ဝႆႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇပေႃး သူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတူၺ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵမ်းတီႈၼိုင်ႈ - ဝၼ်းတီႈ 25/7/2020 တေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 7/8/2020 ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇတူၺ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊...

ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တီႈၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉတေလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈမူတ်း

ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တီႈၶွမ်ႊပၼီႊ ၶဝ်ႈၶုတ်းၸူင်ဢဝ်ထၢၼ်ႇႁိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶွမ်ႊပၼီႊ တူၵ်းလူင်းသၢႆႈတႅၼ်း ၼိုင်ႈလင်ႁိူၼ်းလႂ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်၊ ၾၢႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ ဢွၵ်ႇဝႃႇၼႆႉတေၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပၼ်တင်းမူတ်းယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။ မူႇဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႇလႅတ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးႁုၵ်ႇ ဢၼ်မီး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း မီး 73 လင် ႁူဝ်ၵူၼ်း 300...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်းပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊဢဝ်တီႈလိၼ် ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းတီႈလုမ်းၽွင်းငမ်းၵေးသီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2020 ယၢမ်း 11 မူင်း တူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ထုင်ႉတၢင်းႁွင်ႇၵေးသီး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း သေ ဢဝ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈတီႈလုမ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်း  ဝဵင်းၵေးသီး၊ လွင်ႈဝႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢဝ်တီႈလိၼ်ၶဝ်။ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၸေႈ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝၢပ်ႈ ဢၼ်မီးမူႇဝၢၼ်ႈ 21 မူႇဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးၽႂ်ဢမ်ႇၶတ်း တေယိုတ်းလိၼ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊ

ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပူင်ၸူး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း 2-3 ဢိူင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉဝၼ်းတီႈ 15/8/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းသေဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽႂ်သၢၼ်ၶတ်း တေယိုတ်းဢဝ်တီႈလိၼ် ႁဵင် ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ပၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်း တၢင်ႇယွၼ်းၸႂ်ႉတီႈလိၼ်ဝႆႉ။ ၾၢႆႇတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 ၊ လိၵ်ႈၼၼ်ႉထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/8/2020 ။ပႃးဝႆႉဝႃႈ...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တိူဝ်းၼမ်မႃး

လုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်တိူဝ်းမႃး 29 % ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုမ်းၽႄၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းတႆး ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2015 ပူၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽူႈမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်တိူဝ်းမႃးလိူဝ်...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး သၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်တိတ်းဢိူမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ထႆး ၵူႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပႃးၸဵမ်တႆး ႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁဵင် ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်မႃးၵူႈၵမ်း၊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵေႃႈ တိုၵ်ႉတေလႆႈႁူပ်ႉပၼ်ႁႃ ၼႆႉထႅင်ႈယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၽွင်းပီ 96-97 ၊...

တႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းထႆး လူင်းၸိုဝ်ႈ ယွၼ်းသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ ဢမ်ႇတဵမ် 1500 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၽၢၵ်ႈၵၢင် ၽၢၵ်ႈတႂ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးၼပ်ႉသႅၼ်သေတႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပိူင် 15 ယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်းႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ ဢမ်ႇတဵမ် 1500 ၵေႃႉ ။ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး...

ပွတ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သၢႆးလၢႆႇမေႃႇၶမ်းထူမ်ႈၼႃး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵိၼ်းၸႂ်မႃး 10 ပီပၢႆ

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းဢၼ် ၶုတ်း/သေး ၶမ်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၼမ်ႉလၢႆႇဢၼ်ပႃးထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊၵိူဝ်ႊ ၶူၼ်းလေႃးသၢႆးၼၼ်ႉ လႆထူမ်ႈတူင်ႈၼႃး 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၽုၵ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသွမ်ႈ ၵိၼ်းၸႂ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီပၢႆ။ တႄႇ ပီ 2007 မႃး တေႃႇပီ 2020 ၼႆႉ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ လၢႆလၢႆလင်၊ ရူတ်ႉၵႃး ၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လၢႆလၢႆလၢမ်း။  ဝၼ်းတီႈ 4/8/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ႁိၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ တႃႇလိူၵ်ႈတင်ႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မီးၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ သေတႃႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၵူၺ်းၼႆ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တႃႇတွတ်ႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢတ်ႈ။ လုမ်းၽွင်းတၢင်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁပ်ႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊပိူင် 15 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 – 5/8/2020...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း