Friday, February 23, 2024

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ်လွၵ်ႇႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလွႆတႆးလႅင်း

Must read

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ယူႇသေတႃႉ ၵွၼ်ႇပဵၼ်ပွႆး ဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းလႄႈ ပွႆးဢမ်ႇပေႃးၵိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလွႆတႆးလႅင်း
Photo by – Jong Jong/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီၼႆႉ RCSS လႄႈၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းပၢင်ပွႆး ယႂ်ႇလူင်တီႈဝဵင်းပၼ်ႇသေတႃႉ ၽိူဝ်ႇထိုင်ႁၢင်လိူၼ် ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊမႃး ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ်လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိူင်းသိုၵ်း ယပၶ ၸီႉသင်ႇႁၢမ်ႈ၊ ထိုင်တီႈလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇၸတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-7/02/2023 ။

- Subscription -

ဝၢႆးလင်ၽႅၼ်ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈတေၵႂႃႇၸတ်းတီႈလွႆတႆးလႅင်းယဝ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇၸေႃႇၼႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇၸူးတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇသေလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆၶိုၼ်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶဝ်ႈပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး -ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း – ပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –“ပဵၼ်ၶိင်း (တၢႆးမူး) ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉယဝ်ႉလၢတ်ႈ။ မၼ်းဝႃႈ ၵဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်ရူတ်ႉၵႃး၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇပွႆးတီႈလွႆတႆးလႅင်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3-7 ၼႆဝႃႇ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း – ပွတ်းႁွင်ႇ ပိူၼ်ႈၵေႃႈတေႁူႉလွင်ႈၼႆႉသေလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး တီႈငဝ်ႈငုၼ်း။ ၵူႈပီ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းပွႆးၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလွႆတႆးလႅင်း
Photo by – Jong Jong/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးတီႈလွႆတႆးလႅင်း ၵမ်ႈၼမ် တေၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉၸၢင် – မိူင်းၼၢႆး – လၢင်းၶိူဝ်း – ၶၢမ်ႈတႃႈသူပ်းတဵင်း – ႁူဝ်မိူင်း သေ ၶိုၼ်ႈၸူးလွႆတႆးလႅင်း။ သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ယလၶ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ။

ပွႆးလွႆတႆးလႅင်း
Photo by – Jong Jong/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇၸေႃႇၼႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ ၶူဝ်လမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးတႅၼ်းတီႈ ၸွမ်သိုၵ်း တၢၼ်းလႅင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း 1 ဝၼ်း ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ သင်ႇႁၢမ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇသေတႃႉ တီႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 76 ပီ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉတႄႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 3 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းဢေးဝိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ပႃးတင်းၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင်လႄႈ ၵႅမ် ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၸိူဝ်းၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ-ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်သိုၵ်း တၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈတၼ်းႁဵင်း ၵႂႃႇပဵၼ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈ ၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း။

RCSS/SSA ၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ဝႆႉတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပၢၼ်တဵင်းၸဵင်ႇသေ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မႃးတႃႇသေႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း