Sunday, March 26, 2023

ၵူၼ်းထုင်ႉယိူင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈၼမ် ၵၢတ်ႇပေႃးႁၢမ်း

Must read

ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇလီလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်ၼမ် ဝၢၼ်ႈၵေႃႈယဵၼ် ၵၢတ်ႇၵေႃႈႁၢမ်း ၵၢတ်ႇတႆး 5 ဝၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးမႃးလႆႈပီပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းၶဝ်ႈဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်း ထုင်ႉယိူင်းၼႆႉ ႁၢမ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇ ပီ 2022 ၼၼ်ႉမႃး။ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၼမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းၶႄႇ မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉမူတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းၵၢတ်ႇ ၽိတ်ႈ လိူၼ်သၢမ် – လိူၼ်ႁႃႈၼႆႉတႄႉ ပိုတ်ႇယူႇ။ ဢၼ်ဝႃႈ ၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပိုတ်ႇယဝ်ႉ ႁၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်း ထုင်ႉယိူင်းၼႆႉ ပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇယိုတ်းမိူင်း၊ မိူဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပႆႇယိုဝ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ ၵူၼ်း တၢင်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင်လႄႈ မိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈယူႇတႃႇသေႇ ဝႃႈၼႆ။

“ၸူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၸူဝ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပိူင် ၼိုင်ႈ၊ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းယဝ်ႉ။ ၸင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈၼမ်။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇသမ်ႉ ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၼမ်ယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း ထုင်ႉယိူင်း – ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ်မူတ်း။ ၸိူဝ်းမီး ထူဝ်ႈၵႃးသမ်ႉ လူင်းမႃးသိုဝ်ႉ တီႈဝဵင်းၵမ်းသိုဝ်ႈသေ တၢင်ႇမိူဝ်းၶၢႆ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၼမ်။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ– “ၸူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလီမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတၢင်းထုင်ႉယိူင်း ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်းသၼ်လွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးသိုဝ်ႉ မႃးၸၢႆႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၵမ်းသိုဝ်ႈယဝ်ႉ။ မၢင်ၵေႃႉ ဢဝ်ၵႃးမႃးသိုဝ်ႉၶူဝ်း ၵုၼ်ႇတီႈဝဵင်းသေ တၢင်ႇၵႂႃႇၶၢႆၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၵၢတ်ႇ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉႁၢမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇထုင်ႉယိူင်းၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယၢၼ်ဝဵင်း 22 လၵ်း မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းပၢင် လူင် ယၢၼ်ဝဵင်းပၢင်လူင် 20 လၵ်း။ လိူဝ်ၼၼ် ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႇသီႇလႅၼ်မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၵေႃႈငၢႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈလႄႈ ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼမ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးတၢင်းသၢႆၼၼ်ႉၸွမ်းထႅင်ႈလႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မၢင်ၸိူဝ်း တေၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇမႃးၼမ်မိူၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း