Monday, May 29, 2023

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ထုင်ႉယိူင်း ပႆႇၸၢင်ႈၽႃႇတတ်းၶေႃးၼဵင် မေႃယႃႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃပႂ်ႉ

Must read

ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင့်ယိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇၽႃႇတတ်း ၶေႃးၼဵင်ယဝ်ႉ သေတႃႉ မေႃယႃႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃႈယႃႁႂ်ႈၶေႃးၼဵင်လူတ်းယွမ်းထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈ ၽႃႇတတ်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 23/2/2023 မေႃသွၼ်လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ် ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ ၵႂႃႇထိုင် ႁူင်းယႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈတႃႇၽႃႇတတ်း၊ ယူႇတီႈမေႃယႃၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ထႅင်ႈသေ ပၼ်ယႃႈယႃၵိၼ်ဝႆႉ ၊ ပေႃးႁူၺ်ႇၶေႃးၼၼ်ႉလူတ်းယွမ်းမႃးၸင်ႇတေၸၢင်ႈၽႃႇတတ်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မေႃသွၼ်မွၵ်ႇပဝ်းႁွမ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ မေႃယႃၶဝ်တႄႉ တူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃ။ၶဝ်ဝႃႈ ၵွၼ်ႈၼိူဝ်ႉတီႈၶေႃးမၼ်းၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်းတတ်းဢွၵ်ႇၵမ်းလဵဝ် ။ တေလႆႈပၼ်ၵိၼ်ယႃ ႁႂ်ႈၵွၼ်ႈၶေႃးဢွမ်း ယွမ်းလူင်းဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆဝႃႇ။ ၵႂႃႇၼႄထႅင်ႈၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၶဝ်တေဝႃႈႁိုဝ်ထႅင်ႈပႆႇႁူႉ ။ တေပၼ်ၵိၼ်ယႃထႅင်ႈႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တေပဵၼ်ၽႃႇယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆ ပႆႇၸၢင်ႈလၢမ်းလႆႈ။   ၶႂ်ႈယွၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးတႃႇၽႃႇတတ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ၶႃႈဢေႃႈ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသိုဝ့်လူႇၼႆႉ  ဢႃႇယု 14 ပီ တိုၵ့်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ့် (3) ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းထုၼ်းၼီႇ ၊ ပႃႈၶမ်းမႂ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵွင်းၶၢမ်၊ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ ထုင့်ယိူင်း၊ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ပဵၼ်ၶေႃးဢွမ်းၵိူတ်ႇပႃးမႃး၊ ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ပီယၢမ်းလဵဝ်ၸင်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇၽႃႇတတ်း။

ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “  ပိူၼ်ႈပၼ်ၵိၼ်ယႃ မႃးၵေႃႈ လႆႈဝႃႈ ၶႅၼ်းမႃးၽွင်ႈဢေႃႈ။ ပူမ်ၸွမ်းၶေႃးၶႃႈၼႆႉၵေႃႈ ယွမ်းလူင်းမႃး လဵၵ်ႉမႃးႁေ ယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇ ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၽႃႇတတ်းတႄႉ မေႃယႃတေၸွႆႈၽႃႇတတ်းပၼ်လူၺ်ႈဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇသင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ လူဝ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇယူႇသဝ်းလုမ်းလႃးၵၼ် ဝၢႆးလင်ၽႃႇတတ်း လႄႈၸင်ႇလႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈတီႈပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ မေႃသွၼ်မွၵ်ႇပဝ်းႁွမ် လၢတ်ႈတီၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၶဝ်ပၼ်ၵိၼ်ယႃဝႆႉ တေႃႇဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ၼႆႉႁေ ပေႃးဝၼ်းထိ 22 ၼႆႉ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၼႄတူၺ်းထႅင်ႈၵမ်းၼႆဢေႃႈ။ၶိုၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈ ၸွင်ႈတေလႅပ်ႈၽႃႇလႆႈဢမ်ႇၽႃႇလႆႈၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ်ပၼ်ၵိၼ်ယႃႈယႃဝႆႉၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ်မႃးတေလႆႈၵိၼ်ယႃ ၶႅၼ်ႈမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉယဝ်ႉ ၸင်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈလႆႈၼႆဢေႃႈ။” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသိုဝ်ႉလူႇ ၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈထုင်ႉယိူင်း။ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်မီးတၢင်း ၶတ်းၸႂ်လႄႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ မေႃသွၼ် ဢိၵ်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႃးၸဵမ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ ပီၵၢႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း