Sunday, July 14, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၵေႃႉၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းထႆး

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆးၵေႃႉၵဝ်ႇ ထၵ်းသိၼ် သျိၼ်ႊၼဝတ်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမိူင်းဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်း 17 ပီၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမိူင်းၼွၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22/8/2023 မိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၵဝ်ႇၼႆႉ ၶီႇၶိူင်ႈမိၼ်သုၼ်ႇတူဝ်သေ မႃးလူင်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၻွၼ်ႊမိူင်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ။ မီးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ် သႂ်ႇသိူဝ်ႈသီလႅင်မႃးပႂ်ႉႁပ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 300 ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး ဢိၵ်ႇၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ ၽိူဝ်ႉထႆး လႄႈ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈၽၢၼ်ၵိၼ်း

ဢႅၼ်ႊထူဝ်ႊၼီႊ ပလိင်ႊၵၼ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ်ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်းပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၽၢၼ်ၵိၼ်းဢိုပ်းယၢၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးႁဵတ်ႇၽူလ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်း၊ ပဵၼ်လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးတိုၵ်းသူၼ်ႊႁႂ်ႈလုၵ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပၼ်ႁႅင်းဢီးမိူင်းရတ်ႉသျႃး ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉလၢႆးၵမ်ၵိၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ယွၼ်ႉၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ၊ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉလၢႆးပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃး မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၺၢၼ်ႇပၺ်ႇၺႃႇပၢႆးဝူၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပလိင်ႇၵၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပႃးၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွင်ႇသီႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ...

မိူင်းၵဝ်ႈရီတႂ်ႈ(ၵူဝ်ႊရီႊယႃႊၸၢၼ်း) တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်းပၼ် ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း 2.5 ပိူဝ်ႊသႅၼ်း ၼႂ်းပီ 2024

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းၵဝ်ႈရီတႂ်ႈ (ၵူဝ်ႊရီႊယႃႊၸၢၼ်း) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ် တေၶိုၼ်ႈၵႃႈႁႅင်း ၼႂ်းပီ 2024 ၼႆႉတေၶိုၼ်ႈပၼ် ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ 2.5 ပိူဝ်ႊသႅၼ်းဝႃႈၼႆ။ ပီၼႆႉ ၵႃႈႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ် 1 ၸူဝ်ႈမူင်း 9620 ဝွၼ်ႊ (ၼပ်ႉတင်းငိုၼ်းထႆး မႅၼ်ႈ 258 ဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈ 15000 ပျႃးပၢႆ။ ၼႂ်းပီ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသိုဝ့် ႁွင်ႈႁိူၼ်း ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼမ်ႁႅင်း

ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼပ်ႉႁူဝ်လၢၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႆႉ တီႈမိူင်းထႆးတႄႉ - ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်သိုဝ်ႉႁွင်ႈႁိူၼ်းတီႈယူႇ (ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊမီႊၼီႊယမ်ႊ) ၵႃႈယႂ်ႇသေ ယူႇသဝ်းၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ်ၼႆ ၸုမ်းၵႃႉၶၢႆႁွင်ႈႁိူၼ်း မိူင်းထႆး ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈတၢင်ႇထတ်းသၢင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈႁႃသိုဝ်ႉႁွင်ႈႁိူၼ်း(ၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ) ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - ႁွင်ႈၶွၼ်ႊတူဝ်ႊ ဢၼ်ၵူၼ်းသူင်ၵၼ်သိုဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၼိုင်ႈႁွင်ႈ တေမီးၵႃႈၶၼ် ၼႂ်းၵႄႈ 6...

ၸၢၵ်ႇႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ Ocean Gate ဢၼ်လူင်းၵႂႃႇတႅၵ်ႇတႂ်ႈပိုၼ်ႉသမုတ်ႉတြႃႇ ၼၼ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ

ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးလူင် ႁေႃႊရိၸူၼ်ႊ ဢႃးထိၵ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ROV သေႁႃၸၢၵ်ႇႁိူဝ်း ထၢႆႊထႅၼ်ႊ ဢၼ်လူင်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇပိုၼ်ႉၼမ်ႉသမုတ်ႉတြႃႇသေ တႅၵ်ႇလႅဝ် ၵႂႃႇၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ၸုမ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉတႂ်ႈၼမ်ႉ ပလႅၵ်ႉထေးတိတ်ႉ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈ ROV ၶဝ်သေၵႂႃႇၸွမ်းႁိူဝ်းလူင်ႁေႃႊရိၸူၼ်ႊ ဢႃးထိၵ်ႉ - ပွႆႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလူင်းႁႃတႂ်ႈၼမ်ႉတီႈမၼ်းႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ- ၶူၼ်ႉႁႃႁၼ်ၶိုၼ်း ပိတ်းပွတ်းၸၢၵ်ႇႁိူဝ်း လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ႁိူဝ်းတႅၵ်ႇၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်တႄႉတႄႉ ၼႆတႄႉ...

ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ တၢင်ႇၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ ႁၢႆတႂ်ႈၼမ်ႉလိုၵ်ႉသမုတ်ႉတြႃႇဢႅတ်ႊလႅၼ်ႊတိၵ်ႉ လႆႈ 5 ဝၼ်းယဝ်ႉပႆႇႁၼ်

ၵူၼ်းၶီႇႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ လူင်းတူၺ်းႁိူဝ်းလူင်တၢႆႊထႅၼ်ႊၼိၵ်ႉ ဢၼ်ၸူမ်ၵႂႃႇလၢႆသိပ်းပီၼၼ်ႉသေ ႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃး။ ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ တၢႆႊတၼ်ႊ လမ်းၼိုင်ႈ ၶွင်ၶွမ်ႊပၼီႊ Ocean Gate တၢင်ႇၵူၼ်း 5 ၵေႃႉလူင်းၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတႂ်ႈၼမ်ႉလိုၵ်ႉ သမုတ်ႉတြႃႇဢႅတ်ႊလႅၼ်ႊတိၵ်ႉ ၼိူဝ် ၊ တႃႇၵႂႃႇတူၺ်းသၢၵ်ႈႁိူဝ်းလူင် တၢႆႊတႅၼ်ႊၼိၵ်ႉ ဢၼ်ၸူမ်ႁၢႆၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလၢႆသိပ်းပီပူၼ်ႉမႃး ။ ႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉၼႆႉ ႁၢႆၵႂႃႇၶမ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ၼႂ်းႁိူဝ်းႁၢႆၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊပၼီႊ...

ၶုၼ်ၽွင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈႁဵတ်းဝတ်း 10 ပီ သင်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်းမူတ်းတႃႇ 700 ဢၼ်

ၶုၼ်ၽွင်းဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မိူင်းထႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈႁဵတ်းဝႂ် 10 ပီ ပၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃးတႃႇ 700 ပၢႆၼၼ်ႉ  မီးလၵ်းထၢၼ်ၼႅၼ်ႈၼႃဝႃႈဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆသေ သင်ႇယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ(ယႃႉ/ၵဵပ်းသိမ်း) ၶိုၼ်းတင်းမူတ်းဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 18/6/2023 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဵတ်းဝတ်းဝႂ် တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ 3 ၵေႃႉ ပူတ်းထွၼ်ၼႃႈၵၢၼ်သေ သင်ႇၶၢႆႉတီႈယူႇ၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 19...

သၢဝ်တႆးႁူမ်ႈႁပ်ႉၼေႃႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး ယိုၼ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း

ၵျုၼ်ႊ 15 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ ၼေႃႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ၽိထႃႊ လိမ်ႉၸရိူၼ်းရတ်ႉ (ว่าที่นายกรัฐมนตรี)လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶွပ်ႈၵုၼ်း မုၼ်တၢင်ႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၵဵင်းမႂ်ႇ ဢၼ်လႆႈယွၼ်ႇဝႂ်ၵၢင်ၸႂ် လိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈတီႈလမ်းပၢင်း ၊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝႆႉဝၢင်းၸႂ်သေလိူၵ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပႃႇတီႇ ပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်း ၶဝ်ႈသၽႃးၼႂ်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်းတင်းမူတ်း။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 14 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၽူႈၼမ်းပႃႊတီႊၵၢဝ်ႉၵႆ ၼေႃႇၸွမ်ၽွင်းလူင်ထႆး လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ လမ်းပၢင်း...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး ပႃႇတီႇ ၵၢဝ်ႉၵလႆႊ လႄႈ ၽိူဝ်ႉထႆး ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆးဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းၸၼ် ၶၼႅၼ်းသဵင်ပႃႇတီႇၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇ ၵၢဝ်ႉၵလႆႊ လႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်း ၼမ်းၼႃႈဝႆႉသေပႃႇတီႇ ၽိူဝ်ႉထႆး(ပိူဝ်ႈတႃႇထႆး) ၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ၼမ်သုတ်းထိသွင်ဝႆႉ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝၼ်းတီႈ 14/05/2023 ၼႆႉ ဝၢႆးလင်ၸွမ်ၽွင်းလူင် ပရႃႊယုတ်ႉ ၵျၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းထႆး ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 9 ပီ ၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းထႆး၊ ပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႆႉထတ်းတွၼ်ႈတႃႇ...

လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မေႊ 14 ဝၼ်း

မိူင်းထႆး ပဵၼ်မိူင်းၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ ဢၼ်မီးၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းလူၺ်ႈ ၸၢတ်ႈ သႃသၼႃ ၽရႃႉမႁႃၵသတ်ႇ (ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း) မီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မႃးပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸုပ်ႈၵၢၼ် 4 ပီ ၶွင်ၸုပ်ႈၵၢၼ် ဢႃယုလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၶွပ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၸုပ်ႈပီ ဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထုၵ်ႇၾၢႆႇၶတ်းၶႂၢင် ၵၢဝ်ႇၼႄးၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၵိၼ်ငိုၼ်းၵိၼ်လၢၽ်ႈ  ဢမ်ႇသိုဝ်ႈသႂ် ဢမ်ႇမေႃ ႁဵတ်းမေႃပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းၽၢတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလူမ်ႉၸူမ်...

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၾရႅၼ်ႊသိတ်ႉသ် တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵၼ်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

မုၼ်ၸဝ်ႈပူပ်ႉ ၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ၾရႅၼ်ႊသိတ်ႉသ် မွၵ်ႇလၢၼ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းဝၼ်းပီမႂ်ႇၶႄႇ ဝၼ်းတီႈ 21/01/2023 ၼၼ်ႉ တူၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ဢႃယုမီး 129 ပီ ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၶျၢမ်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး ၺႃးၾႆးၽဝ်ယႃႉလူႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီလူင်လၢင်၊ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတေႃႇၵၼ်။ ၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵျွင်းဢၼ်မီးဢႃယုႁိုင်ၼၢၼ်းသုတ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ။ ပဵၼ်ၵျွင်းၽြႃးဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းတႃႇၸၢဝ်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ၶဝ်ႈၽဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14...

ၶိူင်ႈမိၼ် မိူင်း ၼီႊပေႃႊတူၵ်း ၵူၼ်းတၢႆ ႁိမ်းၸမ် 70

ဝၼ်းတီႈ 15/01/2023 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ် ATR 72 သၢႆၵၢၼ်မိၼ် Yeti Airlenes ၶွင်မိူင်းၼီႊပေႃႊ တူၵ်းတီႈဝဵင်းပေႃႉၶ်ႁႃႊရႃႊ မိူင်းၼီႊပေႃႊ ၵူၼ်းၼိူဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ပႃးမႃး 72 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတၢႆ 68 ၵေႃႉ လွတ်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် 72 ၵေႃႉၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ...

ထႆးတီႉၶႄႇ ၸိူဝ်းဢၢၼ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တေၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ 16 ၵေႃ့ ဢၢၼ်းတေၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၵၢၼ် ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီ့ၺွပ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတၢတ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ် Dec ၼႆ ဢူးမူဝ်းၵျဵဝ်း ၽူႈတူင့်ၼိုင်ၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇဝႆ့တီႈ သိုဝ်ႇ VOA။ ၵူၼ်းၶႄႇ 13 ၵေႃ့ၼႆ့ ဝီႊသႃႊတႃႇယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး...

Time Magazine  လိူၵ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇလီပီ 2022 (Person of the year 2022)

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်ႊ ဝူဝ်ႊလွတ်ႊတီႊမီႊယႃႊ ၸႅၼ်ႊလႅၼ်ႊသၵီႊ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တူဝ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပီ 2022 (Person of the year 2022)။ Time Magazine ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းပုတ်ႉ 7/12/2022 ၵၢင်ၶမ်ႈဝႃႈ လိူၵ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ယူႇၶရဵၼ်း ၸႅၼ်ႊလႅၼ်ႊသၵီႊ ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတူဝ်ယၢင်ႇလီၼႂ်းပီ 2022...

ၸဝ်ႈၸၢႆး Charles ဢႃယု 73 ပီ  ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၢင်ၸႃႇပၼ ၼၢင်းႁေႃၶမ်း တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19/9/2022

ၼၢင်းႁေႃၶမ်းလူင်မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢႄႊလိသပႅတ်ႉ ဢႃယု 96 ပီ ၼင်ႈႁေႃမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီ လူႉသဵင် ၼွၼ်းၽေးၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ (ဝၼ်းတီႈ 9 မိူင်းတႆး) ။ ဝၢႆးလင်မၼ်းၼၢင်းၼွၼ်းၽေး ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼၢင်း ၸဝ်ႈၸၢႆး Charles ဢႃယု 73 ပီၼၼ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း