Sunday, May 26, 2024

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၼႂ်းပွႆးလိူၼ်းသိပ်းသွင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးပီၼႆႉ မီးယူႇ 396 လုၵ်ႈ

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ- သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင် ပွႆးၶႄႉၶႅင်ႇႁူင်းၾႆးမိၼ် (တသွင်ႇတႅင်ႇ) ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်း ဝူင်ႈၼႃႈၼႆႉ   ႁူင်းၾႆးမိၼ် ၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇၵၼ်မီး 396 လုၵ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းထီႉ 4/11/2019 တေမႃးၼႆႉ ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေတႄႇယဝ်ႉလႄႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇႁူမ်ႈသဵင်ႈမီးယူႇ 396...

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ဝတ်ႉၵျွင်းမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တၢၼ်းတၢင်ႇၵွင်ၾႆး ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၸိုင် ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တႃႈၶီႈ လဵၵ်း ဢိၵ်ႇပႃး တၵ်ႉၵႃႇတီႈၸမ်ၵႆ တေႁူမ်ႈၵၼ် ယုၵ်ႉဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်...

ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၼၢႆး ငဝ်းလၢႆးတေပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်းယူႇႁိုဝ်

ဝၼ်းတီႈ  4/10/2019   ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း မိူင်းၼၢႆး လႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် cးႁႂ်ႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶိုၼ်းမွပ်ႈႁေႃမိူင်းၼၢႆး ပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈ တႆးလႆႈလုမ်းလႃးၵုမ်းၵေႃႇ ႁၵ်ႉသႃၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။   ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈႁေႃၼႆႉ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇတႆး ယၢမ်ႈလူင်းမိုဝ်းၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၼ်သင်၊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃး။ ႁၼ်ထိုင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ  ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ...

ပွႆးလေႃႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝတ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ တေယေႃးမုၼ် ပွၼ်ႈထမ်း

ၼႂ်းပၢင် ပွႆးလေႃႉ/ ပွႆးလိူမ် ဢၼ်တိမဢႅၵ်ႉၵိၸႃပၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်မၢၵ်ႇ ၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ တေယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တေႇသၼႃႇႁေႃးတြႃး/ ပွၼ်ႈထမ်းၼႆႉ တေတႄႇၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24-29/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုၼ်ႈ တႃႇၶၢဝ်း တၢင်း 6...

ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇႁဵတ်းပွႆးသၢဝ်းသၢမ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉမႃး ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တႄႇႁဵတ်း ပွႆးသၢဝ်းသၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပွႆး 23 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပီၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း 20-21/10/2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်း တီႈ ဝတ်ႉၵေႃႇမိူင်း/ ၵျွင်းတေႃႇၵၢင်ဝဵင်း ပၢင်ႇပွႆးၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း...

ၸဝ်ႈမိူင်းၽူင်း ၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ် တဵမ် 6 လိူၼ် သင်ၶတႆးၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၽႃးဝၼႃးသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇႁႂ်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ(ႁိုဝ်/ ၸဝ်ႈမိူင်းၽူင်း) ယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း တီႈ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 6 လိူၼ်ၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ၶတႆး ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင်။ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:30...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၼႂ်းပွႆးလိူၼ် 12 ထႆး “လွႆးၵရထူင်း”

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃႈၼူၵ်ႉ/ ၵႃႈတူဝ်း ၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ၾိင်ႈထႆးႁဵတ်းပွႆး “ ပွႆးလွႆးၵရထူင်း” ပွႆးတွပ်ႇတႅၼ်း ၵုင်ႇမုၼ်မႄႈၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 12/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၸိုင် ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ တင်း သမႃးၽၼ်း ၶျူၼ်ႊၶျၢတ်ႉတႆး တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႆၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈမိၵ်ႈမၢႆတႆး ဢိၵ်ႇပႃး တၢင်းၵႃႈၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး...

ပွႆးလွင်းသွမ်းသၢၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ

ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းၵဵင်းတုင် တင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ...

ပွႆးၽြႃးလူင်းမိူင်း တီႈလၢႆးၶႃႈ ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလူင်းတုင်းသွမ်းမီး ႁဵင်ပၢႆ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း/ လွင်းသွမ်း ပွႆးၽြႃးလူင်းမိူင်း လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2019 (တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃး ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း ၼႂ်းပွႆးၽြႃးလူင်းမိူင်း။...

ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင် မၢႆ 2 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တေပူၼ်ႉ ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႁူမ်ႈၵၼ်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် မၢၵ်ႇ ၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/10/2019 ၸိုင် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင် (2) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ မဵဝ်ႉမ...

သွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်လူႇသွမ်းသၢၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ သၢပ်ႇၼမ်ႉၶွင် 400 တူၼ် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ

ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်းသၢၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ 5 ၸိုင်ႈမိူင်း တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ လီ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆး - ထႆး လူႇတၢၼ်း လွင်းသွမ်း...

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တူၼ်ႈတီး TJA တေၶဝ်ႈၶဵင်ႇပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ပွႆးလိူၼ် 12 တူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေပွႆႇ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁူင်း ၾႆးမိၼ် ၼႂ်လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း။ ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-12/11/2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း တီႈ ၵၢင်ပၢင်ႇဢဝေႇယႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ႁူမ်ႈ...

ၸုမ်းပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် လွင်ႈတႆးယူၼ်း လူင်းဢႅဝ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၸၢမ်ၵႃး ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ/ဢိၼ်းလေး

ဝၼ်းတီႈ 7/10/2019 ၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၾိင်ႈငႄႈတႆး ပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ၵဵဝ်ႇၵပ်းသႃသၼႃ တႆးယူၼ်းယဝ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းဢႅဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၸၢမ်ၵႃး ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢၼ်တႆးယူၼ်း ယၢမ်ႈႁွတ်ႈတႄႇတင်ႈ ယူႇသဝ်းမႃး။ “ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတီႈၸၵွႆႇ ၸၢမ်ၵႃး။  လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်မႃးယူႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ AD 1479 ပုၼ်ႉၼႆ။ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်မွၵ်ႈ...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၸၼ်ထရင်းသီ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်လီ

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၸၼ်ထရင်းသီ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢႃယုၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ (ဝႃႇသႃ 51 ဝႃႇ)၊ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸႃႇၵလဵင်ႉလူ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 5-6/10/2019 ၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ/ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်မႃးလူႇတၢၼ်း လဵင်ႉလူ ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူး ဝႃးပၽတ်းထမ်းမရင်းသီ(ၸဝ်ႈၶူးဝႃးၸၼ်ထရင်းသီ)...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်းပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း

ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/10/2019 ။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ။ ပၢင်လူဢၢၼ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် သွင်တွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိ (ဝတ်ႉဝေလုဝုၼ်ႇ) ၸဝ်ႈၶႂၢၼ်မိူင်း ( ၽူႈၼမ်းၼႃႈငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း