Wednesday, December 6, 2023

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊတႃႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈၵဵင်းတုင်

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ပၢင်ယႂ်ႇၼၼ်ႉ မွပ်ႈပၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတူၼ်ႈတီး ၸတ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တေ ၸတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/8/2019 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊတႃႇၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီ မႂ်ႇတႆး 2114 တီႈၵဵင်းတုင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈပႃး ဝၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး၊...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ်

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁေႃးလွတ်ႈပလိၵ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23-24/7/2019 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပိင်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈတေၸတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

ပၢင်ပွႆးလူင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတေႁပ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း 2 ပီ 1 ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ  ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင် ဝႃႈတေႁပ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈတႃႇ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ဢမ်ႇပႆႇသၢင်ႇထုၵ်ႇလီလႄႈသင် တႃႇဢဝ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉလၼ်ႈ တေၸတ်းပၢင်သွၼ်ႁႆႇၵွင် မွင်း လၢႆးၵႃႈဝႅၼ် ၽွင်းၼႂ်းဝႃႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးႁႆႇ ၵွင်၊ မွင်း သိူင်းလႄႈ လၢႆးၶႅၼ်ႉ/ၶွၼ်ႉ/လႅဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇ 3 လိူၼ်။ ၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ပၼ်ၵူႈၶမ်ႈ တင်ႈတႄႇ 7:00 -10:00 တေၾိုၵ်းသွၼ်ပၼ် လၢႆးႁႆႇၵွင်၊ မွင်း၊ သႅင်ႇ၊ လၢႆးၶႅၼ်ႉ၊...

UNESCO ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ   မၵ်းမၼ်ႈဝဵင်းႁေႃၶမ်းၵဝ်ႇမၢၼ်ႈ ပူးၵမ်ႇ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၶူဝ်းပူၺ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

UNESCO ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျူႊ လၢႆႊမၵ်းမၼ်ႈဝဵင်းႁေႃၶမ်းၵဝ်ႇမၢၼ်ႈ ပူးၵမ်ႇ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၶူဝ်းပူၺ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ World Heritage ။ ယူႇတီႈပၢႆးပၺႃႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸုမ်းယဵၼ်ႇငႄႈလႄႈပၢႆးသၢႆႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈၼႃႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၶဝ်ဝႃႈ UNESCO လႆႈတႅပ်းတတ်းတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶူဝ်းပူၺ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်း ဢၸႃႇပႆႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ်...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸတ်းပၢင်မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝတ်ႉၵျွင်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ ဢၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈယဝ်ႉၸၼ်ႉ B.A ၾၢႆႇသႃသၼႃ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵႃလီႉ ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း တိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉပၼ်ၸဝ်ႈၶူး။ ဝၼ်းတီႈ 4-6/7/2019 တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူဝ်ၵျွင်းၵုင်းပဝ်း လႄႈ ဝဵင်းၵႃလီႉ တင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး ဢၢပ်ႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းလႄႈ ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး

ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႇလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး  တီႈဝၢၼ်ႈလိၼ် ၽုင်ႇ လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း။ မီးသင်ၶ လႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၾၢႆႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ (ဥပဒေချုပ်) လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ၊...

ပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်းတႃႈၵုင်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ။ လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  20 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/06/2019 ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်း ၽူႈၸိသင်ႇ တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း တႃႈၵုင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး (ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ႇယွင်ႁူၺ်ႈ) ၊ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ပိုတ်ႇပၢင်၊ တေဢၢၼ်းၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉၼႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ တီႈပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၼေသိူဝ်ႈၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်း...

ႁူင်းၼေပိုၼ်း National Museum ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ

ႁူင်းၼေပိုၼ်း National Museum ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း သိူဝ်ႈၽႃႈ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ဢၼ်ႁၢင်ႈလီမီးၵႃႈၶၼ် ဢၼ်မီးဢႃယုယၢဝ်းၼၢၼ်း ပၢၵ်ႇပီပၢႆၼၼ်ႉၼႆသေ ႁူင်းၼေပိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9 ထိုင်...

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝတ်ႉထၢတ်ႈပူင်ႇလူဝ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 49 ပီ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးပၺ်ၺႃသႃရ(ၸဝ်ႈဝိသဵတ်ႇ) ဢႃယု ၶွပ်ႈတဵမ် 49 ပီ ဝတ်ႉထၢတ်ႈပူင်ႇလူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးပၺ်ၺႃသႃရ ဢၽိဝိသေသ လိတ်ႉသိပေသရ သႃသၼႃလင်ၵႃႇရ မႁႃသတ်ႉထမ်မၸေႃးတိၵၻၸၽတ်ႉတၼ်တ ပၺ်ၺႃသႃရ ဢၵ်ႉၵထမ်မ ဢႃယု ၶွပ်ႈ 49...

ၸဝ်ႈၸၢင်းယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းထူၼ်ႈ 9 ဝၼ်းသေ ထၢၵ်ႈလူင်းၵျွင်းယဝ်ႉ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းထၢၵ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း သိုပ်ႇႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 02/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ထၢၵ်ႈတီႈဝတ်ႉသၼ်ပႃႇတိုင်း ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ...

တႆးႁွတ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ တေယုၵ်ႉယွင်ႈႁူမ်ၸူမ်း Dr. ၸဝ်ႈတိုၼ်းတႆး တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ

တူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈႁူမ်ၸူမ်းၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး Dr. ၸဝ်ႈ တိုၼ်းတႆး တီႈ ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တိုဝ်ႉတၢင်း ၸဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်းၶူး Ph.D in Buddhist Studies တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃၸုလႃး လူင်းၵွၼ်းရၢၸ်ႉ ဝိထယႃးလႆး မိူင်းထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 29/05/2019...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းသႃသၼႃ ပုၼ်ႈတႃႇမႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး။ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း တီႈဝတ်ႉမႄႈတႅင် ၸႄႈဝဵင်း မႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း...

မိူင်းၼၢႆးႁဵတ်းပွႆးၼူၾႆးတီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၵၢဝ်ႇယွၼ်းၾူၼ်ၼမ်ႉ ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼူၾႆး တီႈၼမ်ႉႁူးၸၢၵ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး သေ တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းၼမ်ႉယွၼ်းၾူၼ် ႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈယူႇမူၼ်ႈ ၵတ်းယဵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/5/2019 သင်ၶၸဝ်ႈပဵၼ်ၵဝ်ႉၵၼ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၼၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပွႆႇၼူၾႆး ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး ဢၼ် ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃးပၢင်သိုပ်ႇပၢၼ်။ ပၢင်ပွႆး ၼႆၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸၢၵ်ႈတေႃႇၼမ်ႉႁူး...

မႃးႁူႉၸၵ်းပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉၵၼ်  

ၼိုင်ႈပီတီႈဢေႇသုတ်း တေလႆႈထူပ်းပီမႂ်ႇတႆး၊ ယဝ်ႉပီမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ၊ ပီမႂ်ႇၶႄႇလႄႈပီမႂ်ႇ သွၼ်းၼမ်ႉ ပၼ်ႇပဵၼ်သင်ၶႃရယူႇၸိူင်ႉၼႆ။   ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ ပဵၼ်ၾိင်ႈၸၢဝ်းၵလႃး မိူင်း ၸမ်းပူး(ၸမ်ႇပူႇတီႇပႃႇ-ဢိၼ်းတိယိူဝ်း၊ ၼီႊပေႃးလ်၊ ပႃႊၵိသ်ႉသတၢၼ်ႊ လႄႈပင်ႊ ၵလႃးတဵသ်ႉ) ၸိူဝ်းၼပ်ႉယမ် ၶုၼ်သၢင်ပြမ်ႇ မႃႇၶဝ်မႃးဢွၼ်တၢင်း။ ဝၢႆးမႃး လႆႈၽႄႈၶဝ်ႈ မႃးၼႂ်းမိူင်း ၾင်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇမႄႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၸွမ်းၵူၼ်း ၵႃႉၵူၼ်း ၶၢႆၸၢဝ်းႁိၼ်ႇတူႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း