မိူင်းၵဵင်းတုင် တေပူၵ်းပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၾႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင်

0
668

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ် တေပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် “ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်လူင်” တႃႇပဵၼ်မဵတ်ႇမၢႆၵိုၵ်းပိုၼ်း မိူင်းၵဵင်းတုင်။

Photo: by Sai Sai – ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင် “ၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ်လူင်”

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/6/2020 ပွတ်းၼႂ် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၶွမ်ႊမတီႊ ႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၵိုၵ်းပိုၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလၢႆလၢႆၾၢႆႇ ၼိမၼ်တၼသင်ၶၸဝ်ႈ မႃးသုတ်ႇမုၼ်း ဢွင်ႈတီႈတႃႇတေပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃ မႁႃၶၼၢၼ်လူင် တီႈဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ သၢင်ႈဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်တီႈ မၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် -ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by Sai Sai- သင်ၶၸဝ်ႈ မႃးသုတ်ႇမုၼ်းတႃႇဢွင်ႈတီႈတေပၵ်းႁုၼ်ႇသင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင်

ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ ႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၵိုၵ်းပိုၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ ၵေႃႈၸႂ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶူးမေႃ မႁႃၶၢၼ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ။ ဢၼ်တေႁဵတ်းၼႆႉမီး 2 တီႈ၊ တီႈၼိုင်ႈပဵၼ်တီႈဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇ တီႈၼႆႈတေႁဵတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸုၵ်း။ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်တီႈၽၵ်းတူဝဵင်း ပႃႇလႅင် တီႈၼႆႈတေႁဵတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶိုင်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸဝ်ႈမႁႃၶၼၢၼ် ႁိုဝ် ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸုၵ်း ဢၼ်တေဝႆႉတီႈဝၢင်းႁူဝ်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်တွင်းလေႃႇႁဵတ်း၊ တၢင်းသုင်မီး 9 ပေႇပၢႆ 9 ပႅၵ်ႉ၊ ပလၢင်ႇမီး 8 ပေႇပၢႆ၊ တေႁဵတ်းပႃးသူၼ်မွၵ်ႇ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တူၼ်ႈတွၵ်ႇ၊ ၽႃႁူဝ်ႉမၼ်းတေသိူဝ်ႇၶႅပ်းမၢၵ်ႇႁိၼ် ပဵၼ်ၸၼ်ႉသုင်သုင်ဝႆႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶိုင်ႈတူဝ် ဢၼ်တေဝႆႉတီႈၽၵ်းတူဝဵင်း တီႈပႃႇလႅင်ၼၼ်ႉတႄႉ   တေပဵၼ်မၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ၾၢႆႇၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by Sai Sai- သင်ၶၸဝ်ႈ မႃးသုတ်ႇမုၼ်းတႃႇဢွင်ႈတီႈတေပၵ်းႁုၼ်ႇသင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင်

ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်ႁဝ်း ၼႂ်းၸဝ်ႈၾႃႉ 40 တူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸဝ်ႈမႁႃႇၶၼၢၼ် ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ၊ ၶူးဝဵင်း ၽၵ်းတူဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မၼ်းၸဝ်ႈတႄႇၵေႃႇႁဵတ်းမႃး၊ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်းသိုၵ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ၊ သူၼ်းတုမ်ၶႅၼ်ႇ၊ ပဵၼ်ၶူးမေႃလူင်ၾၢႆႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုၼ် ၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင်ၾၢႆႇမိူင်း၊ ထမ်းဝေႇသၼ်ႇတရ ၵေႃႈပဵၼ်မၼ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇသဵင်ႈသဵင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇယွင်ႈယေႃး ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းတႆးႁဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁဵတ်းဝႆႉယူႇတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ (မၼ်းတလေး) ၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်လိူၼ် တေယဝ်ႉတူဝ်ႈ၊ ယိူင်ႈဢဝ်ဝႅပ်ႇယၢင်ႇ ဢၼ်ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ တႅမ်ႈဝႆႉ။ တေသႂ်ႇပႃးသိူၵ်ႈပိုၼ်းလိၵ်ႈသီႇၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈၶိုၼ်၊ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈပလၢင်ႇမၼ်းၸဝ်ႈသီႇၾၢႆႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by Sai Sai- ႁၢင်ႈမိူၼ် ႁုၼ်ႈႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈလူင်

“ထႅင်ႈ 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေၵႂႃႇပူၵ်းသုမ်ႉတီႈၼၼ်ႈ၊ သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်ၽႂ်ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် မိူၼ်ၼင်ႇပုၼ်၊ ၶႅပ်းမၢၵ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်းမႃးလႆႈယူႇ”- ၸၢႆးသၢမ်တိပ်ႉသိူဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ တူၵ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမွၵ်ႈ 200 သႅၼ်ပၢႆ လုင်းၸၢႆးတိပ်ႉဢွၼ်ႇ ၶွမ်ႊပၼီႊၼွင်တုင် ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။ ပလၢင်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼသတ်ႉထႃး 2 ၵေႃႉ ၸၢႆးၸၢႆးမူဝ်းတွၵ်ႉၵႄႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၸၢႆးၶမ်းသႂ် KN ၵဵင်းတုင် ၼႆႉၵေႃႈ​သဵင်ႈမွၵ်ႈ 200 ။  ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းထႅင်ႈသူၼ်မွၵ်ႇ ၽုၵ်ႇမွၵ်ႇ၊ သိူဝ်ႇပိုၼ်ႉၶႅပ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းတေသဵင်ႈမွၵ်ႈ 1,000 ပၢႆ-ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၶပ်းၶိုင်ၸတ်းဝၢင်းဢွင်ႈတီႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးၸၢၵ်ႈ ႁပ်ႉႁဵတ်းပၼ်-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE