ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထိုင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸဵဝ်းပူၼ်ႉ ၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယူႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်ႇမတြႃး ထိုင် ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ၊ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇၽႃႇဝၼႃႇ ႁႂ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉၸဵဝ်းပူၼ်ႉၵၢပ်ႈၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။

Photo by – Sao Su Kham/ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ထမ်ႇမတြႃးထိုင် လုၵ်ႈသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ် တင်းသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးတင်းလၢႆ ၵူႈဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း၊ ၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းတင်းလၢႆ တွၼ်ႈတႃႇၼႂ်းဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ လိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း (ၾၢႆႇမိူင်း) ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်ပႅတ်ႇမူၼ်း (ပထမ) ဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ်လႄႈ ဝႆႉသတိလီ၊ ႁႂ်ႈမေႃယူႇသဝ်းၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃးၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Photo by – Sao Su Kham/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “မီးၸႂ်ဢေးလူၵူၼ်းသတ်းတဝႃႇတင်းလၢႆ ၼႂ်းလေႃးၵ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၶဝ်တင်းလၢႆ လႆႈၺႃးလွင်ႈၽေးတုၵ်ႉၶရေႃးၵႃႇလူင် လူင်းမိူင်း ၵႃႇလပဵၼ်ၵႂႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼႂ်းလူၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ။ ႁဝ်း ၸဝ်ႈသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇပၼ်ၵူႈဝၼ်းဢမ်ႇၶၢတ်ႇ ယွၼ်းသူးတွင်းႁႂ်ႈရေႃးၵႃႇၵၢင်းယၢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းလေႃးၵ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းသတ်းတဝႃႇ တင်းလၢႆ လႆႈပူၼ်ႉတုၵ်ႉၶၼႆႉသၵ်းၵမ်း၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးတူဝ်ၸႂ်ၵတ်းယဵၼ်ပူၼ်ႉၽေးၶဵၼ်သၵ်းၵမ်းတႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sao Su Kham/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၶမ်ၸႂ်မႆႈၸႂ်သင်၊ မီးတူဝ်ၸႂ်ၵတ်းယဵၼ် ယူႇလီသုင်းဝၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တြႃးလီမႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လႆႈႁၼ်ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃးတႄႉ ပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယူႇ။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယူႇၵူႈလွင်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၵူၺ်း ။ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလွမ်ႉဝႆႉပၼ် မွၵ်ႈ 3 ထၢပ်ႈၼႆႉ။ လွင်ႈ ၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း တႃႇၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်သင် ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sao Su Kham/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း ၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ (ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း) ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ။ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈပူတ်းၶေႃႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶိုၼ်း ၼႂ်းပီ 2022 ၼီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE