ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈတၢင်ႇပၼ်ပၢႆႉၸိုဝ်ႈ ၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈၶိုၼ်း

0
305

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၵ်ႇသဵင် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈ တၢင်ႇပၢႆႉမႂ်ႇဝႃႈ “သူၺ်ႇၶျၢၼ်းမျေႉၸေး” ၼႆၼၼ်ႉသေ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈတၢင်ႇပၼ်ပၢႆႉၸိုဝ်ႈ “ၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈ” ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈ ဢၼ်လႅၵ်ႈတၢင်ႇပၢႆႇဝႆႉဝႃႈ သူၺ်ႇၶျၢၼ်းမျေႉၸေး

ဝၼ်းတီႈ 22 /6/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၵၢင်ၼႂ် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပူတ်းပၢႆႉၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈသေ တၢင်ႇတႅၼ်းပၢႆႉဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “သူၺ်ႇၶျၢၼ်းမျေႉၸေး ”။ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵၢတ်ႇ ဢူးမွင်ႇငႄႇ လႄႈၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ၼေၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ 330 ၵေႃႉ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလႅၵ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ။

 

ဝၢႆးလင်တၢင်ႇပၢႆႉၸိုဝ်ႈမႂ်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈယွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ၼႆလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 22 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶိုၼ်းပူတ်းၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇလူင်းဝႆႉယဝ်ႉၼႆ ၸၢႆးႁၢၼ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈၵူၺ်းလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းပူတ်းပၢႆႉလူင်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶဝ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇလႄႈၶဝ်ၶၢႆၶူဝ်းဢမ်ႇလီဝႃႇ။ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇတၢင်းၸိုဝ်ႈၶႃႈလေႃႇ။ ၶဝ်တိုၼ်းၶႂ်ႈယႃႉၸိုဝ်ႈတႆးသေ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁဵတ်းၶွင်မၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ- ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆး ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈ ပဵၼ်ၵၢတ်ႇၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်လႂ် ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶႂ်ႈလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လႅၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸေႈမိူင်း သႅၼ်ဝီလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေၵဵပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢႆးမိုဝ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆးသေ တေတုၵ်းယွၼ်းတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇၸိုဝ်ႈ ၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈ ၼႆၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ႇတီႈဢၼ်ၼေဝႆႉတီႈယူႇၵၢတ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ

ဢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႈဢဝ်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇ တၢင်ႇပၢႆႉမႂ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈၸိၸမ်ႈဝႃႈ မိူၼ်တၢင်း ၶၢမ်ႈၼႃႈၵၢႆတႃ လူမဝ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵေႃလိၵ်ႈလႆၢး၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး လႃႈသဵဝ်ႈၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ” ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ပူတ်းပၢႆႉ ၸိုဝ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉဝႆႉၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၶဝ်ႈပႆႇတၢင်ႇပၼ်ပၢႆႉ ၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈ ၼႆၼၼ်ႉၶိုၼ်း။ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်တၢင်ႇပၼ်ပၢႆႉၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈၼၼ်ႉၶိုၼ်းဢေႃႈ။ လၢႆးလႃႈလီႈႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းၼၼ်ႉ ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇမၢၼ်ႈသူႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပဵၼ်ၵၢတ်ႇၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ်။ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လဵၼ်ႈ။ ဝၢႆးမႃး တႅပ်းႁဵတ်းတႃႈရူတ်ႉမၢၼ်ႈသူႈ ၊ ၵၢတ်ႇလူင်မၢၼ်ႈသူႈ၊ မၢၼ်ႈသူႈပလႃႇၸႃႇ ၼႆမႃး။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉၶိုၼ်းတေလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈၵၢတ်ႇပႅတ်ႈၼႆႉ မိူၼ်တၢင်းၶႂ်ႈယႃႉမွတ်ႇၸိုဝ်ႈတႆး  ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ၸိုဝ်ႈမၢၼ်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၶႆႈၼေၼင်ႇၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE