သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႆယၢၼ်ၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလ

0
339

သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် သုတ်ႇမုၼ်းဝၢၼ်းပရိတ်ႈရတၼသုတ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈလွတ်ႈၵၢင်း ၽေးၶဵၼ်ၶေႃႉၵဵဝ်ႇ ရေႃးၵႃႇ ၵူႈသမ်ႇသႅၼ် ပိူင် ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈရတၼသုတ်ႈ တီႈပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈသြႃႇဝိၸႃႇရၼ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ (ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး) တင်း ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝိမလ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇမူၺ်ႇတေႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်း ဝၢၼ်းပ ရိတ်ႈ ရတၼ သုတ်ႈ တီႈႁူင်းထမ်းလူင်သုဝၼ်ႇၼၽူႇမိ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်း ဝိၸႃႇရၼ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ဢုပ်ႇၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝိမလ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇ မူၺ်ႇတေႃႇသေ သွင်ၵၢၼ်ႇ သွင်ၵျွင်း တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈ ရတၼသုတ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်း ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ၼႂ်းၵျွင်း ၼွၵ်ႈၵျွင်း၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉၼွၵ်ႈပွၵ်ႉ၊ ၼႂ်းဝဵင်းၼွၵ်ႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တင်းၵမ်ႇၽႃႇ ႁႂ်ႈမီးတင်းၵတ်း ယဵၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ၵၼ် ၼႆၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သင်ၶၸဝ်ႈ သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈရတၼသုတ်ႈ တီႈပၢင်လူင်

ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈၼႆႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ သွင်ၵျွင်း ဢဵၼ်ႁႅင်း 200 ပၢႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလွတ်ႈဢၢၼ်ႇ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈၵၼ်ဝၢၼ်းပရိတ်ႈၵႂႃႇ ၵူႈၶမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်းသေ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမွၵ်ႇပၢင်းသင်ၶၸဝ်တၢင်းလႂ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၵေႃးပၵ တင်း သင်ၶၸဝ်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ် သေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ လူၺ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၢင်လူင် လၢတ်ႈၼႄၼင်ၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၵိင်ႇၽေငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း လွတ်ႈပရိတ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝတ်ႉမွၵ်ႇမႆႇ ၵွင်းမူးၶမ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသုတ်ႇမုၼ်း ႁိမ်း 200 တူၼ်/ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE