ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၽႃႇဝၼႃႇ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၵႆယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ သူင်ႇလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းလႄႈ သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈရေႃးၵႃႇလူင် ၵႃလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ၸဵဝ်းႁၢႆၸဵဝ်းၶႅၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sao Su Kham/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 6/5/2020 ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း (ဝၼ်းဝိသႃႇၶႃႇပူးၸႃး) ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ယေႃး တူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုၵ်ႉတိုဝ်းၵမ်သိလ် ယူႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ သူင်ႇလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ ပွင်ႇလႅင်းထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႄႈ သုင်းဝၢၼ်ယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း လုမ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈ သိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉႁဝ်းၶႃႈ မဵတ်ႉတႃႇထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sao Su Kham/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင် လုၵ်ႈသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ်တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉပွင်ႇၸႂ်ၵူႈၵေႃႉ ၶိင်းၵူၼ်း လွင်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ပုတ်ႉထ ၸဝ်ႈၵိူတ်ႇ၊ ပဵၼ်ဝၼ်းၸဝ်ႈၽြႃးႁုပ်ႈလႆႈသပ်ႉပေႇၺုတၺၢၼ်ႇ၊ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်မုၼ်ၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၶဝ်ႈပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇ။ ၼႂ်းလေႃးၵၵမ်ႇၽႃႇဢၼ်ပဵၼ်ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇတင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ဝႆႈသႃပူႇၸေႃႇ ၵၼ်ႇတေႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလီမီးမင်ႇၵလႃႇမီးၵုသူလ်ႇယႂ်ႇလူင်ႁူင်ႁၢင်းတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇတင်းလၢႆ လီႁူႉမၢႆတွင်းဝႆႉၵိုမ်းၵိုမ်း ယႃႇပေလူင်လိုမ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၽြႃးၵေႃးတမ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၼမ်ႉၸႂ်လီတေႃႇပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ၊ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉယမ်ၵၼ် ဢဝ်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ဢွၼ်လီ ဢၼ်မုၼ်သုင်ၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီးၸႂ်မႁႃႇမဵတ်ႉတႃႇ မႁႃႇၵရုၼႃႇ ဢေးလူႁၵ်ႉႁႅင်းပႅင်းယႂ်ႇလူင် ၼိူဝ်သတ်းတဝႃႇတင်းလၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sao Su Kham/ ၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးၸႂ်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃးယူႇၵူႈဝၼ်းယၢမ်း၊ ယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ။ ၸဝ်ႈမီးတူဝ်ၸႂ်ၵတ်းယဵၼ် ဝႆႉယူႇၵူႈၶိုၼ်းဝၼ်း၊ လႆႈၽႃႇဝၼႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တြႃး လီမႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ယွၼ်းသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈရေႃးၵႃႇလူင် ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းႁၢႆ ၶႅၼ်းသၢင်းလၢင်းတင်းသဵင်ႈ ၼႂ်းလေႃးၵၼႆႉ၊ ယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇ ႁႂ်ႈယူႇလီမီးတြႃးထိုင်ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၵၼ်တႃႉ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ တႄႇယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တႄႇၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ် မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2019 မႃး။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉ တဵမ်ၼိုင်ႈပီယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE