သင်ၶၸဝ်ႈၾၢႆႇမိူင်း (ၾၢႆႇယူၼ်း) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သုတ်ႇမုၼ်း(ထမ်း) ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ၽေးၵၢပ်ႈၵႃႇလ

0
381

သင်ၶၸဝ်ႈၾၢႆႇမိူင်း(ၾၢႆႇယူၼ်း) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သုတ်ႇမုၼ်းတီႈဝတ်ႉၽႂ်ၵျွင်းမၼ်း တႃႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း လွတ်ႈၽေး ၶဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ။

Photo by – Ngurn Kham/ သင်ၶၸဝ်ႈၾၢႆႇမိူင်း သုတ်ႇထမ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ယူႇတီႈၸဝ်ႈဢႃႇယႃးထမ်း သႆႇၵႅဝ်ႈ ၶေႇမႃႇၸရီး ဝတ်ႉလူင်ၸဵင်းယိုၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸီႉသင်ႇ ထိုင်သင်ၶၸဝ်ႈ တၢင်း ၾၢႆႇမိူင်း(ၾၢႆႇယူၼ်း) ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူႈတီႈတီႈ ႁႂ်ႈသုတ်ႇမုၼ်း(ထမ်း) တီႈႁူဝ်သိမ်ႇ(ဢုၿူဝ်းသူတ်း) ၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးယီႈ/တူႉယီႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းသင်ၶၸဝ်ႈၾၢႆႇမိူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ယူႇတီႈၸဝ်ႈဢႃႇယႃးထမ်း တီႈ ဝတ်ႉလူင်ၸဵင်းယိုၼ်းၸီႉသင်ႇလူင်း ၵူႈဝတ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သုတ်ႇထမ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၵဵင်း တုင်ၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ပႃးတၢင်းၵမ်ႇၽႃႇ ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေးၶဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေလႆႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်လႄႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Ngurn Kham/ သင်ၶၸဝ်ႈၾၢႆႇမိူင်း သုတ်ႇထမ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ဝၼ်းတီႈ 25-27/3/2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ဝတ်ႉၵျွင်းၼႂ်း ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းၼုင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းယွင်း၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ တေသုတ်ႇ(လွတ်ႈ) ၵႂႃႇၸွမ်းႁူဝ်သိမ်ႇၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

တူႉယီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁူဝ်သိမ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တေႁွင်ႉ (ႁူဝ်ပေႃးသထႃး) ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႉ (ႁူဝ်ၿူဝ်းသူတ်ႇ) ၼိုင်ႈႁူဝ်သိမ်ႇလႂ် တေမီး 10 ဝတ်ႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ လွင်ႈၵၢၼ်ႇသုတ်ႇမုၼ်းတၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈၾၢႆႇမိူင်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေသုတ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Ngurn Kham/ သင်ၶၸဝ်ႈၾၢႆႇမိူင်း သုတ်ႇထမ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိင်ႇၽေငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ သုတ်ႇမုၼ်း လွတ်ႈပရိတ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈၽေးၶဵၼ် တီႈဝတ်ႉမွၵ်ႇမႆႇၵွင်းမူးၶမ်း ၸႄႈ ဝဵင်း ၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ပၢင်လူင် ႁူမ်ႈၵၼ်သုတ်ႇမုၼ်းလွတ်ႈပရိတ်ႈရတၼသုတ်ႈ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ worldometer ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 471,035 ၵေႃႉ။ တၢႆ 21,283 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE