ထီႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၶၢႆႉၵႂႃႇဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ်မေႊပုၼ်ႉ

0
151

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၾၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ထီႇၸိုင်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢႆႉလိူၼ်ႈဝၼ်းပိုတ်ႇထီႇ၊ တေပိုတ်ႇဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်မေႊ တေမႃးပုၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Daily News- ထီႇဢၼ်ဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/3/2020

မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႊ ၽတ်ႉၶျရ ဢၼၼ်ႊတသိၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ထီႇၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 ဝႃႈ -“ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တႃႇႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼႆလႄႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇထီႇမိူင်းထႆးၵေႃႈ ဢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် (ဝၼ်းတီႈ 17 တေႃႇထိုင် 31/3/2020)ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉလီလီသေ ႁဝ်းၶႃႈတေၶၢႆႉၵႂႃႇပိုတ်ႇပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ပုၼ်ႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 လႄႈဝၼ်းတီႈ 16/4/2020 ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေ ဢမ်ႇပိုတ်ႇယဝ်ႉ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ  ထီႇ (ႁူၺ်)တႃႇ   တႃႇၶၢႆ 2 ၸုပ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 2/4/2020 တေႃႇထိုင် 30/4/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶၢႆယဝ်ႉ။  ယၢမ်းလဵဝ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေပိုတ်ႇထီႇပၼ်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 2/5/2020 ၼႆသေတႃႉ ပေႃးငဝ်းလၢႆးမႅင်းၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယင်းပႆႇယဵၼ်ၸိုင် ၸၢင်ႈၶၢႆႉသုတ်ႉ ဝၼ်းထႅင်ႈလႄႈ  ပေႃးမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

ထီႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ ၼိုင်ႈဝႂ်မီး 6 တူဝ်။  မီးသူးရၢင်းဝလ်း ထီႉ 1 ငိုၼ်းသူး 6 လၢတ်ႉဝၢတ်ႇ၊  မီးသူးၵႅမ် 2 သူး 1 သူး ၼိုင်ႈသႅၼ်ဝၢတ်ႇ၊ သူးထီႉ 2 မီး 5 သူး  1 သူး သွင်သႅၼ်ဝၢတ်ႇ၊ သူးထီႉ 3 မီး10 သူး 1 သူး ပႅတ်ႇမိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ၊ သူးထီႉ 4 မီး 50 သူး 1 သူးသီႇမိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ၊ သူးထီႉ 5 မီး 100 သူး 1 သူး သွင်မိုၼ်ႇဝၢတ်ႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉမီးသူး 3 တူဝ်ၼႃႈ  2 သူး လႄႈ 3 တူဝ်လင် 2 သူး။ 1 သူး 4000 ဝၢတ်ႇ။ သူး 2 တူဝ်လင်သုတ်းသမ်ႉ 1 သူး 2000 ဝၢတ်ႇ – ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ထီႇဢၼ်ပီႈၼွင်ႉမိူင်းတႆး ၸွၼ်သႂ်ႇၸွမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် 3 တူဝ်လင် ၼႂ်းဝႂ်ထီႇ ဢၼ်ပဵၼ်သူး ရၢင်းဝလ်း ထီႉ 1  ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


eastern_breeze
SHARE