ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း 3 လိူၼ် ႞ ပွၵ်ႈ တီႈထမ်ႈ ဢၼ်သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း

ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းလွတ်ႈႁေႃးပရိတ်ႈ တီႈပၢၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း 3 လိူၼ် ယေႈပွၵ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ သိလ်ထမ်းၶူးဝႃးၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉ သင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လိူၼ်ၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်ပီသေတႃႉ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – King Nyana Sirion/ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း

ဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ၼႆႉ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီ။ ဢၼ်သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈထမ်ႈၶွပ်ႈတဵမ်ပီၼႆႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၵူႈတီႈတီႈ ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉ ဢၢၼ်းၸတ်းပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း တီႈပၢၵ်ႇထမ်ႈထႅင်ႈ ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလႄႈ မဵတ်ႉတႃႇႁႂ်ႈယူႇတီႈၽႂ် တီႈမၼ်းသေ ဝၢၼ်းလွတ်ႈ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း လီသေ ပိူၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵိင်ႇၽႄ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယူႇတီႈႁဝ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းပွင်ႇလႅင်းထိုင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ႁူမ်ႈပႃး ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ပေႃးဝႃႈ ႁွတ်ႈထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ် ၶူးဝႃးပေႃႈ သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈ ဝုၼ်းၸုမ်ႉႁဝ်း ၶဝ်ႈထမ်ႈ တႃႇ 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ယူႇတီႈၽႂ်မၼ်းသေ လွတ်ႈဢၢၼ်ႇပရိတ်ႈ သုတ်ႇမုၼ်းၵႂႃႇ ” ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တႄႇမႃးတီႈ ဝဵင်းဝူႊႁၢၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လၢမ်ႈၽႄႈတၢင်းၵမ်ႇၽႃႇ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီး လၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်ပၢႆ၊ ၵူၼ်းတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉမီးၵႂႃႇ ႁူၵ်းမိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင်ၵေႃႉလိူဝ်။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တူၵ်းလူင်း ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၸူႉတုမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈၽႂ် တီႈမၼ်း ယူႇတီႈႁိူၼ်းၽႂ် ႁိူၼ်းမၼ်းသေ ၶႅၼ်းတေႃႈဢွၼ်ၵၼ် ပိုၼ်ၽႄႈမဵတ်ႉတႃႇပၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ တိတ်ႉထၢၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း ၼႂ်းထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ (ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း) ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ။ ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ ပီ 2020 ၼႆႉ တိုၵ်ႉတဵမ် ႞ ပီသေ တေဢွၵ်ႇထမ်ႈ ပူတ်းၶေႃႈတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶိုၼ်း ၼႂ်းပီ 2022 ၼီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE