Wednesday, June 19, 2024

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉၸတ်းပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း

ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ လႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်း တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ ပၢင်ဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လၢႆးတႆးယူၼ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6/10/2019 ။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီးမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ။ ပၢင်လူဢၢၼ်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် သွင်တွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိ (ဝတ်ႉဝေလုဝုၼ်ႇ) ၸဝ်ႈၶႂၢၼ်မိူင်း ( ၽူႈၼမ်းၼႃႈငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ/ ၵုင်းထဵပ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2019 ထိုင် 1/12/2019 ယူႇတီႈၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၾၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေး (ဢႃးသႃၵူႉၽႆးလွႆၶူး) တင်း တႆးႁွတ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈ The Primary လင်လူဝ်းတတ်ႉပၢင်းၼႃးတတ်ႇ...

ပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တေၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းလူင် 7 ဝၼ်း

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ (ပီတႆး) တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း။ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ(ပီတႆး) တေၸတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 21-27/11/2019 တီႈပၢင်ႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢဝုၺ်ႇ ယႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ၸုမ်းၽူႈၼမ်းၼႂ်း ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး...

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း လူႉလွၼ်ႇ/ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း ၽွင်းဢႃယုၸဝ်ႈလႆႈ 83 ပီ

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃသႃမိ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင် (2) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ ၽွင်းဢႃယု လႆႈ 83 ပီလႄႈ ဝႃႇတေႃႇ 61 ဝႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင် မၢႆ (2) ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်ပၺ်ၺႃသႃမိ ဢၵ်ႉၵမႁႃသတ်ႉ ထမ်မ ၸေႃးတိၵထၸ...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၽိူမ်ႉပၼ်ဝၼ်းပွႆးၶိုၼ်းမိူၼ် ၵဝ်ႇ၊ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းမႃး 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2019 ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်းႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၵဵပ်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ၊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေ ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင် ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းတႆး Dr. လိၼ်းထုတ်ႉလႄႈ...

ပီႈၼွင်ႉ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  တေပၢင်းၽြႃးၽွင်ႇတေႃႇဢူး (ၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ) လူင်းလဵပ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႈသႃ

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်တေႃႇပၢၼ်သေ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၵူႈပီပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ပၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၽြႃးၽွင်ႇတေႃႇဢူး လူင်းလဵပ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ တႃႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႈသႃ ၼႆလႄႈ ပီၼႆႉၵေႃႈ တေပၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးလူင်းဝတ်ႉၵျွင်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တေပၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၽွင်ႇတေႃႇဢူး 4 သူႇ လူင်းဝတ်ႉၵျွင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29/9/2019 မႅၼ်ႈလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ...

ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊတႃႇၸတ်းႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး တီႈၵဵင်းတုင်

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ပၢင်ယႂ်ႇၼၼ်ႉ မွပ်ႈပၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတူၼ်ႈတီး ၸတ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တေ ၸတ်းပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/8/2019 ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊတႃႇၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပီ မႂ်ႇတႆး 2114 တီႈၵဵင်းတုင် ဢုပ်ႇဢူဝ်းမၵ်းမၼ်ႈပႃး ဝၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး၊...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈထမ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ်

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ်ပၢႆ 3 ဝၼ်း တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ႁေႃးလွတ်ႈပလိၵ်ႈလူင် 11 သုတ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23-24/7/2019 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ပိင်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး...

ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈတေၸတ်းတီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး

ပၢင်ပွႆးလူင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတေႁပ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆးႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း 2 ပီ 1 ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈၼႆႉ  ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင် ဝႃႈတေႁပ်ႉၸတ်းႁဵတ်း ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈတႃႇ ၸတ်းပၢင်ပွႆး ဢမ်ႇပႆႇသၢင်ႇထုၵ်ႇလီလႄႈသင် တႃႇဢဝ်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၶိုၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင်...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉလၼ်ႈ တေၸတ်းပၢင်သွၼ်ႁႆႇၵွင် မွင်း လၢႆးၵႃႈဝႅၼ် ၽွင်းၼႂ်းဝႃႇ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးႁႆႇ ၵွင်၊ မွင်း သိူင်းလႄႈ လၢႆးၶႅၼ်ႉ/ၶွၼ်ႉ/လႅဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇ 3 လိူၼ်။ ၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ပၼ်ၵူႈၶမ်ႈ တင်ႈတႄႇ 7:00 -10:00 တေၾိုၵ်းသွၼ်ပၼ် လၢႆးႁႆႇၵွင်၊ မွင်း၊ သႅင်ႇ၊ လၢႆးၶႅၼ်ႉ၊...

UNESCO ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ   မၵ်းမၼ်ႈဝဵင်းႁေႃၶမ်းၵဝ်ႇမၢၼ်ႈ ပူးၵမ်ႇ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၶူဝ်းပူၺ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

UNESCO ၾၢႆႇႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇ   ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျူႊ လၢႆႊမၵ်းမၼ်ႈဝဵင်းႁေႃၶမ်းၵဝ်ႇမၢၼ်ႈ ပူးၵမ်ႇ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၶူဝ်းပူၺ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ World Heritage ။ ယူႇတီႈပၢႆးပၺႃႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸုမ်းယဵၼ်ႇငႄႈလႄႈပၢႆးသၢႆႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈၼႃႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၶဝ်ဝႃႈ UNESCO လႆႈတႅပ်းတတ်းတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶူဝ်းပူၺ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်း ဢၸႃႇပႆႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ်...

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸတ်းပၢင်မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝတ်ႉၵျွင်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ ဢၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈယဝ်ႉၸၼ်ႉ B.A ၾၢႆႇသႃသၼႃ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ဝဵင်းၵႃလီႉ ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ မွပ်ႈဢၢပ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း တိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈ ဝတ်ႉၵုင်းပဝ်း ဝဵင်းၵႃလီႉပၼ်ၸဝ်ႈၶူး။ ဝၼ်းတီႈ 4-6/7/2019 တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူဝ်ၵျွင်းၵုင်းပဝ်း လႄႈ ဝဵင်းၵႃလီႉ တင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး ဢၢပ်ႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းလႄႈ ထၢပ်ႈၵၢမ်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းလႅင်း ၶေႇမိၼ်ႇတ ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉၸၼ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆးထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး

ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ထုင်ႇလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် ၸတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ။ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းထုင်ႉလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ပိုတ်ႇလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး  တီႈဝၢၼ်ႈလိၼ် ၽုင်ႇ လူင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/6/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း။ မီးသင်ၶ လႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၾၢႆႇပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈ (ဥပဒေချုပ်) လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ၊...

ပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်းတႃႈၵုင်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ်

ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလီ။ လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  20 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/06/2019 ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်း ၽူႈၸိသင်ႇ တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း တႃႈၵုင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆး (ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ႇယွင်ႁူၺ်ႈ) ၊ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ပိုတ်ႇပၢင်၊ တေဢၢၼ်းၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉၼႆႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ တီႈပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၼေသိူဝ်ႈၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်း...

ႁူင်းၼေပိုၼ်း National Museum ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ

ႁူင်းၼေပိုၼ်း National Museum ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ႁေႃယွင်ႁူၺ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း တီႈႁူင်းၼေပိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း သိူဝ်ႈၽႃႈ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ဢၼ်ႁၢင်ႈလီမီးၵႃႈၶၼ် ဢၼ်မီးဢႃယုယၢဝ်းၼၢၼ်း ပၢၵ်ႇပီပၢႆၼၼ်ႉၼႆသေ ႁူင်းၼေပိုၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၸတ်းပၢင်ၼေၶူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9 ထိုင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း