Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵျွင်းလူင်ၸေႈဢူ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ /ၼွင်ႉယုမ်ႉ ။    ။ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶ ၼႃယၵ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ ၵေႃပွင် ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ႁူမ်ႈၵၼ်  ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင် တီႈ ၵျွင်းလူင်ၸေႈဢူ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽူႈၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် 300 ပၢႆ။   ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင်ၼႆႉ တႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 27/08/2018 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ...

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ထုၵ်ႇလီၵိုတ်းပႅတ်ႈ

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တူၵ်ႇတၵ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်ပွႆး ပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈ တီးၼႆႉ ယွၼ်ႉၸႂ်ႉငိုၼ်းတွင်း(ၸရိပ်ႈ)ၼမ်ၼႃႇလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2018 ၼႆႉၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တူၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၽွင်းလူင် ၼႂ်းတိူင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇဝႃႈ ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်တီႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီၼၼ်ႉ...

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵလလတ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇႁဵတ်းပွႆးလူင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ

ငဝ်ႈငုၼ်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ တင်း ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး/ ၾိင်ႈငႄႈတႆး 16 ၸႄႈဝဵင်း ႁူပ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 16-17/08/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ႉလၼ်ႈ တေၸတ်းပၢင်သွၼ်ႁႆႇၵွင်မွင်း လၢႆးၶႅၼ်ႉ/လႅဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ်လၢႆးႁႆႇ ၵွင်မွင်းသိူင်းလႄႈ လၢႆးၶႅၼ်ႉ/ၶွၼ်ႉ/လႅဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းဝႃႇ 3 လိူၼ်။ ၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သွၼ် ပၼ်ၵူႈၶမ်ႈ တင်ႈတႄႇ 7:00 -10:00 တေၾိုၵ်းသွၼ်ပၼ် လၢႆးႁႆႇၵွင်၊ မွင်း၊ သႅင်ႇ၊ လၢႆးၶႅၼ်ႉ၊ လၢႆးၶွၼ်ႉ၊ လၢႆးလႅဝ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈ- ၾိင်ႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တေႁဵတ်းပွႆးလူင် ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး  2113 ၼီႈ

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းဝႃႈ တေႁပ်ႉႁဵတ်းပွႆးလူင် တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သေ  ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2113 ၼီႈ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2018 ၼီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ၵေႃႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း တႃႇပဵၼ်ငဝ်ႈ...

ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်းပၢႆးလႄႈ ၸဝ်ႈၵမ်ႉပၢႆး တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင်၊ ၸဝ်ႈၵွၼ်းပၢႆး လႄႈ ၸဝ်ႈ ၵမ်ႉပၢႆး ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 20-22/06/2018 တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈ ၸမ်ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တေယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင် 2 ၸဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ဝိၸေယ (ၸဝ်ႈၵွၼ်းပၢႆးၵဝ်ႇ)...

ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း UNESCAP ၸတ်းပၢင်ပွႆး ဝၼ်းဝိသႃၶၿူးၶျႃး လုမ်ႈၾႃႉ ၵမ်းထူၼ်ႈ 15

ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃး ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNESCAP ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ လွင်ႈဝၼ်းဝိသႃၶၿူးၶျႃး လုမ်ႈၾႃႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 84 မိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 25 -27/05/2018 ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸုလႃးလူင်းၵွၼ်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်းလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဢေႊသျိူဝ်ႊပႄႊသိၾိၵ်ႊ UNESCAP ( United Nations...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ႁူမ်ႈၵၼ် မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁေႃၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး

ပီႈၼွင်ႉတႆး ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ႁူမ်ႈၵၼ် မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁေႃၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ယွၼ်ႉပုၼ်လိၼ်သိူဝ်ႇႁိမ်းၶၢင်ႈ ႁေႃလႄႈ ဢၼ်မုင်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉလႅဝ်ဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15/05/2018 ပီႈၼွင်ႉတႆး ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ႁေႃၸဝ်ႈၶူး မေႃ လိၵ်ႈတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တင်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁူမ်ႈတႄႇၵွင်းမူး တီႈလွႆလူင်သုင်သုတ်းမိူင်းတႆး

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတင်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တႄႇၵွင်းမူး/ထၢတ်ႈ တီႈလွႆလူင်ဢၼ်သုင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/05/2018 ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် သုၶမ်း တင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵေႃႇသၢင်ႈတႄႇၸေႇတီႇၵွင်းမူး/ ထၢတ်ႈ တီႈလွႆလဵင်း လွႆဢၼ်သုင်သုတ်း ၼႂ်း မိူင်းတႆး။ ၸၢႆးပႃႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်...

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးၶိင်းၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်/ ၼႂ်းထမ်ႈ မိူင်းပူးလူင် ထႅင်ႈ

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈတႃၼွႆႉ ဢိူင်ႇမိူင်းပူးလူင် ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 26/04/2018 – 02/05/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးၶိင်း မႃး ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်/ၵျၢင်ႉၵမ်သိလ် တီႈထမ်ႈတႃၼွႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢင်း...

ၵၢၼ်လီၵူႉသူဝ်ႇလႄႈ လွင်ႈမူတ်းသႂ် ၽွင်းပၢင်ပွႆးပႆၶိုၼ်ႈလွႆ

ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်လိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း ဢၼ်ထႆးႁွင်ႉဝႃႈ ( วิสาขบูชา)ၸိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးၸိူဝ်း   ႁွတ်ႈၽႅဝ်ႇၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆသူးထဵပ်ႈ ၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၵဵင်းမႆႇ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈမီးၵူႈပီ။ ၼႂ်းၼိုင်ႈပီႈၼိုင်ႈပီၼႆႉ မီးၵူၼ်းပႆၶိုၼ်လွႆ 5 ထိုင် 7 မိုၼ်ႇၵေႃႉ မီးယုၵ်းယၢၵ်းပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ၸွမ်းတၢင်းဢမ်ႇယွမ်း 25- 30 တၼ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။...

ပၢင်သွၼ် လၢႆးဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလူင် ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 60 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း 60 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် ၾိုၵ်ႉၽွၼ်ႉ လၢႆးဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလူင် တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01-05/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇ ၼမ်ႉပွင်ႈ...

ပွႆးၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ 680 ပီ/ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

ပၢင်ပွႆး ၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 680 ပီ တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ မီးပီႈၼွင်ႉတၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၼ်းၼမ်လၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 24-29/04/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼုင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆး ၽြႃးၸဝ်ႈတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ပီလႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ပႃႇၵၢင် ဢိူင်ႇမိူင်းၼုင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ တီႈမူၺ်ႇတေႃႇလူင် 45 သူႇ

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ မူၺ်ႇတေႃႇလူင်မိူင်းၵိုင် တႃႇ 45 သူႇသေ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ တင်း တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးတၢင်ႇ ထီးထၢတ်ႈ မူၺ်ႇတေႃႇလူင် မိူင်းၵိုင် 45 သူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလမ်ႁူဝ်ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်/ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႃႇရႃဝ ၵၼ်ႇတေႃး ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင်လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်း လူင် ၽူႈၼမ်းၼႃႈ(ၼႃယၵ) TYO ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းပီမႂ်ႇ သွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28-29/04/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Organization ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵၼ်ႇ တေႃးၵႃႇရႃဝ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း