ပီႈၼွင်ႉ ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  တေပၢင်းၽြႃးၽွင်ႇတေႃႇဢူး (ၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ) လူင်းလဵပ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႈသႃ

0
38

ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်း မီးမႃးၸဵမ်ပၢၼ်တေႃႇပၢၼ်သေ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ၵူႈပီပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ပၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၽြႃးၽွင်ႇတေႃႇဢူး လူင်းလဵပ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ တႃႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႈသႃ ၼႆလႄႈ ပီၼႆႉၵေႃႈ တေပၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးလူင်းဝတ်ႉၵျွင်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 29 လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၽွင်းၽၢႆးႁိူဝ်း ပၢင်းၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ လူင်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 10-27/10/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 18 ဝၼ်း

တေပၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၽွင်ႇတေႃႇဢူး 4 သူႇ လူင်းဝတ်ႉၵျွင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 29/9/2019 မႅၼ်ႈလိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ။ တေဢဝ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ 21 တီႈ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ  တႃႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႈသႃ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 18 ဝၼ်းသေ တေၶဝ်ႈၵျွင်းၶိုၼ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 16/10/2019 လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်းၽြႃးၶဝ်ႈၵျွင်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၼွင်ၶဝ် တေမီးပၢင်ပွႆးႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ၵႃႈဝႅၼ်ၾိင်ႈထုင်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၼွင်။ တေမီးပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း၊ မီးပွႆးတၢင်ႇသွမ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by – SHAN/ ၽွင်းၽၢႆးႁိူဝ်း ဢဝ်ၽြႃးၸၢမ်ၵဝ်ႈတွၼ်ႈ လူင်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တိုၵ်ႉၽဵဝ်ႈတူၼ်ႈတဝ်း၊ ၵုၼ်လွင်ႈ ၸိူဝ်းမီးသဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်း ဢၼ်တေပၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၵႂႃႇ ၼၼ်ႉၼႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၵေႃးပၵ လုမ်းလႃး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၽြႃးၽွင်ႇတေႃႇဢူး ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ဢူးတၢၼ်းဝိၼ်း လၢတ်ႈတီႈ   ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၵမ်ႇပေႃးၸ ထၢႆမ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Ref; Kambawza Tai News


eastern_breeze
SHARE