ၸဝ်ႈၸၢင်းယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းထူၼ်ႈ 9 ဝၼ်းသေ ထၢၵ်ႈလူင်းၵျွင်းယဝ်ႉ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ႁဵတ်းတၢင်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင် ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းထၢၵ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း သိုပ်ႇႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။

Photo by – SHAN/ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 24/05/2019

ဝၼ်းတီႈ 02/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ထၢၵ်ႈတီႈဝတ်ႉသၼ်ပႃႇတိုင်း ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈထၢၵ်ႈမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်း တီႈ 2 ၼႆႉ တီႈဝတ်ႉသၼ်ပႃႇတိုင်း။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼုင်ႈသၢင်ႇၵၢၼ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း။ ပေႃးၼပ်ႉပႃးဝၼ်းႁဵတ်းၵေႃႈ တေ ပဵၼ် 10 ဝၼ်း၊ မၼ်းၸဝ်ႈတေသိုပ်ႇယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ တေဢမ်ႇပႆႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်၊ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ တေ ပဵၼ်ၼႃႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/သၢင်ႇၵၢၼ်း မိူဝ်းဝၼ်းတီႈ 24/05/2019

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း ယိူင်းဢၢၼ်းႁဵတ်းၵုသူလ်ၼႃးမုၼ် ၽွၼ်းလီ ယိူင်းၸူးထိုင်ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၸဝ်ႈၵေးၸူး မႄႈထဝ်ႈၶမ်း ဢႃယု 86 ပီ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈၵမ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:45 မူင်း တီႈႁိူၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး လူၺ်ႈတၢင်း ပဵၼ်ပွတ်ႇ(မလဵင်း/ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊ) ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 23/05/2019 လုမ်းလႃးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မႄႈထဝ်ႈၶမ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 24/05/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၼုင်ႈၽႃႈလိူင်/ သၢင်ႇၵၢၼ်း တီႈဝတ်ႉမႄႈတႅင် ၸႄႈ ဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE