ငဝ်ႈငုၼ်း/သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပူင်သင်ႇ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ႁဵတ်းပွႆး/ၾိင်ႈ/လိူၼ်ႁႃႈ သွၼ်းၼမ်ႉ

ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈၸွတ်ႈတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉယူႇလႄႈ ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ႁဵတ်းပွႆး၊ ႁၢမ်ႈ တၢၼ်း/လွင်းသွမ်းပဵၼ်မူႇ၊ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ႇၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃးၸွမ်းဝတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ၵုလိသ/ လိၵ်ႈပွင်ႇထိုင် ၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းသင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/4/2020 ယူႇတီႈၵိင်ႇၽႄ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁူဝ်ဝတ်ႉ/ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတႆးလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူႈႁူဝ် ဝတ်ႉ ႁႂ်ႈတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း – ပေႃးၶိုၼ်ႈၵျွင်း ၶၢဝ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် ၊ ၽႂ်ထိုင်တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈတၢၼ်းၵႂႃႇ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းလႂ်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ။ ဢမ်ႇတၢပ်ႈပႂ်ႉၵၼ်။ လွင်ႈ ပွႆးလၢမ်း၊ လွင်ႈပွႆးလွင်းသွမ်းသင်ႇၶႃႇ၊ လွင်ႈၵၼ်ႇတေႃး ၵျွင်းလႂ်ၵျွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး ၵုလိသ ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း လုမ်းသင်ႇၶႃႇ ၸိုင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢဝ်ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ သေ ယူႇတီႈၵိင်ႇၽႄ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁၼ်လီၸွမ်း ယွမ်းႁပ်ႉဢဝ်။ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈ တႅပ်းတတ်း ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/4/2020 ဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈယိုၼ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ဝႆႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵင်းတုင် 30 ဝတ်ႉ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း 5 ဝတ်ႉ၊ မိူင်းယၢင်း 2 ဝတ်ႉ၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ 1 ဝတ်ႉ တင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် 43 ဝတ်ႉ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးဝႆႉ 21 ၵေႃႉ၊ တၢႆ ၵေႃႉ ႞ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်း ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ထူပ်းႁၼ်ဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ တေႃႈလဵဝ် သူင်ႇတူဝ်ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် လႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီး 1,203,959 ၵေႃႇ၊ တၢႆ 64,788 ၵေႃႉလႄႈ ယႃၶႅၼ်း 247,301 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်မိူင်းဢမေရီၵၼ် ၊ ၵူၼ်းတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသမ်ႉပဵၼ်မိူင်းဢီႊထလီႊ(ၵူၼ်းတၢႆ မိုၼ်ႈႁႃႈႁဵင်ပၢႆ)၊ မိူင်းသပဵၼ်ႊ သမ်ႉၵူၼ်းတၢႆ ပဵၼ်တီႈသွင် (ၵူၼ်းတၢႆ မိုၼ်ႇသွင်ႁဵင်ပၢႆ) ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ worldometers ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE