ၽိုၼ်လိၵ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ဢႃယု ႁွတ်ႈထိုင် 72 ပီ

0
3453
Photo by – SHAN/ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ / Director of Pyidaungsu Institute

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE